....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Σχέδιο Νόμου για εφάπαξ ΕΛΟΑΣ - ΕΛΟΑΝ - ΕΛΟΑΑ ( Στρατιωτικών)ΜΕΡΟΣ Δ’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 221
Θέματα Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1.
2.
3. Από 1.1.2015 σε όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου ή Κράτους, που χορηγούν εφάπαξ παροχές, όπως αυτοί προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.1, περ.(β) και περ.(στ). του ν.4270/2014 (Α΄ 143), συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α΄50) καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (Β΄313), όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των οριζομένων στο ανωτέρω εδάφιο το αρμόδιο όργανο διοίκησης παύεται εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.
         Οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου, δύνανται μέχρι 31.12.2014 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, να μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α` 160).


Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ
       Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 313 τ.Β΄12/2/2014), αφού επανεκτυπώθηκε λόγω παραλείψεων, η  Υπουργική Απόφαση για τον υπολογισμό του εφάπαξ σε όλα τα Ταμεία Πρόνοιας με το νέο μαθηματικό τύπο, που θα χρησιμοποιείται πλέον για τον υπολογισμό του βοηθήματος. 
      Το κλειδί στο νέο τύπο υπολογισμού του εφάπαξ είναι ο συντελεστής βιωσιμότητας του Ταμείου, που θα είναι διαφορετικός κάθε χρόνο, καθώς εξαρτάται από τις εξής παραμέτρους:
α) Τις συνολικές εισφορές των ασφαλισμένων     
β) Τα διοικητικά έξοδα του έτους προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υποχρεώσεις του φορέα προς τους ασφαλισμένους
γ) Την ειδική τακτική εισφορά του έτους ,όπου υπάρχει.    
δ) Την περιουσία του Ταμείου (έσοδα επενδύσεων ,έκτακτα έσοδα κ.ά), όπως θα έχει διαμορφωθεί την 31/12 του προηγούμενου έτους  χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συνολικές εισφορές εργαζομένων, τα διοικητικά έξοδα και η τακτική ειδική εισφορά.   
ε) Τα εφάπαξ που οφείλονται σε όσους έχουν αποχωρήσει και δεν έχουν λάβει το βοήθημα. 
στ) Το οικονομικό έτος  για το οποίο υπολογίζεται ο συντελεστής βιωσιμότητας   
       Δημιουργούνται από 1-1-2014 ατομικές μερίδες στις οποίες τηρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τον ασφαλισμένο    
      Ο ΝΈΟΣ τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ δεν εξασφαλίζει ποτέ σταθερό εφάπαξ, αφού τα ανωτέρω δεδομένα  θα αλλάζουν κάθε χρόνο και θα βγάζουν διαφορετικά ποσά εφάπαξ.
      Κριτήριο για το χρόνο λήψης του εφάπαξ δεν είναι η ημερομηνία έκδοσης της συνταξιοδοτικής πράξης, όπως γινόταν μέχρι τώρα ούτε η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος αλλά η ημερομηνία της αποχώρησης από την υπηρεσία, η ημερομηνία δηλ. της λύσης της υπαλληλικής σχέσης με το Δημόσιο.      

Γιάννης Μπαλάγκας
Ειδικός συνεργάτης ΔΟΕ
Πηγή : ΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου