....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Χρηματικά Βραβεία Αριστούχων Μαθητών !
                                                                        ΑΙΤΗΣΗ
                                                        ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ                                                   1.   Παρακαλώ όπως βραβεύσετε εμένα ή τον                                                                                                 γιό μου ή την κόρη μου.....................................
Βαθμός :                                                                                μαθητή.............μαθήτρια..................................
Ονοματεπώνυμο :                                                                τάξεως του Λυκείου .........................................
Αρ Ταυτ ΕΑΑΣ :                                                                  για το σχολικό έτος ΣΕΠ 2014 - Ιουν 2015.
Προέλευση : Στρατός...... Χωρ/κή : ......
Τόπος διαμονής αιτούντος :                                              2.   Συνημμένα υποβάλλω τα δικαιολογηικά
Πόλη :                                                                                         α.   Φωτοτυπία απολυτηρίου ή ελέγχου
οδός - αριθμός ;                                                                               επίδοσης.
ΤΚ :                                                                                             β.   Φωτοαντίγραφο  Αστυνομικής Ταυτό-
Τηλ σταθερό :                                                                                  τητας μαθητή
Τηλ κινητό :                                                                               γ.    Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτό-
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                                                                   τητας γονέα
.......................................                                                             δ.     Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλια-
......................................                                                                       ρίου τραπέζης.
Νομός :                                                                                      ε.      Φωτοαντίγραφο της Εγκυκλίου
πόλη :                                                                                                 αποστρατείας του γονέα.
Οδός - αριθμός ;
ΤΚ :                                                                                      3.   Το βραβείο θα το παραλάβω από..............
Τηλ επικοινωνίας :                                                                   .......................................................................
Διευθυντής :                                                                        4.   Εξουσιοδοτώ την ΕΑΑΣ  όπως καταθέσει
                                                                                                   το χρηματικό βραβείο στον παρακάτω
                                                                                                   λογαριασμό με ΙΒΑΝ...................................
                                                                                                   ........................................................................
                                                                                                   που ανήκει στον / στην...............................
                                                                                                   ......................................................................

                                                                                                              Ημερομηνία,....................................

                                                                                                              Ο / Η ΑιτώνΠΡΟΣ : Άπαντα Παρ/τα Ε.Α.Α.Σ.                    ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ     
                                                                                Γραμματεία
                                                                               Χαρ. Τρικούπη 18, Τ.Κ. 10679,  Αθήνα
                                                                               Τηλ. 210-3633797 - FAX: 210-3621410
ΚΟΙΝ : Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ/                                  eaasgrammateia@gmail.com
            Επιτελάρχη                                              Φ. 800/26/2917
            Ε.Α.Α.Σ./Γραμματεία, ΚΦ,                   Σ.352
            Δχση Χρηματικού,                                 Αθήνα, 28 Σεπ  2015
            Λογιστήριο                                             Συν. : Μία (1) Αίτηση

ΘΕΜΑ: Οικονομικά (Χρηματικά Βραβεία Αριστούχων Μαθητών)

ΣΧΕΤ :  Φ.800/42/228279/Σ.1767/12 Σεπ 2015/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/3β

         1.  Με την ανωτέρω σχετική αποφασίστηκε η βράβευση των αριστούχων μαθητών  τέκνων Αποστράτων Αξκών του Στρατού. 

          2.  Δικαιούχοι βράβευσης είναι οι Αριστούχοι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου που φοιτούν σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Σχολεία Εσωτερικού (Ελληνικής Επικράτειας) και με βάση βαθμολογίας 18,1 και άνω, Σχολικού Έτους 2014 – 2015 (Σεπ 2014 – Ιουν 2015).


         3. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
             α.  Αίτηση του μαθητή ή του γονέα, ως συνημμένο υπόδειγμα.
             β.  Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Ελέγχου Επίδοσης.
γ.  Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων του ενδιαφερομένου μαθητή.
             δ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων του γονέα.
             ε.  Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τραπέζης (κατά προτίμηση ΕΤΕ), που επιθυμεί ο δικαιούχος να του κατατεθούν τα χρήματα, στον οποίο ει δυνατόν να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
           στ. Φωτοαντίγραφο της εγκυκλίου αποστρατείας του γονέα, εφόσον αυτός δεν κατέχει ταυτότητα της Ε.Α.Α.Σ.

          4. Yποβολή των δικαιολογητικών όπως παρακάτω:
              α.  Για τους διαμένοντες στο Ν. Αττικής και Βοιωτίας, απ’ ευθείας (αυτοπροσώ-πως, με εκπρόσωπο, ταχυδρομικά, με FAX, ή ηλεκτρονικά) στην Ε.Α.Α.Σ. (οδός  Χαρ. Τρικούπη αριθ. 18 Τ.Κ. 10679)  μέχρι 13 Νοε 2015.
               β. Για τους διαμένοντες στη λοιπή Ελλάδα στα κατά τόπους Παραρτήματα μέχρι 2 Νοε 2015.  
               γ. Τα Παρ/τα να αποστείλουν στην Ε.Α.Α.Σ. ονομαστικές καταστάσεις κατά τάξη Λυκείου με συνημμένα τα παραπάνω δικαιολογητικά (αφού τα ελέγξουν επισταμένως), μέχρι 13 Νοε 2015.

          5. Επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες που τέθηκαν δεν θα τύχουν παρατάσεως και είναι αυτές, μέχρι τις οποίες θα πρέπει να φθάσουν και να πρωτοκολληθούν στην Ε.Α.Α.Σ., οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά.


./.
-2-

           6. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, επειδή παρουσιάσθηκε πέρυσι το φαινόμενο υποβολής αιτήσεων για βράβευση μαθητών με καθυστέρηση, εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

           7.  Επίσης δεν θα γίνουν δεκτά αιτήματα για μαθητές παλαιοτέρων ετών.  

            8.  Το χρηματικό ποσό της βράβευσης που καθορίσθηκε από το ΓΕΣ είναι τριακόσια είκοσι (320,00) ευρώ, αλλά ενδέχεται να μειωθεί, σε περίπτωση που το ΓΕΣ δεν καταβάλει
στην Ε.Α.Α.Σ. το ποσό αυτό για όλα τα αιτήματα (όπως συνέβη πέρυσι).

 9. Η Ε.Α.Α.Σ. θα προσπαθήσει, είτε με δικά της κονδύλια (εφόσον υπάρξει η δυνατότητα) είτε με κονδύλια από ΕΛ.ΑΣ, να βραβευθούν και οι αριστεύσαντες μαθητές (βαθμός 18,1 και άνω) για το Ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015, τέκνα Αποστράτων Αξκών της ΕΛ.ΑΣ/τ. Χωροφυλακής και Μέλη της ΕΝΩΣΗΣ. Προς τούτο να υποβληθούν αιτήσεις και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ημερομηνίες και τον τρόπο που παρατέθηκε ανωτέρω για τα τέκνα εκ Σ.Ξ.

         10. Ο χρόνος και ο τρόπος βράβευσης θα καθορισθεί από το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ., αναλόγως του πότε θα δοθούν τα χρήματα από το ΓΕΣ.

         11. Τα Παραρτήματα θα προβούν σε βράβευση ΜΟΝΟΝ εφόσον λάβουν τα χρήματα.

         12.  Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Ε.Α.Α.Σ. (τηλ. 210-3633797, εσωτ. 14 και 15) και στα κατά τόπους Παραρτήματα αυτής.

             
                Ακριβές Αντίγραφο
Υπτγος ε.α. Βασίλειος Ροζής
  Αντιπρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.


Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης
            Δνων Σύμβουλος Ε.Α.Α.Σ.

                                                              
                                                              

            
           Νίκος Τόσκας : ο ΄΄Κόκκινος΄΄ Ίλαρχος που έγινε Υπουργός της ΕΛ.ΑΣ !

ΠΗΓΗ : kranos

Της Ματίνας Ηρειώτου 

Η τοποθέτησή του στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας ανάμεσα στον Πάνο Καμμένο και στον Κώστα Ησυχο, στην πρώτη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ερμηνεύθηκε ως κίνηση καλής θέλησης προς τους στρατιωτικούς, αφού ο Νίκος Τόσκας είναι ένας δικός τους. Ο Κόκκινος Ιλαρχος, ένα από τα προσωνύμια που είχαν αποδοθεί στον Τόσκα την περίοδο που βρισκόταν ακόμη στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και υπηρετούσε στους μαυροσκούφηδες, έπαιξε τον ρόλο του ισορροπιστή στο Πεντάγωνο, αφού εκτός από πρόσωπα και πράγματα ξέρει πολύ καλά, κυρίως, τη νοοτροπία. Η μετακόμισή του στην Κατεχάκη, όπου ουσιαστικά διαδέχεται τον Γιάννη Πανούση μετά την παρένθεση της υπηρεσιακής κυβέρνησης, δεν ήταν αναμενόμενη. Οπως ειπώθηκε, μάλιστα, δεν ήταν στις επιθυμίες του, αλλά ο στρατιώτης πάει όπου διατάσσεται.
Από τη νέα κυβερνητική θέση του ο 63χρονος Τόσκας καλείται να παίξει τον ρόλο του ισορροπιστή τόσο ανάμεσα στην Αστυνομία και στον ΣΥΡΙΖΑ - ο προκάτοχός του «φαγώθηκε» κυρίως από τις αντιδράσεις της Νεολαίας του κυβερνώντος κόμματος - όσο και ανάμεσα στην Αστυνομία και στην κυβέρνηση σε μια κρίσιμη στιγμή για τους υπηρετούντες στο Σώμα σε ό,τι αφορά το μέλλον των ασφαλιστικών τους ταμείων. Εξάλλου, η Αστυνομία ήταν ευχαριστημένη από τη θητεία του Γιάννη Πανούση, καθώς ο πρώην αναπληρωτής υπουργός γνώριζε από μέσα τη δομή, την οργάνωση και τη νοοτροπία της, ως καθηγητής της Αστυνομικής Ακαδημίας. «Ολοι οι αξιωματικοί ήταν μαθητές μου», είχε πει, προσθέτοντας αστειευόμενος ότι «ήξερε και τους βαθμούς που έπαιρναν». Παρά το γεγονός ότι η θητεία του Τόσκα άρχισε με μια επιτυχία της Αντιτρομοκρατικής, εντούτοις τα βλέμματα των επιτελών είναι ήδη στον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου, που θα είναι η πρώτη με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ανθρωποι που ξέρουν τον Τόσκα, τον χαρακτηρίζουν «ριζοσπάστη σοσιαλιστή» και βαθιά δημοκράτη, που όμως έχοντας ενταχθεί στις τάξεις του Στρατού από το 1971 έχει εμποτιστεί από τη στρατιωτική νοοτροπία. «Το μυαλό του δουλεύει, σκέφτεται ως πολιτικός, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα ανοιχτός άνθρωπος» λένε, ενώ η τάξη, η πειθαρχία και η τήρηση των κανόνων είναι ψηλά στις αξίες του.
Ο Τόσκας δεν έκρυψε ποτέ τα φρονήματά του, άλλωστε η ιδεολογική του τοποθέτηση είχε προκαλέσει τον Μάρτιο του 2005 την αποστρατεία του εν μια νυκτί. Αποστρατεύθηκε με τον βαθμό του υποστρατήγου ενώ ήταν διοικητής της 25ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην Ξάνθη «και ενώ λάμβανε συγχαρητήρια κατ' επανάληψιν για τη δουλειά του από τους προϊσταμένους του. Η αποστρατεία του είχε σχέση με τα δημοκρατικά του φρονήματα» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βιογραφικό του, που είναι αναρτημένο στη σελίδα της Κίνησης Ιδεών και Δράσης Πράττω, όπου μετέχει με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά. Στα τριάντα χρόνια της στρατιωτικής του καριέρας ο Νίκος Τόσκας υπηρέτησε σε μονάδες τεθωρακισμένων στον Εβρο, στη Μακεδονία, στο Αιγαίο (έχει αποφοιτήσει, μάλιστα, από το Σχολείο Τεθωρακισμένων των ΗΠΑ). Υπηρέτησε ακόμη στο διεθνές επιτελείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και αργότερα στο νατοϊκό στρατηγείο της Νάπολι στην Ιταλία ως υπεύθυνος για την εκτίμηση πληροφοριών για τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή. Από τη Νάπολι «εκτοπίσθηκε» στο Σαράγεβο ύστερα από παρέμβαση του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, που διαμαρτυρήθηκε εγγράφως στη νατοϊκή διοίκηση ότι ο Τόσκας εκτελούσε τα καθήκοντά του με εθνικά κριτήρια και όχι νατοϊκά. Ο Τόσκας υπηρέτησε επίσης ως διευθυντής του γραφείου του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Μανούσου Παραγιουδάκη.

Μετά την αποστρατεία του ο Νίκος Τόσκας, που είναι πατέρας ενός γιου και μιας κόρης, συνεργάστηκε με τον τομέα Αμυνας του ΠΑΣΟΚ, την περίοδο που σκιώδης υπουργός ήταν η Βάσω Παπανδρέου, αναλαμβάνοντας ρόλο συμβούλου της ενώ έχει μετάσχει στη σύνταξη του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για την Αμυνα. Λίγο αργότερα, το 2008 συνεργάστηκε με το ΙΣΤΑΜΕ ως μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του για θέματα Αμυνας. Στη συνέχεια βρέθηκε στο πλευρό του Πάνου Μπεγλίτη, ως διευθυντής του πολιτικού του γραφείου, αλλά παραιτήθηκε τον Ιούνιο του 2011, μόλις μία εβδομάδα μετά την υπουργοποίηση του Μπεγλίτη. Δημοσίως ο Νίκος Τόσκας δεν έχει πει ποτέ τις λεπτομέρειες αυτής της παραίτησης και έχει περιοριστεί σε μια γενικόλογη αναφορά για «λόγους δεοντολογικούς και ιδεολογικής αντιπαράθεσης». Ωστόσο, υπήρξαν τότε πληροφορίες ότι η σύγκρουση ήταν απόρροια της επιθυμίας του να επανέλθει στην ενέργεια.
Με τον ΣΥΡΙΖΑ εξελέγη βουλευτής Επικρατείας τον Ιανουάριο και την περασμένη Κυριακή εξελέγη βουλευτής της Β' Αθηνών.
Το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης και ενώ ο Τόσκας παραλάμβανε το χαρτοφυλάκιο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, στο Πεντάγωνο ο Πάνος Καμμένος έπλεκε το εγκώμιο τού έως πρότινος υφυπουργού του. Αλλωστε ο Νίκος Τόσκας αφήνει πίσω του σημαντικό έργο σε οργανωτικό επίπεδο και είναι αδιαμφισβήτητος γνώστης των ζητημάτων της Αμυνας. Με αυτή τη γνώση, άλλωστε, λένε άνθρωποι που παρακολούθησαν από κοντά την κυβερνητική θητεία του εκεί, κατάφερε να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τις αντιθέσεις του με τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ και υπουργό Αμυνας - για παράδειγμα, ο Τόσκας δεν συμφωνούσε καθόλου με τον ρόλο που επιθυμούσε να προσδώσει ο Καμμένος στη νέα ΜΟΜΑ. Ετσι, όπως έλεγαν οι κακές γλώσσες, παρότι ο Καμμένος έπλεξε δικαίως το εγκώμιο του Τόσκα για τη δουλειά που άφησε πίσω του, είναι μάλλον χαρούμενος που δεν συγκατοικούν πλέον.


Είπε:
Ο ελληνικός λαός θα μας επιβάλει και  τις απόψεις και τη λειτουργία και τη συμπεριφορά
(κατά την ανάληψη των καθηκόντων τουστο υπουργείο Προστασίαςτου Πολίτη)

Είπαν γι΄αυτόν:Εχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά καιθα ζητήσουμε τη βοήθεια και τη συνδρομή του
Πάνος Καμμένος κατά την ανάληψη των καθηκόντων του στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας

ΠΗΓΗ : ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Ούτε να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο οι Στρατιωτικοί ! Τι ζητούν και τους το αρνούνται !

ΠΗΓΗ : onalert

Διευκόλυνση καμία για τους στρατιωτικούς οι οποίοι για κάποιο περίεργο λόγο πρέπει να είναι διαρκώς στην “πίεση” και στην τιμωρία. Τα τελευταία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών κάθε Σεπτέμβριο θέτει το απλό πρόβλημα στην στρατιωτική και πολιτική ηγεσία:

Ένα παντρεμένο ζευγάρι στρατιωτικών πως θα πηγαίνει τα παιδιά του κάθε πρωι στο σχολείο, όταν η ώρα προσέλευσης στην εργασία τους είναι επτά το πρωί; Και ζητά το απλούστατο: για τα ζευγάρια στρατιωτικών να υπάρχει η δυνατότητα να πηγαίνουν στις υπηρεσίες τους στις οκτώ το πρωί.

Δυστυχώς κανένας από τους Αρχηγούς δεν μπόρεσε να καταλάβει το μέγεθος το προβλήματος και να δώσει την απλή λύση! Και μετά αναμένουμε να λυθούν τα πιο σύνθετα προβλήματα.

Το ΓΕΣ μάλιστα σε έγγραφη απάντησή του προς την ΕΣΠΕΑΘ,υποστηρίζει ότι η λύση που προτείνεται θα προκαλέσει πολλά προβλήματα στη λειτουργία των μονάδων!

Διαβάστε το έγγρφο της ΠΟΕΣ και την απάντηση του ΓΕΣ στην ΕΣΠΕΑΘ:


“… Η εργασιακή ζωή των στρατιωτικών ορίζεται και διέπεται από αυστηρά καθοριζόμενα στενά νομικά πλαίσια λειτουργίας που δεν συναντώνται σε κανέναν άλλον κλάδο εργαζομένων του ευρέως ή και του στενού δημόσιου τομέα, ακόμη και αυτών των μισθοδοτουμένων, ομοίως, από τα ειδικά μισθολόγια λειτουργών.

Ένα από τα βασικότερα και σημαντικότερα προβλήματα που μας μεταφέρουν καθημερινά οι συνάδελφοί μας, μέλη των Περιφερειακών Ενώσεων – μελών μας και ιδίως όταν και οι δύο (2) σύζυγοι είναι στρατιωτικοί ή συγκροτούν μονογονεϊκή οικογένεια, ελλείψει μάλιστα συγγενικού προσώπου, συνεπεία συχνών μετακινήσεων – μεταθέσεων, είναι η επιμέλεια του/των τέκνου/ων τους που φοιτά/ούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ειδικά κατά το ωριαίο διάστημα από την εβδόμη (7η) έως και την ογδόη (8η), περίπου, πρωινή, δηλαδή μετά την ώρα έναρξης εργασίας των και μέχρι να ανοίξουν οι σχολικές μονάδες και να αρχίσουν να δέχονται τους μαθητές, πριν την έναρξη των μαθημάτων, υπό την εποπτεία ενηλίκου (συνήθως δασκάλου).
   Μάλιστα, όπως μας εγνώρισαν οι ανωτέρω, ειδικά οι βρεφονηπιακοί σταθμοί δεν ανοίγουν πριν την 08.00΄ ώρα καθημερινώς, ελλείψει ικανού αριθμού παιδιών, που να δικαιολογήσει την ενέργειά τους αυτή. Συνήθως τα παιδιά που αναγκάζονται να πηγαίνουν πριν την 07.00΄ ώρα είναι τα παιδιά των στρατιωτικών, καθόσον οι τελευταίοι, κατά τα αναλυτικώς ως ανωτέρω προαναφερθέντα, πρέπει να ευρίσκονται εντός των Μονάδων το αργότερο τη 07.00΄ ώρα.

Στο παρελθόν, το υπόψη πρόβλημα αντιμετωπιζόταν, από τα ίδια τα στελέχη, με την πρόσληψη προσώπου στο οποίο και είχε ανατεθεί το καθήκον της επιμέλειας από την έκτη (6η) πρωινή και της συνοδείας του/των ανηλίκου/κων τέκνου/ων προς τις σχολικές μονάδες, είτε με την εγγραφή των τέκνων σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Σήμερα, οι ανωτέρω στρατιωτικές οικογένειες, δεν μπορούν να σηκώσουν, πλέον, το οικονομικό βάρος καταβολής χρημάτων στο/α τρίτο/α αυτό/ά πρόσωπο/α με αποτέλεσμα το/τα τέκνο/α να παραμένει/ουν καθημερινά στην οικία χωρίς φύλαξη και ασφάλεια μέχρι την έναρξη των σχολείων, γεγονός που από μόνο του ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των τέκνων αυτών.

Με τη σχετική απόφαση θεσπίσθηκαν διευκολύνσεις στο στρατιωτικό προσωπικό με οικογενειακές υποχρεώσεις, ανακουφίζοντας τις στρατιωτικές οικογένειες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα προβλήματα.

Κατόπιν των ανωτέρω, και γνωρίζοντας την ευαισθησία που σας διακρίνει, προτείνουμε και παρακαλούμε όπως υιοθετήσετε, προς ανακούφιση και εξόδου των συναδέλφων (που προαναφέρθηκαν) από το τέλμα που ευρίσκονται την προσθήκη διάταξης στη σχετική (ζ) απόφαση, ως εξής: «Στο άρθρο 10 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1139) απόφασης ΥΕΘΑ «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα» προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: α. Το προσωπικό της ανωτέρω παραγράφου 1, με διαταγή του διοικητή της Μονάδας, προσέρχεται στη Μονάδα όπου υπηρετεί για ανάληψη υπηρεσίας καθημερινά μία (1) ώρα αργότερα, δηλαδή τη 08.00΄ ώρα, προκειμένου να συνοδεύει με ασφάλεια το/α ανήλικο/α τέκνο/α του στο δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. β. Για τη χορήγηση της αδείας ο γονέας υποβάλλει κάθε χρόνο, άπαξ, στη Μονάδα του σχετική αίτηση, αναφέρο-ντας το γεγονός της αδυναμίας, ελλείψει ετέρου προσώπου, φύλαξης και συνο-δείας του/των τέκνου/ων του στο ανωτέρω ίδρυμα από τη 07.00΄ ώρα έως και τη 08.00΄ ώρα καθημερινώς».

H ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΣ
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Παρουσία ΥΕΘΑ στα αποκαλυπτήρια ανδριάντα Μονίμου Υπαξιωματικού !

ΠΗΓΗ : kranos
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Βασίλειο Τελλίδη, παρέστη στην τελετή αποκαλυπτηρίων ανδριάντα Μονίμου Υπαξιωματικού, που πραγματοποιήθηκε στο Άλσος Ελληνικού Στρατού στο Γουδί. Στην τελετή παρέστη ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος.

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε τα εξής:

«Κύριε Επίτιμε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού,
Κύριε Δήμαρχε,
Στρατηγοί,
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί,
Σπουδαστές και σπουδάστριες της Σχολής,
Κύριε Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Αποφοίτων της ΣΜΥ,
Κύριοι Πρόεδροι των Ενώσεων Αποστράτων,
Κύριε πρώην Δήμαρχε Παπάγου
Κυρίες και κύριοι,
Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που έχω την τιμή και τη χαρά σήμερα, να παρευρίσκομαι στην τελετή των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα προς τιμήν των Μονίμων Υπαξιωματικών. Ενός σώματος του οποίου οι αγώνες συγκινούν και συνάμα αποτελούν απόδειξη για τη διαχρονική προσήλωση των Ελλήνων στις προαιώνιες αξίες και τα ιδανικά της φυλής. Ενός σώματος που υπήρξε διαχρονικά και παραμένει η ραχοκοκαλιά των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τέτοιες ενέργειες και πρωτοβουλίες, όπως η σημερινή, κρατούν ζωντανή τη μνήμη και προβάλλουν την προσφορά του Έλληνα Υπαξιωματικού, την αγάπη του για την Πατρίδα, τη δημοκρατία και την ελευθερία.

Από το 1884 που ιδρύθηκε το «Προπαρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» μέχρι τη σημερινή Σχολή Υπαξιωματικών, αποτέλεσε το λίκνο μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ανδρώθηκε ο Υπαξιωματικός του Στρατού μας.

Ο ανδριάντας, που σήμερα έχω την τιμή να αποκαλύψω, μαζί με τους Αρχηγούς και τον Πρόεδρο, αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στον Έλληνα Υπαξιωματικό.

Στον αφανή αυτό ήρωα που με πνεύμα αυταπάρνησης και αγνού πατριωτισμού υπηρετεί την πατρίδα μας και δίνει έναν καθημερινό αγώνα για την προάσπιση των εθνικών μας συνόρων.
Στον μικρό ηγήτορα, στον οποίο το Έθνος εμπιστεύεται τα στρατευμένα του παιδιά στην ειρήνη και στον πόλεμο, με την υποχρέωση να τους εκπαιδεύσει, να τους καθοδηγήσει και να τους παραδώσει όχι μόνον υγιείς αλλά και ώριμους, ευσυνείδητους πολίτες. Σε αυτόν που η πατρίδα εμπιστεύεται εξοπλισμό δεκάδων εκατομμυρίων και που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο οικοδομείται όλο το στράτευμα.

Σε όλο το Αιγαίο, στις βραχονησίδες μας, σε κάθε Φυλάκιο του Στρατού Ξηράς που είχα την τιμή να επισκεφθώ αυτούς τους τελευταίους επτά μήνες, βλέπει κανείς ότι επικεφαλής είναι συνήθως ένας Έλληνας Μόνιμος Υπαξιωματικός.
Στην κατεύθυνση αυτή το Υπουργείο αντιλαμβανόμενο τον πολύπλευρο ρόλο του υπαξιωματικού προσανατολίζεται αφενός στην καθιέρωση της τριετούς διάρκειας σπουδών και την εμπέδωση ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος στο πλαίσιο των ΑΣΕΙ και αφετέρου στην αναβάθμιση της στρατιωτικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους της παιδαγωγικής επιστήμης. Θα συνεχίσουμε επίσης τις δράσεις που ξεκινήσαμε στην προηγούμενη θητεία μας για να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης, να επαναφέρουμε το βιοτικό επίπεδο, να ενισχύσουμε την αξιοκρατία και να αποκρυσταλλώσουμε τη διαφάνεια. Σε αυτό το πλαίσιο είδατε την επαναφορά του επιδόματος παραμεθορίου που είναι μόνο μια μικρή αρχή.

Θέλω να ζητήσω από τον Πρόεδρο της Ενώσεως, αλλά και από τους άλλους Προέδρους των Ενώσεων, όπως επίσης και από τα εν ενεργεία στελέχη, να ξεκινήσουμε έναν διάλογο στο πλαίσιο της νέας αναδιάταξης των δομών των Ενόπλων μας Δυνάμεων για να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τη διεθνή εμπειρία που υπάρχει και στο θέμα των υπαξιωματικών. Αν, δηλαδή, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για ένα αμερικανικό μοντέλο, με τη δυνατότητα εξέλιξης των υπαξιωματικών σε μία δική τους ξεχωριστή επετηρίδα, όπου θα φθάνουν πλέον στο βαθμό του Στρατηγού.
Δεν κατοικούμε σε γειτονιά αγγέλων. Περιβαλλόμαστε από αστάθεια και δυνάμεις που μας επιβουλεύονται. Γι' αυτό οφείλουμε να έχουμε υψηλό μαχητικό φρόνημα και ισχυρό στρατό.
Γι' αυτό οφείλουμε να διατηρήσουμε μια στρατιωτική δύναμη υψηλής επιχειρησιακής ικανότητας για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της ασφάλειας, αλλά και της διεθνούς ειρήνης.
Οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν, ταυτόχρονα, την εγγύηση και την ασπίδα των εθνικών συμφερόντων, τα οποία υπηρετούν ανυποχώρητα με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα, σύμφωνα πάντοτε με τους κανόνες δικαίου, το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους.
Τιμούμε σήμερα τον Έλληνα Υπαξιωματικό. Γιατί όπως λέει ο ποιητής «θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία» και οι Έλληνες Υπαξιωματικοί έχουν αποδείξει μέσα από τις αιματηρές μάχες και τους ένδοξους αγώνες που έχει δώσει ο Ελληνικός Στρατός, πως διαθέτουν περίσσεια και από τα δύο.
Σας ευχαριστώ πολύ».

Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε !ΣΧΟΛΙΟ : Αμήν και μόνο ενωμένοι !!! PDF Εκτύπωση E-mail
ALL
Ο λαός είναι σοφός και η ιστορία έχει δείξει πως βρίσκει γρήγορα το σωστό βηματισμό του και σηκώνεται εύκολα από το έδαφος, όπως και όπου έχει πέσει, ακόμη και αν έχει τραυματιστεί. Εκείνο όμως που είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε σήμερα είναι ότι όλοι παλεύουμε για κοινά προβλήματα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια, την ανεργία και αγωνιούμε για τα παιδιά μας, για μας και για τη χώρα που βρίσκεται σε δεινή θέση. Τα προβλήματα αυτά αφορούν τον καθέναν μας χωριστά και όλους μαζί.

Κανείς μας πια δε μπορεί να κοιμάται ήσυχος και να θεωρεί ότι τα προβλήματα των άλλων δεν τον αφορούν. Σε λίγο το πρόβλημα του γείτονα, του πρόσφυγα, του απολυμένου θα χτυπήσει και τη δική μας πόρτα. Δεν υπάρχουν πλέον στεγανά να κρυφτεί κανείς και να γλιτώσει. Η κατάρρευση είναι όπως και η ραδιενέργεια, διαχέεται παντού και στο τέλος θα επηρεάσει τους πάντες.
Το σημαντικό και το σωτήριο στις περιπτώσεις γενικευμένης κρίσης είναι να είμαστε όλοι μαζί και να αφήσουμε τις θεωρίες για μπλε, κόκκινα και πράσινα συνολάκια και ποιο μας ταιριάζει περισσότερο αυτό τον χειμώνα και πόσο θα είναι στη μόδα και αν μας αρέσει η φετινή μόδα. Η ζωή μας διδάσκει πως κανένας μηχανισμός, κανείς ισχυρός ιδεολογικός, τεχνοκρατικός, οικονομικός ή πολιτικός παράγοντας δεν είναι δυνατό να καταφέρει να σβήσει από την καρδιά και τα βλέμματα την καλοσύνη και την αλληλεγγύη των ανθρώπων. Ανέκαθεν σε δυσμενείς συνθήκες οι άνθρωποι ομαδικά κατάφερναν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και να σωθούν και να παραμείνουν παρόντες και νικητές.
Όσο το μυαλό είναι σε εγρήγορση και είμαστε μαζί, υπάρχουν και πιθανότητες για ανάκαμψη και αλλαγή προς το καλύτερο, πέρα από κομματικές ταυτότητες και χρωματιστά σημαιάκια! Είναι ανάγκη να ξαναφέρουμε πίσω χαμόγελα αύριο. Να ταξιδέψουμε, να ερωτευθούμε. Έχουμε να γεννήσουμε όμορφα ευτυχισμένα μωρά. Έχουμε να ξαναχτίσουμε τις ζωές μας με νόημα και ουσία. Έχουμε μια πληγωμένη πατρίδα να γιατρέψουμε...και μια περήφανη Σχολή , τη ΣΣΑΣ μας, να στηριξουμε...
Γ.Α.

============================
 

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα Μονίμου Υπαξιωματικού, παρουσία ΥΕΘΑ !

ΠΗΓΗ : veteranos

12Την Κυριακή 27 τ Σεπτεμβρίου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια  Ανδριάντα του Μονίμου Υπαξιωματικού στο Άλσος του Στρατού !

Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου  και της Στρατιωτική Ηγεσίας !

Τα αποκαλυπτήρια θα κάνει ο πρώην Α/ΓΕΕΘΑ  Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος που χάρη τις πρωτοβουλίες του μετά από την συνάντηση και εισήγηση που είχε από το Διοικητικό Συμβούλιο των Αποστράτων Αξιωματικών και Μονίμων Υπαξιωματικών,κατέστη δυνατό να γίνει η ανέγερση του Ανδριάντα Μονίμου Υπαξιωματικού !

Για την Ιστορία και μόνο να αναφέρουμε ότι :0001
Την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, o Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, υποδέχθηκε στο γραφείο του το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών και Μονίμων Υπαξιωματικών που προέρχονται από τη ΣΜΥ.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκε η ανέγερση ανδριάντα του Μονίμου Υπαξιωματικού στο χώρο του Άλσους Στρατού.

O Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ υποσχέθηκε την άμεση ανέγερση του Ανδριάντα Μονίμου Υπαξιωματικού στο Άλσος του Στρατού και υποσχέθηκε να είναι παρών στα αποκαλυπτήρια όπου και αν ευρίσκεται !
Να σημειωθεί οτι  ο Στρατηγός Κωσταράκος αναλαμβάνει απο την 6η Νοεμβρίου Επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ε.Ε μετά απο ομόφωνη εκλογή των Κρατών Μελών της Ε.Ε

Κατάταξη Πρωτοετών Ευέλπιδων !

ΠΗΓΗ : ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΆ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠ........ΩΜΟΥ
ΣΧΟΛΙΟ : Καλή επιτυχία στο ωραίο που επιλέξατε !Την Τρίτη 22/9/15 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής στη Βάρη η κατάταξη των πρωτοετών  Ευελπίδων.     Ο Διοικητής της Σχολής Υποστράτηγος Δημήτριος Ρέσκος υποδέχθηκε τους γονείς και συγγενείς των νέων Ευελπίδων στο Αμφιθέατρο, όπου  ενημερώθηκαν για την οργάνωση, την αποστολή , την εκπαίδευση, τις δραστηριότητες της Σχολής καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης των Ευελπίδων.

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Εκδήλωση λόγω Αποχώρησης Στελεχών απο το Γραφείο Διοικητικού της ΕΑΣ!


  Σε μια λιτή αλλά συνάμα συγκινησιακή εκδήλωση την 22 Σεπ 2015, τιμήθηκαν για την προσφορά τους από το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. τα ε.ε. Στελέχη που ήταν αποσπασμένα και επάνδρωναν υπηρεσίες του Γραφείου Διοικητικού της Ε.Α.Α.Σ.
 
     Πρόκειται για τις Κυρίες Ανθλγο Ζερβουδάκη Κατερίνα, Αλχία Θεοδωροπούλου Κατερίνα και Αλχία Καλαποθαράκου Νέλλη οι οποίες  έλαβαν Δγη μετακίνησής τους σε Μείζονα Σχηματισμό.
 
   Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Υπτγος ε.α. Βασίλειος Ροζής εξήρε τις υπηρεσίες που πρόσφεραν αγόγγυστα και συνέδραμαν αποτελεσματικά στη καθημερινή λειτουργία της Ενώσεως.
 
    Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. επέδωσε την τιμητική πλακέτα της στα αποχωρούντα Στελέχη, ευχαρίστησε για την προσφορά τους και τους ευχήθηκε υγεία και καλή τύχη στα νέα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν.
 
 
  
 
 

Αξιωματικός Διευθυντής Υπουργού εκτός ΥΠΕΘΑ γίνεται ?

ΠΗΓΗ : onalert
ΣΧΟΛΙΟ :  Αν γίνεται ??? Στην Ελλάδα δυστυχώς όλα γίνονται .....

Το ερώτημα αν ότι είναι νόμιμο είναι και λογικό ή ηθικό μας ταλαιπωρεί διαρκώς στην Ελλάδα . Και πως να μην μας απασχολούν όταν πολύ συχνά κάποιοι κινούμενοι στο όριο της νομιμότητας -ώστε να είναι προστατευμένοι από την κριτική- λειτουργούν με τρόπο που ενοχλεί και προκαλεί την κοινή λογική.

Για παράδειγμα είναι ορθό και λογικό ένας εν ενεργεία αξιωματικός των ΕΔ να μετατίθεται σε υπηρεσία υψίστης ασφαλείας και από εκεί να αποσπάται σε θέση διευθυντή υπουργού σε άλλο υπουργείο όχι στο Εθνικής Άμυνας;

Προφανώς η κίνηση είναι γνωστή στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και σίγουρα έχει την έγκρισή της. Οπωσδήποτε θα απαντήσουν ότι όλα “προβλέπονται” αν και πάρα πολλοί στρατιωτικοί που επικοινώνησαν με το Onalert.gr επιμένουν να μας λένε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ακόμη κι αν όλοι κάνουν λάθος και προβλέπεται τέτοιου είδους μετακίνηση εν ενεργεία στρατιωτικού , το ερώτημα που χρόνια τώρα μας ταλαιπωρεί παραμένει και αναζητά μια απάντηση.

Η οποία όπως συνηθίζουμε να λέμε είναι πάντα ευπρόσδεκτη…

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Πληρωμή ΒΟΕΑ μηνός Μαϊου 2015 !


Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του, το μήνα Μάιο του έτους 2015, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους, το αργότερο μέχρι 30 Οκτωβρίου 2015. Επισημαίνεται ότι η Φορολογική Ενημερότητα θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 15 Νοεμβρίου 2015.

-Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:

Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562, Αθήνα

Κατάταξη Πρωτοετών Σπουδαστών και Σπουδαστριών στη ΣΜΥ!

ΠΗΓΗ : kranos
ΣΧΟΛΙΟ :  Καλή  και γονιμη επιτυχία και σταδιοδρομία !
Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε, στις εγκαταστάσεις της Σχολής, η κατάταξη των πρωτοετών Σπουδαστών.


Κατατάχθηκαν 89 Σπουδαστές και 64 Σπουδάστριες, επιτυχόντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Έτους 2015 και επιπλέον 26 Ελληνοκύπριοι (23 άνδρες και 3 γυναίκες).


Τους νεοεισερχόμενους και τους γονείς τους, υποδέχθηκαν στην κεντρική πύλη της Σχολής Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Σπουδαστές. Στη συνέχεια οι καταταγέντες Σπουδαστές και Σπουδάστριες ακολουθώντας το πρόγραμμα κατατάξεως εντάχθηκαν στη στρατιωτική οικογένεια.


Ο Διοικητής της Σχολής απηύθυνε χαιρετισμό στους γονείς των νεοεισερχομένων και στη συνέχεια ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής τους ενημέρωσε για την αποστολή, το πρόγραμμα, την εκπαίδευση και γενικότερα τη λειτουργία της Σχολής.