....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Κέντρο Προσφύγων στην Ανδρομάχη !

ΠΗΓΗ : ΛΕΥΤΕΡΙΑ


ΣΤΙΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"  ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΑ71Ψ40ΡΛΦ-ΦΕΚ

ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΜΜΕΝΟΥ - ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ "ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ" ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Το έγγραφο στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" :
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ …02….
 1. Η ∆ιοικητική Επιτροπή του Ταµείου Εθνικής Άµυνας αποτελούµενη, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.∆. 132/74 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Ν. 2448/96, από τους:
 α. Παναγιώτη Καµµένο Υπουργό Εθνικής Άµυνας
 ως Πρόεδρο
 β. Ευκλείδης Τσακαλώτος Υπουργό Οικονοµικών
 γ. Ευάγγελος Αποστολάκης Ναύαρχο, Αρχηγό ΓΕΕΘΑ
 δ. Βασίλειο Τελλίδη
 ε. Αλέξανδρο Οικονόµου
Αντγο, Αρχηγό ΓΕΣ
Αντγο., Β’Υπαρχηγό ΓΕΣ
 στ. ∆ηµήτριο Θωµαϊδη Αντγο, - A’ Υπαρχηγό ΓΕΣ
ως µέλη, και τον Ανχη (ΜΧ) Αντώνιο Ψαρρά που ορίσθηκε µε το υπ’ αρ. 8/9-7-2013 Πρακτικό της ∆Ε/ΤΕΘΑ ως Γραµµατέας της ∆Ε/ΤΕΘΑ, συνήλθε σήµερα την 08 Ιαν.2016 και αφού έλαβε υπόψη:
 (1) Ν.4407/29 (ΦΕΚ 316/28-8-1929 τ.Α΄)
 (2) Το άρθρο 84 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-9-2010 τ. Α’)
 (3)Αρ.Πρωτ. 4/8161/10 ∆εκ.2015 /Υπ.Εσωτερικών/ΥΠΥ
 (4) Φ.900/297/417573/Σ.3879/10-12-2015/ΓΕΣ/∆ΥΠΠΕ/1β
 2. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την παραχώρηση της χρήσης του Στρδου «ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ» Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ,στο Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης / Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (ΥΠΥ) για λόγους γενικού συµφέροντος, και ειδικότερα για την δηµιουργία Κέντρου Υποδοχής -Προσωρινής Παραµονής προσφύγων (Refugees Relocation Camp) δυνάµει του άρθρου 84 του ν.3883/ 2010, µε τους παρακάτω όρους
:
 α. Η παραχώρηση γίνεται για 3 έτη, ήτοι µέχρι και την 31 ∆εκ.2018 , µε δυνατότητα παράτασης αναλόγως των επικρατούντων τότε συνθηκών,υπό τον όρο ότι το µηνιαίο αντάλλαγµα θα καταβάλλεται τακτικώς και εµπροθέσµως. Σε διαφορετική περίπτωση, η παραχώρηση µπορεί να λυθεί αζηµίως εκ µέρους του ΤΕΘΑ
 β. Το µηνιαίο αντάλλαγµα υπέρ ΤΕΘΑ και για όση έκταση θα καθορισθεί, ανέρχεται σε 3.000€.
 γ. Η ακριβής έκταση, θα καθορισθεί µετά από αυτοψία της ΥΠΥ και θα συµπεριληθεί στην Σύµβαση.
 3. Μεταξύ ΤΕΘΑ και Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης/ Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (ΥΠΥ) θα υπογραφεί Σύµβαση εντός διµήνου από την έκδοση του παρόντος, στην οποία θα περιλαµβάνονται οι ανωτέρω όροι, καθώς και
περαιτέρω λεπτοµέρειες. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσµία, η ισχύς του παρόντος αίρεται κατόπιν νέας απόφασης της ∆Ε/ΤΕΘΑ.
 4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ιευθυντή του ΤΕΘΑ για τις περαιτέρω ενέργειες.
 5. Το παρόν να αναρτηθεί στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ του διαδικτύου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου