....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Χρηματικά Βραβεία Αριστούχων Μαθητών !
                                                                        ΑΙΤΗΣΗ
                                                        ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ                                                   1.   Παρακαλώ όπως βραβεύσετε εμένα ή τον                                                                                                 γιό μου ή την κόρη μου.....................................
Βαθμός :                                                                                μαθητή.............μαθήτρια..................................
Ονοματεπώνυμο :                                                                τάξεως του Λυκείου .........................................
Αρ Ταυτ ΕΑΑΣ :                                                                  για το σχολικό έτος ΣΕΠ 2014 - Ιουν 2015.
Προέλευση : Στρατός...... Χωρ/κή : ......
Τόπος διαμονής αιτούντος :                                              2.   Συνημμένα υποβάλλω τα δικαιολογηικά
Πόλη :                                                                                         α.   Φωτοτυπία απολυτηρίου ή ελέγχου
οδός - αριθμός ;                                                                               επίδοσης.
ΤΚ :                                                                                             β.   Φωτοαντίγραφο  Αστυνομικής Ταυτό-
Τηλ σταθερό :                                                                                  τητας μαθητή
Τηλ κινητό :                                                                               γ.    Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτό-
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                                                                   τητας γονέα
.......................................                                                             δ.     Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλια-
......................................                                                                       ρίου τραπέζης.
Νομός :                                                                                      ε.      Φωτοαντίγραφο της Εγκυκλίου
πόλη :                                                                                                 αποστρατείας του γονέα.
Οδός - αριθμός ;
ΤΚ :                                                                                      3.   Το βραβείο θα το παραλάβω από..............
Τηλ επικοινωνίας :                                                                   .......................................................................
Διευθυντής :                                                                        4.   Εξουσιοδοτώ την ΕΑΑΣ  όπως καταθέσει
                                                                                                   το χρηματικό βραβείο στον παρακάτω
                                                                                                   λογαριασμό με ΙΒΑΝ...................................
                                                                                                   ........................................................................
                                                                                                   που ανήκει στον / στην...............................
                                                                                                   ......................................................................

                                                                                                              Ημερομηνία,....................................

                                                                                                              Ο / Η ΑιτώνΠΡΟΣ : Άπαντα Παρ/τα Ε.Α.Α.Σ.                    ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ     
                                                                                Γραμματεία
                                                                               Χαρ. Τρικούπη 18, Τ.Κ. 10679,  Αθήνα
                                                                               Τηλ. 210-3633797 - FAX: 210-3621410
ΚΟΙΝ : Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ/                                  eaasgrammateia@gmail.com
            Επιτελάρχη                                              Φ. 800/26/2917
            Ε.Α.Α.Σ./Γραμματεία, ΚΦ,                   Σ.352
            Δχση Χρηματικού,                                 Αθήνα, 28 Σεπ  2015
            Λογιστήριο                                             Συν. : Μία (1) Αίτηση

ΘΕΜΑ: Οικονομικά (Χρηματικά Βραβεία Αριστούχων Μαθητών)

ΣΧΕΤ :  Φ.800/42/228279/Σ.1767/12 Σεπ 2015/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/3β

         1.  Με την ανωτέρω σχετική αποφασίστηκε η βράβευση των αριστούχων μαθητών  τέκνων Αποστράτων Αξκών του Στρατού. 

          2.  Δικαιούχοι βράβευσης είναι οι Αριστούχοι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου που φοιτούν σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Σχολεία Εσωτερικού (Ελληνικής Επικράτειας) και με βάση βαθμολογίας 18,1 και άνω, Σχολικού Έτους 2014 – 2015 (Σεπ 2014 – Ιουν 2015).


         3. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
             α.  Αίτηση του μαθητή ή του γονέα, ως συνημμένο υπόδειγμα.
             β.  Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Ελέγχου Επίδοσης.
γ.  Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων του ενδιαφερομένου μαθητή.
             δ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων του γονέα.
             ε.  Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τραπέζης (κατά προτίμηση ΕΤΕ), που επιθυμεί ο δικαιούχος να του κατατεθούν τα χρήματα, στον οποίο ει δυνατόν να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
           στ. Φωτοαντίγραφο της εγκυκλίου αποστρατείας του γονέα, εφόσον αυτός δεν κατέχει ταυτότητα της Ε.Α.Α.Σ.

          4. Yποβολή των δικαιολογητικών όπως παρακάτω:
              α.  Για τους διαμένοντες στο Ν. Αττικής και Βοιωτίας, απ’ ευθείας (αυτοπροσώ-πως, με εκπρόσωπο, ταχυδρομικά, με FAX, ή ηλεκτρονικά) στην Ε.Α.Α.Σ. (οδός  Χαρ. Τρικούπη αριθ. 18 Τ.Κ. 10679)  μέχρι 13 Νοε 2015.
               β. Για τους διαμένοντες στη λοιπή Ελλάδα στα κατά τόπους Παραρτήματα μέχρι 2 Νοε 2015.  
               γ. Τα Παρ/τα να αποστείλουν στην Ε.Α.Α.Σ. ονομαστικές καταστάσεις κατά τάξη Λυκείου με συνημμένα τα παραπάνω δικαιολογητικά (αφού τα ελέγξουν επισταμένως), μέχρι 13 Νοε 2015.

          5. Επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες που τέθηκαν δεν θα τύχουν παρατάσεως και είναι αυτές, μέχρι τις οποίες θα πρέπει να φθάσουν και να πρωτοκολληθούν στην Ε.Α.Α.Σ., οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά.


./.
-2-

           6. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, επειδή παρουσιάσθηκε πέρυσι το φαινόμενο υποβολής αιτήσεων για βράβευση μαθητών με καθυστέρηση, εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

           7.  Επίσης δεν θα γίνουν δεκτά αιτήματα για μαθητές παλαιοτέρων ετών.  

            8.  Το χρηματικό ποσό της βράβευσης που καθορίσθηκε από το ΓΕΣ είναι τριακόσια είκοσι (320,00) ευρώ, αλλά ενδέχεται να μειωθεί, σε περίπτωση που το ΓΕΣ δεν καταβάλει
στην Ε.Α.Α.Σ. το ποσό αυτό για όλα τα αιτήματα (όπως συνέβη πέρυσι).

 9. Η Ε.Α.Α.Σ. θα προσπαθήσει, είτε με δικά της κονδύλια (εφόσον υπάρξει η δυνατότητα) είτε με κονδύλια από ΕΛ.ΑΣ, να βραβευθούν και οι αριστεύσαντες μαθητές (βαθμός 18,1 και άνω) για το Ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015, τέκνα Αποστράτων Αξκών της ΕΛ.ΑΣ/τ. Χωροφυλακής και Μέλη της ΕΝΩΣΗΣ. Προς τούτο να υποβληθούν αιτήσεις και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ημερομηνίες και τον τρόπο που παρατέθηκε ανωτέρω για τα τέκνα εκ Σ.Ξ.

         10. Ο χρόνος και ο τρόπος βράβευσης θα καθορισθεί από το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ., αναλόγως του πότε θα δοθούν τα χρήματα από το ΓΕΣ.

         11. Τα Παραρτήματα θα προβούν σε βράβευση ΜΟΝΟΝ εφόσον λάβουν τα χρήματα.

         12.  Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Ε.Α.Α.Σ. (τηλ. 210-3633797, εσωτ. 14 και 15) και στα κατά τόπους Παραρτήματα αυτής.

             
                Ακριβές Αντίγραφο
Υπτγος ε.α. Βασίλειος Ροζής
  Αντιπρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.


Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης
            Δνων Σύμβουλος Ε.Α.Α.Σ.

                                                              
                                                              

            
           Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου