....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα νέα μας γραφεία στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Δείτε αναλυτικούς πίνακες με όλους του Βασικούς Μισθούς σε όλους τους βαθμούς των Στρατιωτικών !

ΠΗΓΗ : kranos

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ 0Ι ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ.

Αλλαγές εκ βάθρων στη δομή των ειδικών μισθολογίων των στρατιωτικών, των αστυ­νομικών, των λιμενικών και των πυροσβεστών, οι οποίες όμως δεν προκαλούν μειώσεις αποδοχών για όσους έχουν καταταγεί μέχρι 31-12-2016, αλλά μόνο για όσους έχουν καταταγεί ή κατατάσσο­νται στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας από την 1η-1-2017 και μετά προβλέπουν τα άρθρα 123-127 του πρόσφατα ψηφισθέντος από τη Βουλή πολυνόμου 4472/2017.

Βάσει των παραπάνω άρθρων, το μισθολογικό καθεστώς των στελε­χών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο­σβεστικού και Λιμενικού Σώματος αναμορφώνεται, αναδρομικά από την 1η-1-2017, στα εξής σημεία:


1. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυ­νάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας κατατάσσονται σε 4 μισθολογικές κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους, το διοικητικό βαθμό και τα έτη υπηρεσίας.


ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A’, στην οποία υπάρχουν 35 μισθολογικά κλιμά­κια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνο­νται από 1.155 έως 4.200 ευρώ το μήνα, κατατάσσονται τα στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύμα­τα (ΑΣΕΙ) ή από αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώμα­τος, οι απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενοι στο Σώμα των αξιωματικών και τα κοινά Σώμα­τα από την ονομασία τους ως αξιωματι­κών, οι αξιωμα­τικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχοι ΑΕΙ και οι αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, κα­θώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄, στην οποία υπάρχουν 28 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 985 έως 2.445 ευρώ το μήνα, κατατάσσονται οι υπαξιωματικοί, ανθυπασπιστές και αξιωματικοί που προέρχονται από τις παραγω­γικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΣΥ), οι αξιωματικοί του ν.δ. 649/1970, οι υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι και οι αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφα­λείας, καθώς και οι αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.

ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄, στην οποία υπάρχουν 22 μισθολογικά κλιμά­κια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνο­νται από 939 έως 2.109 ευρώ το μήνα, κατατάσσονται τα στελέχη με προέλευση από ΕΠΟΠ - ΟΠΥ - ΕΜΘ - ΕΠΥ, καθώς και το προ­ερχόμενο από την κατηγορία Δ’ αστυνομικό προσωπικό.


ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’, στην οποία υπάρχουν 18 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 953 έως 1.686 ευρώ το μήνα, κατατάσσονται οι ειδικοί φρουροί και οι συνο­ριακοί φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Καταργούνται για την πλει­ονότητα των αξιωματικών και υπαξιωματικών τα εξής επιδόματα:


Α. χρόνου υπηρεσί­ας,
Β. εξομά­λυνσης.
Γ. ειδικής απασχόλησης,
Δ. επιτελικής ευθύνης και 
Ε. ειδικών συνθηκών.

3. Οι βασικοί μισθοί των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυ­νάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας ορίζονται σε μεγαλύτερο ύψος από το ισχύον σήμερα λόγω της ενσω­μάτωσης του καταργούμενου χρονοεπιδόματος.

Στην πλειονότητα των αξιωμα­τικών και υπαξιωματικών θα καταβάλλονται πλέον μόνο ο βασι­κός μισθός και 2 επιδόματα:

Α) Το επίδομα ιδιαίτερων συνθη­κών εργασίας που διαφοροποιείται ανά διοικητικό βαθμό και προσαυ­ξάνεται ανάλογα με την οικογενει­ακή κατάσταση των στελεχών.

Β) Το επίδομα θέσης ευθύνης κλιμακούμενο από τον βαθμό του ταγματάρχη (και αντιστοίχων) και άνω, με προϋποθέσεις που θα καθοριστούν σε εγκύκλιο του ΓΛΚ.

5. Καταργείται το καθεστώς των μισθολογικών προαγωγών. Αν από τις ρυθμίσεις των διατά­ξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμη­λότερες από αυτές που δικαιούτο ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31-12-2016, η διαφορά διατηρείται ως «προσωπική». Για τον υπολογισμό της «προσωπικής διαφοράς» δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή. Επίσης, για τον υπολογι­σμό της «προσωπικής διαφοράς» δεν λαμβάνονται υπόψη:

Α. Το μηνιαίο επίδομα των 100 ευρώ το οποίο χορηγείται στα στελέχη που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στο Νομό Έβρου και στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμο­θράκης, καθώς και στο ένστολο προσωπικό της Πολεμικής Αερο­πορίας που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στη Σκύρο.

Β. Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσε­ως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυ­τών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, ΕΚΑΜ, ΕΜΑΚ, ΜΑΤ, ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρη­κτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γρα­φείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη των Ενό­πλων Δυνάμεων και των Σωμά­των Ασφαλείας.


Σε κάθε περίπτωση, η «προσω­πική διαφορά» θα μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών πλην της χορήγη­σης παροχών και επιδομάτων που εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρι­σης. Ουσιαστικά, όσοι θα λαμβά­νουν την «προσωπική διαφορά» θα εγκλωβιστούν στις ίδιες αποδοχές για πολλά χρόνια, καθώς οι όποιες αυξήσεις χορηγούνται στους βα­σικούς τους μισθούς, λόγω μετά­βασης σε επόμενα μισθολογικά κλιμάκια ή λόγω βαθμολογικών προαγωγών απλώς θα μειώνουν την «προσωπική διαφορά». Με τον τρόπο αυτό θα χάνονται τα οφέλη από τις μισθολογικές προαγωγές και ωριμάνσεις.

Σε περίπτωση που από τις ρυθ­μίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μη­νιαίες αποδοχές υψηλότερες από αυτές που ελάμβανε ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31-12-2016, η προκαλούμενη αύξηση καταβάλ­λεται σε μία δόση, αν δεν υπερβαί­νει το ποσό των 20 ευρώ, και σε 4 ισόποσες ετήσιες δόσεις, αν υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ.

Για όσους κατατάχθηκαν για πρώτη φορά στις Ένοπλες Δυνά­μεις και τα Σώματα Ασφαλείας από τη 1η-1-2017 μέχρι και σήμερα οι συνολικές αποδοχές τους, εφόσον με βάση τις διατάξεις των άρθρων 123-127 του ν. 4472/2017 για το νέο μισθολόγιο διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που λαμβάνουν σήμερα, θα περικοπούν κατά τα ποσά των αρνη­τικών διαφορών που προκύπτουν, καθώς αυτοί δεν δικαιούνται να λαμβάνουν την «προσωπική δια­φορά», επειδή δεν ελάμβαναν αποδοχές στις 31-12-2016!

Όσοι θα καταταγούν από δω και στο εξής στις Ένοπλες Δυνά­μεις και τα Σώματα Ασφαλείας θα λαμβάνουν τις αποδοχές που προκύπτουν με βάση τις διατά­ξεις των άρθρων 123-127 του ν. 4472/2017 για το νέο μισθολόγιο χωρίς να δικαιούνται την «προ­σωπική διαφορά». Σύμφωνα με αναλυτικά παραδείγματα, από τις παραπάνω αλλαγές στο μισθολό­γιο των στελεχών ΕΔ-ΣΑ θα προκύψουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΕ 29 ΕΩΣ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (κατηγορία Α’, κλιμάκιο 10) με επί­δομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγα­μος με 3 τέκνα, σε θέση ευθύνης θα δικαιούται να λαμβάνει ονομα­στικές μικτές συνολικές αποδοχές ύψους 3.255 ευρώ, έναντι 3.414 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από τις κα­ταβαλλόμενες σήμερα κατά 159 ευρώ!

► ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΕ 27 ΕΩΣ 28 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗ­ΡΕΣΙΑΣ (κατηγορία Α', κλιμάκιο 13) με επίδομα ιδιαίτερων συν­θηκών, έγγαμος με 4 τέκνα, χω­ρίς θέση ευθύνης θα δικαιούται να λαμβάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές ύψους 2.905 ευρώ, έναντι 3.036 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμη­λότερες από τις ισχύουσες σήμερα κατά 131 ευρώ!

► ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΕ 21 ΕΩΣ 22 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (κατηγορία Α’, κλιμάκιο 20) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγαμος με τέκνα, χωρίς θέση ευθύνης, θα δικαιούται να λαμβάνει ονομαστι­κές μικτές συνολικές αποδοχές 2.315 ευρώ, έναντι 2.350 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από αυ­τές που του καταβάλλονται σήμερα κατά 35 ευρώ!


► ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΕ 19 ΕΩΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (κατηγορία Α’, κλιμάκιο 22) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγαμος με 1 τέκνο, χωρίς θέση ευθύνης, θα δι­καιούται να λαμβάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές 2.155 ευρώ, έναντι 2.203 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλό­τερες από αυτές που του καταβάλ­λονται σήμερα κατά 48 ευρώ!

► ΛΟΧΑΓΟΣ ΜΕ 14 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (κατηγορία Α΄, κλι­μάκιο 27) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, άγαμος, χωρίς θέση ευθύνης θα δικαιούται να λαμβά­νει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές 1.695 ευρώ, έναντι 1.855 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από αυτές που του καταβάλλονται σήμερα κατά 160 ευρώ!

► ΕΠΟΠ ΛΟΧΙΑΣ ΜΕ 12 ΧΡΟ­ΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (κατηγορία Γ΄, κλιμάκιο 18), με επίδομα ιδιαίτε­ρων συνθηκών, έγγαμος με 1 τέκνο, θα δικαιούται να λαμβάνει ονομα­στικές μικτές συνολικές αποδοχές 1.439 ευρώ, έναντι 1.659 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα εί­ναι χαμηλότερες από αυτές που του καταβάλλονται σήμερα κατά 220 ευρώ!

Οι παραπάνω διαφορές αποδο­χών θα συνεχίσουν να καταβάλλο­νται στους δικαιούχους ως «προ­σωπικές διαφορές».

Όμως, όπως ήδη προαναφέραμε, για όσους έχουν καταταγεί ή κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας από την 1η-1-2017 και μετά δεν ισχύουν οι «προσωπικές διαφορές», οπότε οι συνολικές αποδοχές που θα προκύ­ψουν από τις παραπάνω διατάξεις θα είναι, στις περισσότερες των πε­ριπτώσεων, μειωμένες σε σχέση με τις αποδοχές που λαμβάνουν τώρα ή σε σχέση με τις αποδοχές που θα ελάμβαναν αν είχαν καταταγεί το 2016 ή λίγα ακόμη χρόνια νωρίτερα. Σύμφωνα με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, από την εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσε­ων δημιουργούνται οι ακόλουθες στρεβλώσεις και αδικίες:

Α. Μεταξύ ομοιοβάθμων, με τα ίδια έτη υπηρεσίας, αλλά διαφορετικής κατηγορίας καταβάλλονται διαφορετικού ύψους αποδοχές.

Β. Η προσωπική διαφορά είναι στην πλειονότητα των περιπτώ­σεων μεγαλύτερη στο χαμηλόβαθ­μο προσωπικό με πολλά ή λίγα έτη υπηρεσίας, στους άγαμους και στους διαζευγμένους.

Γ. Υπάρχουν περιπτώσεις αξιωμα­τικών που δεν θα λάβουν ποτέ αύ­ξηση και δεν θα αποσβέσουν ποτέ την προσωπική διαφορά, αφού θα αποστρατευτούν με αυτή.


Δ. Υπάρχουν περιπτώσεις αξιω­ματικών που η μισθολογική τους εξέλιξη σταματά στα 29 έτη υπη­ρεσίας.

Ε. Το επίδομα ιδιαίτερων συν­θηκών εργασίας, ενώ μειώνεται αντίστοιχα όσο κατεβαίνει κάποιος στην ιεραρχία των βαθμών, αυξά­νεται για την τελευταία κατηγορία δικαιούχων και όταν η εν λόγω κα­τηγορία προάγεται λαμβάνει μικρό­τερο επίδομα και ποτέ στο μέλλον δεν θα λαμβάνει το αρχικό ποσό! 

ΣΤ. Δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρό­νος της στρατιωτικής θητείας για τη μισθολογική εξέλιξη των κλιμα­κίων τους.

Ζ. Ο χρόνος σπουδών για την από­κτηση πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη στη μισθολογική εξέλιξη, πλην των περιπτώσεων απόκτησης ιατρικής ειδικότητας, εφόσον αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης. 

Η. Σε κάποιες περιπτώσεις αξιω­ματικών οι νέες αποδοχές τους θα είναι μικρότερες από τα επίπεδα του 2012.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους λειτουρ­γούς του Δημοσίου που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή.

Το ποσό της παροχής αυ­τής κλιμακώνεται, ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων ή ανάπηρων τουλάχιστον κατά 50% τέκνων, ως εξής:


 50 ευρώ για 1 τέκνο,  70 ευρώ συνολικά για 2 τέκνα,  120 ευρώ συνολικά για 3 τέκνα,  170 ευρώ συνολικά για 4 τέκνα.

Για κάθε τέκνο πέραν του 4ου η οικογενειακή παροχή προσαυξά­νεται περαιτέρω κατά 70 ευρώ.

Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμε­να από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφό­σον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικί­ας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου