....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Δημιουργία Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων - Αρμοδιότητες-Καθήκοντα Υπευθύνου Παραρτημάτων Παραρτημάτων ΕΑΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

          ΓΕΝΙΚΑ
          Το Γραφείο παρέχει υποστήριξη προς την Ε.Α.Α.Σ.  για την διαμόρφωση της επικοινωνιακής της πολιτικής, μεριμνά για την διαμόρφωση και εφαρμογή δραστηριοτήτων γενικής προβολής της Ένωσης και επιμελείται των κάθε φύσης εκδόσεών της.
          Εσωτερική λειτουργία Ε.Α.Α.Σ.

          Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι:
Ø                   Οργάνωση του Γραφείου με προσωπικό και τα απαραίτητα μέσα.
Ø                   Οργάνωση πίνακα αποδεκτών του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, ιστοσελίδων, “blogs” κ.λ.π., καθώς και πίνακα Μελών Ε.Α.Α.Σ. με τις ηλεκτρονικές δνσεις τους   (E-mail), κατά Παράρτημα.
Ø                   Διαμόρφωση και εισήγηση επικοινωνιακής πολιτικής της Ε.Α.Α.Σ., δημιουργία  εκδηλώσεων για την προώθηση της προβολής της και την διευκόλυνση της προώθησης των Θέσεων και στόχων της.
Ø                   Παρακολούθηση, λήψη και έκδοση των εκδιδομένων Ανακοινώσεων προς τα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. και Δελτίων Τύπου προς όλους.
Ø                   Διανομή των παραπάνω σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Ø                   Παρακολούθηση σε καθημερινή βάση των ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ και των αναρτημένων σε σχετικές με το χώρο ιστοσελίδες και “blogs”. Συστηματική αποδελτίωση του ημερήσιου και περιοδικού έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, ενημέρωση των πληροφοριών στο Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ.  και τήρηση σχετικού αρχείου.
Ø                   Συμμετοχή στην συντακτική επιτροπή της Ε.Η. ως σύμβουλος του Προέδρου για τα διάφορα εκδοτικά θέματα της εφημερίδας.
Ø                   Ενημέρωση του Προέδρου και του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ., για θέματα αρμοδιότητάς του.
Ø                   Προγραμματισμό ενημερώσεων για θέματα αρμοδιότητάς του, συνεντεύξεις τύπου και λοιπές ενέργειες προώθησης των θέσεων και ενεργειών της Ε.Α.Α.Σ. ειδικά σε κρίσιμα και τρέχοντα σοβαρά ζητήματα.
Ø                   Η δημιουργία επαφών, η οργάνωση συσκέψεων-συζητήσεων και η συνεργασία με παραπλήσιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς αποστράτων Ε.Δ. & Σ.Α., για θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της Ε.Α.Α.Σ.
Ø                   Η εποπτεία στη λήψη και εκτύπωση φωτογραφικού υλικού, που αφορά στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Ε.Α.Α.Σ.
          Εξωτερική λειτουργία
Ø                   Επαφή και καθορισμό μνημονίου συνεργασίας με τους Εκπροσώπους Τύπου ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ.
Ø                   Συνεργασία με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους του ΥΠΕΘΑ.
Ø                   Σύνταξη και έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για τον τύπο και  διευκόλυνση των δημοσιογράφων για την γενικότερη ενημέρωσή τους, σε θέματα που αφορούν και παρακολουθεί η Ε.Α.Α.Σ                               
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Α.Α.Σ.

         
              Μετά την απόφαση του Δ.Σ., περί ορισμού υπευθύνου Παραρτημάτων, καθορίζονται αρμοδιότητες και καθήκοντα αυτού όπως παρακάτω:
   1. Η επαφή (προσωπική, ηλεκτρονική, τηλεφωνική, με αλληλογραφία) με τα Παραρτήματα επί θεμάτων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 9 του ΚΟΛ της Ε.Α.Α.Σ.
   2. Ο προγραμματισμός και συντονισμός των προτεινομένων δραστηριο-τήτων των Παραρτημάτων.   
   3. Η επίβλεψη:
      α. της εφαρμογής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
      β. της εγγραφής νέων μελών στη δύναμή τους,
      γ. της άμεσης και άρτιας μεταφοράς ενημέρωσης θεμάτων στα μέλη τους,
      δ. της οργάνωσης δραστηριοτήτων επ’ ωφελεία των μελών τους.
   4. Η μεταφορά αιτημάτων και σχολιασμού των Τ.Σ./Παραρτημάτων επί προτάσεων και αποφάσεων του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
   5. Η εισήγηση στο Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. για μέριμνα ικανοποίησης στεγαστικών αναγκών των Παραρτημάτων, με ενδεδειγμένο τρόπο απόκτησης, εντός του προϋπολογισμού της Ε.Α.Α.Σ. και σύμφωνα με τα οριζόμενα εκ του ισχύοντος Νόμου.
   6. Η διευκόλυνση εξεύρεσης λύσεων επί θεμάτων του Παραρτήματος, που αφορούν αποφάσεις τοπικών αρχών Ε.Δ. & Σ.Α. δια της προσβάσεως στην ηγεσία αυτών ή της συνεργασίας με φορείς που εδρεύουν στο Λεκανοπέδιο Αττικής, δια της αμέσου παρεμβάσεως σε αυτούς.
   7. Η δυνατότητα εξεύρεσης καταλλήλων ομιλητών για προγραμματισμένες εξειδικευμένες διαλέξεις στα Παραρτήματα.
   8. Η εισήγηση θεμάτων καλής και μη λειτουργίας των Παραρτημάτων προς το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
   9. Η εισήγηση προς το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. προτάσεων-αιτημάτων  των Τ.Σ./Παραρτημάτων σύστασης διαφόρων συνεργείων προβλεπομένων κατά Νόμο.
  10. Ο συντονισμός ενεργοποίησης συντονιστικού οργάνου των φορέων Ε.Δ. & Σ.Α. σε τοπικό επίπεδο, κατά περίπτωση και μετά από έγκριση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
  11. Ο συντονισμός και διευθέτηση δια των αρμοδίων οργάνων, θεμάτων που προκύπτουν κατά τον προγραμματισμό αρχαιρεσιών  της Ε.Α.Α.Σ.
  12. Ο συντονισμός και διευθέτηση θεμάτων και αιτημάτων συνύπαρξης και αλληλοσυνεργασίας, μεταξύ των λοιπών φορέων τοπικού επιπέδου ε.α. Ε.Δ.& Σ.Α. και Παραρτημάτων Ε.Α.Α.Σ.
  13. Η παρακολούθηση και ενημέρωση για συμμετοχή σε επιτροπές επιπέ-δου ΟΤΑ, μελών των Τ.Σ./Παραρτημάτων.
  14. Ο συντονισμός συμμετοχής των μελών των Παραρτημάτων σε κινητο-ποιήσεις τοπικού ή Πανελληνίου επιπέδου.
  15. Ο συντονισμός αγοράς ομοειδών αγαθών, εγκεκριμένων απ’ το Δ.Σ. επ’ ωφελεία οικονομικότερης προσφοράς.
  16. Η συνεργασία με τις επιτροπές της Ε.Α.Α.Σ., αρμόδιες επί θεμάτων Τ.Σ./ Παραρτημάτων. 
  17. Να βοηθά, συντονίζει, επιβλέπει, συνεισφέρει στο έργο των Τ.Σ./Παραρτημάτων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και αποφάσεις του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. και τα καθοριζόμενα εκ του Νόμου περί της αποστολής της Ε.Α.Α.Σ. και των Παραρτημάτων αυτής.   Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου