....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα νέα μας γραφεία στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ....

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Παιδικές Κατασκηνώσεις !


Σας στέλνω σχέδιο εγγράφου της ΕΑΑΣ, για ενημέρωσή σας και έναρξη εργασιών, λόγω του επείγοντος και των ασφυκτικών προθεσμιών που τέθηκαν από το ΓΕΣ, εν αναμονή και του κανονικού εγγράφου.

Ενημερώστε τα μέλη σας που έχουν παιδιά από 7 έως 16 ετών για τη δυνατότητα παραθερισμού σε μια από τις 4 σειρές στις παιδικές κατασκηνώσεις Κεχριών Κορινθίας και Ν. Φώκαιας.

Προβήτε σε σχολαστικό έλεγχο των στοιχείων και των δικαιολογητικών.

Υποβολή των καταστάσεων μέχρι 15 Μαϊ ανυπερθέτως.

Με Φιλικούς Χαιρετισμούς
Βασίλης Σταθόπουλος
Αντγος ε.α. – μέλος ΔΣ ΕΑΑΣ

 ΠΡΟΣΟΧΗ ::::::: Παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις για παραθερισμό των παιδιών τους όπως προσκομίσουν αυτές στο Παράρτημά μας  μέχρι τη Παρασκευή  12 Μαϊου 2017 ανυπερθέτως !!1

Αιτήσεις υπάρχουν ήδη στο Παράρτημα !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Περιοχή συνημμένωνΘΕΜΑ: Παραθερισμός Τέκνων ε.α. Στρατιωτικού Προσωπικού στους Θερινούς Παιδικούς Σταθμούς Έτους 2017.
ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Υ.Α. 1277/1989 (ΦΕΚ 199, τ. Β΄, 16 Μαρ 89) «Κωδικοποίηση και Συμπλήρωση των Προϋποθέσεων και Διαδικασία Χορήγησης Άδειας Ίδρυσης και Άδειας Λειτουργίας Εξοχών».
β. ΠαΔ 4 – 52/ 2008/ ΓΕΣ/ ΔΜΠ «Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών Σ.Ξ.».
γ. ΑΠ. Φ.004.2/ 128/ 58339/ Σ. 163/ 3 Ιουλ 10/ ΓΕΣ/ ΔΟΡ/1α.
δ. ΑΠ. Φ.004.2/ 37/ 875659/ Σ. 78/ 4 Μαρ 11/ ΓΕΣ/ ΔΟΡ/1α.
ε. Φ.449.2/ 2/ 272876/ Σ. 872/ 4 Μαϊ 17/ ΓΕΣ/ Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ)/2.


 1. Σας γνωρίζουμε ότι κατά το τρέχον έτος θα λειτουργήσουν Θερινοί Παιδικοί Σταθμοί (Θ.Π.Σ.), ως Παιδικές Κατασκηνώσεις, στις Κεχριές Κορινθίας και στο ΚΑΑΥ Ν. Φώκαιας, σε τέσσερις παραθεριστικές περιόδους διάρκειας 12 ημερών, όπως παρακάτω:
α. 1η Περίοδος, από Δευτέρα 3, έως και Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.
β. 2α Περίοδος, από Δευτέρα 17, έως και Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017.
γ. 3η Περίοδος, από Δευτέρα 31 Ιουλίου, έως και Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017.
δ. 4η Περίοδος, από Δευτέρα 14, έως και Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017.
 1. Στο εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό διατίθενται 10 θέσεις ανά παραθεριστική περίοδο. Το προσωπικό που ανήκει σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες) και επανδρώνει τους Θ.Π.Σ.: 5 θέσεις.
 2. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στους Θ.Π.Σ. του δικαιούχου προσωπικού είναι οι παρακάτω:
α. Να έχει την επιμέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν συμμετοχή και, σε διαφορετική περίπτωση, να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του γονέα, που έχει την επιμέλεια, η οποία να προσκομίζεται μαζί με την επιθυμία συμμετοχής (με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ, Δήμο ή Αστυνομία)
β. Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν να είναι γεννημένα από 1 Ιουλίου 2001 μέχρι και 1 Ιουλίου 2010.
 1. Το προσωπικό, που δικαιούται και ενδιαφέρεται για παραθερισμό των τέκνων του, να συμπληρώσει το έντυπο της Αιτήσεως που επισυνάπτεται και να την υποβάλει, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Παράρτημα που ανήκει ή απ’ ευθείας στην ΕΑΑΣ (κεντρικά), Χαριλάου Τρικούπη 18Α, για τους κατοίκους των Νομών Αττικής, Πειραιώς και Βοιωτίας, μέχρι τις 15 Μαΐου 2017, ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ.
 2. Τα παραρτήματα να υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις, με συνημμένες τις αιτήσεις, στην ΕΑΑΣ, το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου 2017.
 3. Μετά την τελική έγκριση του ΓΕΣ, της ΑΣΔΥΣ και του Γ΄ΣΣ, η ΕΑΑΣ θα κοινοποιήσει τις καταστάσεις των δικαιούχων.
 4. Επιπρόσθετα ορίζεται:
α. Ανώτερο όριο καλύψεως των θέσεων παραθερισμού για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μέχρι ποσοστό 40 % των διατιθεμένων θέσεων ανά περίοδο. Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες θα παραθερίζουν κατ’ εξαίρεση.
β. Θα προστίθενται 50 μόρια για το 4ο και για κάθε επιπλέον τέκνο.
γ. Η αφαίρεση μορίων για τα πέντε τελευταία έτη προηγούμενων παραθερισμών, θα γίνεται ως εξής:
(1) Σε Θ.Π.Σ. 50 μόρια για κάθε παιδί και για κάθε έτος.
(2) Σε ΚΑΑΥ: Από 10 έως 5ο μόρια για κάθε έτος, αναλόγως παραθεριστικής περιόδου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΕΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΟΡΙΑ
2012
1η - 2η - 9η -10η -11η
10
3η - 4η - 8η
20
5η - 6η - 7η
30
2013
1η - 2η - 9η -10η -11η
10
3η - 4η - 8η
20
5η - 6η - 7η
30
2014
1η - 2η - 9η -10η -11η
15
3η - 4η - 8η
30
5η - 6η - 7η
40
2015
1η - 2η - 9η -10η -11η
20
3η - 4η - 8η
35
5η - 6η - 7η
45
2016
1η - 2η - 9η -10η -11η
25
3η - 4η - 8η
40
5η - 6η - 7η
50


 1. Καμία αίτηση παρατάσεως δεν θα εξετάζεται, αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις.
 2. Η μοριοδότηση θα γίνει με βάση το παράρτημα «Θ» του (β) σχετικού.
 3. Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση του προσωπικού σας.Δνων Σύμβουλος
Πρόεδρος
Ιωάννης δεβούρος
         Βασίλεος Ροζής

Υπτγος ε.α.
Αντγος ε.α.


ΑΙΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Ε.Α. ΣΕ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΘΠΣ) ΤΟΥ Σ.Ξ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.
 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Βαθμός – Όπλο – Σώμα:
Επώνυμο:
Όνομα:
Προέλευση (Σχολή):_____________________Έτος Αποφοιτήσεως:_______________.
Α.Δ.Τ. ΕΑΑΣ:___________________, Αριθμός Μητρώου:________________________
Παράρτημα ΕΑΑΣ:______________________________________
 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κατοικία: Οδός_________________________________, Αριθ.______, Τ.Κ.______, Περιοχή:____________________________, Πόλη:___________________.
Τηλέφωνο:________________________, Κινητό:________________________
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):________________________________________
 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(  ) Άγαμος – (  ) Έγγαμος – (  ) Διαζευγμένος – (  ) Σε χηρεία – (  ) Σε Διάσταση –    (  ) Σύμφωνο Συμβίωσης (Σημειώστε ένα ν ή ένα σταυρό στη σωστή θέση)
Σύζυγος: Επώνυμο:____________________________, Όνομα:________________
Συνολικός αριθμός παιδιών:_________________, Ηλικίες: 1ο:_____ , 2ο:_____ , 3ο:_____ , 4ο:_____ , 5ο:_____ ,.
Ειδική Κατηγορία: (  ) Μονογονεϊκή_______, (  ) Τρίτεκνη_______, (  ) Πολύτεκνη_______, (  ) ΑΜΕΑ_______, (Γράψτε ΝΑΙ σε καταφατική περίπτωση. ΟΧΙ ή Κενό σε αρνητική περίπτωση.
Επιλεγήκατε για παραθέριση σε ΚΑΑΥ φέτος;_________, Ποια;___________.
 1. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΕΤΟΣ
ΚΑΑΥ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ
Θ.Π.Σ.
2012
2013
2014
2015
2016


 1. ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ Θ.Π.Σ.
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΥΛΟ
Ημερομηνία Γεννήσεως
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
11η:___,2η:___,3η:___,4η:___
21η:___,2η:___,3η:___,4η:___
31η:___,2η:___,3η:___,4η:___
41η:___,2η:___,3η:___,4η:___
51η:___,2η:___,3η:___,4η:___
 1. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΜΟΡΙΑ (ΕΑΑΣ)
ΑΣΔΥΣ/Γ΄ΣΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ (σε ένσταση)
ΒΑΘΜΟΣΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΑΥ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΠΣ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

________________, ___ Μαΐου 2017
Ο/Η Δηλών (-ούσα)


 • Πριν τη συμπλήρωση, συμβουλευθήτε τις οδηγίες στην επόμενη σελίδα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Με την αίτηση να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως, τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να αποδεικνύεται η γονική κατάσταση και τα στοιχεία των μελών οικογενείας του αιτούντα.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού και τον έχοντα την επιμέλεια του υποψηφίου για παραθερισμό τέκνου.
 3. Μόνο για όσους ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες:
α. Διαζευγμένοι – εν διαστάσει γονείς
(1) Για τους έχοντες την επιμέλεια, το διαζευκτήριο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό, όπου θα φαίνεται ποιος έχει την επιμέλεια των τέκνων.
(2) Για τους ΜΗ έχοντες την επιμέλεια, έγγραφη συγκατάθεση του γονέα που έχει την επιμέλεια, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής κατά τα ισχύοντα.
β. Γονέας ΑΜΕΑ
Βεβαίωση ποσοστού αναπηρίας πρωτοβάθμιας Νομαρχιακής επιτροπής (ΚΕΠΑ) ή ΑΣΥΕ.
 1. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή δικαιολογητικό του δικαιούχου, κατόπιν αιτήσεως της ΕΑΑΣ ή του Σχηματισμού (ΑΣΔΥΣ ή Γ΄ΣΣ) κατά τη διαδικασία ελέγχου της αιτήσεως, για τη δικαιολόγηση των στοιχείων αυτής, σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή διαφορετικών στοιχείων από αυτά του αρχείου της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
 1. Υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των στοιχείων με μικρά γράμματα.
 2. Στην παράγραφο 3, τα στοιχεία της/του συζύγου αναγράφονται μόνον αν αυτή (-ός) είναι ε.ε. ή ε.α. στρατιωτικός. Σε περίπτωση που είναι ε.ε. να επισυνάπτεται βεβαίωση του Δκτή του (-ης) με τους παραθερισμούς της τελευταίας πενταετίας.
 3. Στο συνολικό αριθμό παιδιών να αναγράφονται όλα τα παιδιά που είναι προστατευόμενα (ηλικίας μέχρι 18 ετών, ή 25 αν σπουδάζουν ή είναι άνεργα) άσχετα αν δικαιούνται παραθερισμού στους ΘΠΣ ή όχι.
 4. Στην παρ. 4 σημειώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ και περίοδος παραθερισμού, για τους παραθερισμούς στα ΚΑΑΥ της τελευταίας πενταετίας, τόσο του δικαιούχου, όσο και του/της συζύγου.
 5. Στην παρ. 5, οι τακτικοί αριθμοί (1η, 2η, 3η, 4η) αναφέρονται σε παραθεριστικές περιόδους. Οι αριθμοί που θα συμπληρώσετε την προτεραιότητα επιθυμίας. Π.χ. η συμπλήρωση: 1η:_2_,2η:_4_,3η:_1_,4η:_3_ σημαίνει ότι ο δικαιούχος επιθυμεί ως 1η επιθυμία την 3η σειρά, ως 2η επιθυμία την 1η σειρά, ως 3η επιθυμία την 4η σειρά και ως 4η επιθυμία την 2η σειρά.
 1. .
 2. .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου