....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια και αναμενόμενα αποτελέσματα των ψηφισθέντων τροπολογιώνPDF Εκτύπωση E-mail

Ταξχου εα Βασίλειου Νικολόπουλου
Προέδρου ΠΟΣ

     Αναλύοντας τις πρόσφατες τροπολογίες που κατατέθηκαν για το ΜΤΣ και όπως αυτές τελικά ψηφίστηκαν, αλλά και μελετώντας τα πρακτικά της Βουλής για το υπόψη θέμα, οδηγούμαστε στις παρακάτω επισημάνσεις:

Οφειλή ΜΤΣ προς Ελληνικό δημόσιο (δάνειο):
       Η πρόταση της ΠΟΣ (ανακοίνωση υπ' αριθ. 29) προς κ. ΥΦΕΘΑ από Νοε. 2013 ήταν:
       «Νομοθετική ρύθμιση και τροποποίηση του Ν. 4058/2012 (χρέος ΜΤΣ προς Υπ. Οικονομικών), ώστε να δοθεί περίοδος χάριτος εξόφλησης του δανείου 3-4 ετών και παράλληλα τροποποίηση του χρόνου και των δόσεων αποπληρωμής του δανείου, ήτοι επιμήκυνση του χρόνου στα 25 έτη με ισόποση ετήσια δόση της τάξης των 6,5 εκατ. ευρώ. Εκτιμώμενη αύξηση του μερίσματος κατά 5% περίπου.» (Ο πρώην ΥΦΕΘΑ κ. Δαβάκης είχε ενημερώσει την ΠΟΣ με επιστολή του, ότι έχουν περιληφθεί για νομοθετική ρύθμιση προτάσεις μας).
    Η αρχική τροπολογία που κατατέθηκε προέβλεπε περίοδο «χάριτος» για τα έτη 2015 και 2016 «Το συνολικό ποσό της οφειλής του ΜΤΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο από την ανωτέρω αιτία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 θα εξοφληθεί τμηματικά εντός 14 ετών, αρχής γενομένης από το έτος 2017....». Αυτή η ρύθμιση έδινε τη δυνατότητα αύξησης του μερίσματος κατά 5,2%. Στη συνέχεια λόγω αύξησης του μισθώματος από το «ΑΤΤΙΚΑ», θα ακολουθούσε προφανώς και άλλη αύξηση. Η ΠΟΣ ζήτησε από την εισηγήτρια, αλλά και από τον ΥΦΕΘΑ κ. Ι. Λαμπρόπουλο (κατά τη συνάντηση της 27/8) να περιληφθεί και η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δόσεων, ήτοι όπως είχε διατυπωθεί η πλήρης πρόταση της ΠΟΣ. Η επιμήκυνση επιτεύχθηκε, αλλά παρά τις προσπάθειες του ΥΦΕΘΑ, το Υπ. Οικονομικών δεν αποδέχτηκε την περίοδο «χάριτος» (για νομικούς λόγους!!)
      Η τροπολογία τελικά άλλαξε, δεν συμπεριέλαβε τη περίοδο «χάριτος» και περιέλαβε μόνο επέκταση αποπληρωμής του δανείου κατά επτά (7) έτη, ήτοι συνολικά 22 έτη (λήξη 2034 αντί 2027), η οποία βεβαίως δίνει ένα μακροπρόθεσμο όφελος, δεν αντιμετωπίζει όμως το δυσμενές τρέχον πρόβλημα.
Αυτό το επεσήμανε και ο κ. Αθ.Δαβάκης όπως προκύπτει από τα πρακτικά της Βουλής.
Η νέα ρύθμιση προβλέπει:
Η παρακράτηση των ετήσιων ποσών γίνεται εντός του δεύτερου εξαμήνου κάθε έτους.
Κατά τα έτη 2015 έως 2019 ποσό πέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Κατά τα έτη 2020 έως 2024 ποσό επτά εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Κατά τα έτη 2025 έως 2029 ποσό εννιά εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Κατά τα έτη 2030 έως 2034 το 1/5 του εναπομείναντος ποσού ετησίως.
Η προηγούμενη πρόβλεψη ήταν:
α) κατά τα έτη 2013 έως 2015 ποσό πέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως,
β) κατά τα έτη 2016 έως 2020 ποσό οκτώ εκατομμύρια ευρώ ετησίως,
γ) κατά τα έτη 2021 έως 2025 ποσό δεκαεπτά εκατομμύρια ευρώ ετησίως,
δ) κατά τα έτη 2026 και 2027 το ½ του εναπομείναντος ποσού ετησίως.
Το ποσό της ρύθμισης είναι 153.692.652,05 €.
ΣΧΟΛΙΟ: Διαπιστώνεται μια κινητικότητα από το ΥΠΕΘΑ για ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν το ΜΤΣ, αρμοδιότητας κ. Ιωάν. Λαμπρόπουλου, που ευελπιστούμε να συνεχισθεί.


Δημιουργία αποθεματικού (έσοδα της τρέχουσας χρήσης)
Η νέα ρύθμιση:
Η παράγραφος 1 του άρθρου 77 του Ν. 4146/ 2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού δύναται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να κατανέμει στους μερισματούχους μέρισμα από τα καθαρά ετήσια έσοδα της τρέχουσας χρήσης, τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα συνολικά έσοδα του Ταμείου όλων των υποχρεώσεων αυτού, καθώς και ποσού είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ ανά έτος για τη δημιουργία ταμειακού αποθέματος. Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1η Ιουλίου 2012 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.»
ΣΧΟΛΙΟ: Η ρύθμιση αυτή παρέχει τη δυνατότητα να αρθεί η τελευταία απόφαση μείωσης του μερίσματος κατά 4,10%.

Η προηγούμενη πρόβλεψη ήταν (άρθρο 77 του Ν. 4146/2013):
1. Στο άρθρο 1 του α.ν. 559/1937 (Α' 107) προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού δύναται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εθνι-κής Άμυνας, να κατανέμει στους μερισματούχους μέρισμα, ανά τρίμηνο, από τα καθαρά έσοδα της τρέ-χουσας χρήσης, τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα συνολικά έσοδα του Ταμείου όλων των υποχρεώσεων αυτού, καθώς και ποσοστού 20% επί των ακαθαρίστων εσόδων και πάντως ποσό όχι μικρότερο των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, ανά τρίμηνο για τη δημιουργία ταμειακού αποθεματικού. Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1η Ιουλίου 2012 και λήγει την 31n Δεκεμβρίου 2016.»
2. Οι ισχύουσες διατάξεις του ανωτέρω άρθρου αριθμούνται ως παράγραφος 1.
ΣΧΟΛΙΟ: Η ρύθμιση αυτή εκτιμάται ότι δεν θα επιφέρει αύξηση του μερίσματος μετά τη λήξη ισχύος της (31/12/2016), όπως γράφεται στην αιτιολογική έκθεση «...κρίνεται ικανό να στηρίξει την επαναφορά της καταβολής του μερίσματος, μετά τη λήξη ισχύος της ως άνω διάταξης, στο προηγούμενο καθεστώς από 1-1-2017.». Απλά θα εφαρμοσθεί (επανέλθει) η πρόβλεψη του άρθρου 3, του α.ν. 559/1937 (Α' 107), που καθορίζει ότι τα προς διανομή έσοδα είναι τα προκύπτοντα από τη χρήση του λήξαντος έτους.

Σημαντική είναι η επισήμανση του πρώην ΥΦΕΘΑ κ. Αθ. Δαβάκη «....να «ξεπαγώσετε» -εντός εισαγωγικών η λέξη- και την προταθείσα από το Σεπτέμβριο του 2013 νομοθετική μου πρωτοβουλία, την οποία παρέλαβα από τον προκάτοχό μου Υφυπουργό, Στρατηγό Παναγιώτη Καράμπελα και εμπλουτίσαμε οι συνεργάτες μου και εγώ με είκοσι διατάξεις, σχετικά με την ενδυνάμωση και την αύξηση των πόρων των Μετοχικών Ταμείων.»

Ρύθμιση θεμάτων εφάπαξ (ΕΜΘ-ΕΠΟΠ- μη μονιμοποιηθείσες εθελόντριες κλπ).

     Αποκαθίσταται μια διαχρονική αδικία για ΕΜΘ-ΕΠΟΠ κλπ, με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων ώστε οι μέτοχοι των ΕΛΟΑΣ-Ν-Α µε δεκαετή τουλάχιστον μετοχική σχέση να δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος, εφόσον δικαιωθούν από το Δηµόσιο σύνταξη. Οι σχετικές διατάξεις της τροπολογίας δεν εφαρμόζονται για τους μετόχους των παρ. 11 & 15 του ν. 2936/2001 που αποστρατεύονται για οποιονδήποτε λόγο, πλην υγείας ή θανάτου, καθόσον το δικαίωµα λήψης εφάπαξ βοηθήματος θεμελιώνεται για αυτούς μετά τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Ακολουθούν σχετικά αποσπάσματα από τη συζήτηση της 4/9/2014 στη Βουλή (με κίτρινη διαγράμμιση είναι σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος).
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ:
....................................................................................
Θέλω να αναφερθώ τώρα σε δύο ζητήματα σχετικά με τα Μετοχικά Ταμεία. Υπάρχουν βουλευτικές τροπολογίες από την Εισηγήτριά μας, την κυρία Ιακωβίδου, οι οποίες δεν γνωρίζω αν γίνονται αποδεκτές -εικάζω, κύριε Υπουργέ, ότι θα τις κάνετε αποδεκτές- σχετικά με τα Μετοχικά Ταμεία.
Η παρούσα, λοιπόν, τροπολογία του άρθρου 77 στο ν. 4146, που αφορά το αποθεματικό του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, μου προκαλεί και το αίσθημα της χαράς και το αίσθημα της λύπης -της χαρμολύπης, που λέει η Εκκλησία μας. Χαράς, γιατί βλέπω ότι ο διάδοχός μου Υφυπουργός, ο κ. Λαμπρόπουλος, δεχόμενος την κατάσταση που επικρατεί και με δική του πίεση φέρνει σήμερα με την προσωπική του παρέμβαση μία τροπο-λογία που έχω -και με συγχωρείτε για τον προσωπικό τόνο, για το πρώτο πρόσωπο- από τον Φεβρουάριο του 2014 υπογράψει με τον κ. Σταϊκούρα και καταθέσει στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης προκειμένου να προχωρήσει αυτό που σήμερα η κυρία Ιακωβίδου προτείνει.
Εάν είχε συμβεί αυτό από τότε, δεν θα είχαμε προχωρήσει στη μείωση του μερίσματος των στρατιωτικών μας στο ποσοστό του 12% και θεωρώ ότι αυτό υποχρέωσε εσάς, κύριε Υπουργέ, να προβείτε σε αυτή τη μείωση εξαιτίας του ότι ευρίσκετο στα συρτάρια της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου επί τόσο καιρό αυτή η τροπολογία.
Επίσης, η τροπολογία επί του άρθρου 20 του ν. 4058/2012 -πάλι από την κυρία Ιακωβίδου- μετά από αρκετούς μήνες ωρίμανσης έρχεται για ψήφιση στη Βουλή. Θεωρώ ότι αυτό βέβαια δεν συνάδει, δεν συστοιχίζεται με τις απόψεις τόσο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού όσο και αυτής καθαυτής της ουσίας που αφορά τη ρευστότητα του Ταμείου.
Η πρόταση των φορέων των αποστράτων, αλλά και του Ταμείου για μετάθεση των δόσεων από το 2017 -την περίοδο χάριτος, δηλαδή- καθώς και η αύξηση της αποπληρωμής από δεκαπέντε σε είκοσι έτη που είχαμε πει, θα εξασφάλιζε για τα δύο επόμενα έτη τη μη περαιτέρω μείωση του μερίσματος, το οποίο προκαλεί σοβαρά ζητήματα στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.
Σ' αυτά τα θέματα, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει η ηρεμία την οποία και εσείς και εγώ προσευχόμαστε να υπάρχει.
Γνωρίζοντας, τέλος, την ευαισθησία σας, κύριε Λαμπρόπουλε -και απευθύνομαι σε ένα συνάδελφο που επί πολλά χρόνια βρισκόμαστε στα ίδια έδρανα- θέλω να πω ότι πρέπει, όπως σήμερα προχωρείτε και αποδέχεστε την τροπολογία της συναδέλφου, να «ξεπαγώσετε» -εντός εισαγωγικών η λέξη- και την προταθείσα από το Σεπτέμβριο του 2013 νομοθετική μου πρωτοβουλία, την οποία παρέλαβα από τον προκάτοχό μου Υφυπουργό, Στρατηγό Παναγιώτη Καράμπελα και εμπλουτίσαμε οι συνεργάτες μου και εγώ με είκοσι διατάξεις, σχετικά με την ενδυνάμωση και την αύξηση των πόρων των Μετοχικών Ταμείων.
...............................................................................................................................................................................................
ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να αναφερθώ στις τροπολογίες οι οποίες γίνονται αποδεκτές. Γίνονται λοιπόν αποδεκτές οι εξής τροπολογίες:
Η τροπολογία με γενικό αριθμό 1744 και ειδικό αριθμό 35 γιατί δίνει την ευελιξία στο Πολεμικό Ναυτικό να διαχειριστεί το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, προκειμένου να προβεί στις αναγκαίες πληρωμές των υποκατασκευαστών των Ναυπηγείων Ελευσίνας και κατ' επέκταση να επιταχύνει τις διαδικασίες κατα-σκευής του Ταχέως Περιπολικού σκάφους Κατευθυνόμενων Βλημάτων ΡΙΤΣΟΣ.
Επίσης, η τροπολογία με γενικό αριθμό 1745 και ειδικό αριθμό 36 γιατί παρέχει την ευχέρεια στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού να διατηρεί σταθερό ποσό 20 εκατομμυρίων ευρώ, ως αποθεματικό ανά έτος, μέχρι το τέλος του 2016, επιτυγχάνοντας την αύξηση των διαθεσίμων του Ταμείου για την καταβολή μερισμάτων στους δικαιούχους, τα οποία τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν συρρικνωθεί σε ποσοστό 63,1%.
Η τρίτη τροπολογία που γίνεται αποδεκτή είναι η τροπολογία με γενικό αριθμό 1746 και ειδικό αριθμό 37 γιατί λαμβάνει μέριμνα ώστε οι εργαζόμενοι της εταιρείας Τροχαίου Υλικού να απασχοληθούν με τους ίδιους όρους των εργαζόμενων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά για την αποπεράτωση των εργασιών και ένταξη στο Πολεμικό Ναυτικό των τεσσάρων νέων υποβρυχίων.
Επίσης, γίνεται αποδεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 1747 και ειδικό αριθμό 38, η οποία επιμηκύνει στα είκοσι χρόνια την αποπληρωμή του δανείου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού προς το ελληνικό Δημόσιο με την ετήσια καταβολή λελογισμένων ποσών, εντός των δυνατοτήτων του, διασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητά του. Η ρύθμιση αυτή θέλω να σας πω ότι επετεύχθη κατόπιν πολυήμερων συνεννοήσεων με το Υπουργείο Οικονομικών και γίνεται αποδεκτή με την εξής τροποποίηση. Θα καταθέσω την τροποποίηση αφού σας τη διαβάσω.
Η με αριθμό Γεν. 1747, Ειδ. 38/26-08-2014 προσθήκη –τροπολογία στο σχέδιο νόμου γίνεται δεκτή όπως παρακάτω:
Το εδάφιο β' της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ Α΄ 63) τροποποιείται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Το συνολικό ποσό της οφειλής του Μετοχικού Ταμείου Στρατού προς το Ελληνικό Δημόσιο από την ανωτέρω αιτία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 θα εξοφληθεί τμηματικά εντός είκοσι ετών. Αρχής γενομένης από το έτος 2015 με παρακράτηση των ετήσιων ποσών από τις μηνιαίες υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού εισφορές επί της μισθοδοσίας των εν ενεργεία υπαλλήλων, ως εξής:
(SS)
(KM)
Κατά τα έτη 2015 έως 2019 ποσό πέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Κατά τα έτη 2020 έως 2024 ποσό επτά εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Κατά τα έτη 2025 έως 2029 ποσό εννιά εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Κατά τα έτη 2030 έως 2034 το 1/5 του εναπομείναντος ποσού ετησίως».
...................................................
ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας): Η πέμπτη τροπολογία που γίνεται αποδεκτή, είναι η τροπολογία με γενικό αριθμό 1748 και ειδικό αριθμό 39, γιατί αίρει την αδικία σε βάρος των Εθελοντών Μακράς Θητείας, οι οποίοι δεν δικαιούνταν εφάπαξ, εάν δεν είχαν είκοσι πέντε χρόνια μετοχικής σχέσης με το Ταμείο. Εξομοιώνονται έτσι με όλες τις άλλες κατηγορίες στελεχών και ταυτόχρονα, δίνεται το δικαίωμα καταβολής εφάπαξ και στους μονιμοποιηθέντες ΕΠΟΠ, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύ-ουν για τα άλλα στελέχη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου