....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Η αποζημίωση των Στρκών που υπηρετούν στην Κύπρο !

Τον καθορισμό της αποζημίωσης και των λοιπών εξόδων που καλύπτονται στους υπηρετούντες στην Κύπρο Στρατιωτικών προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας.
Καθορίζουμε τη μηνιαία αποζημίωση εξωτερικού των υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών, σε ποσοστό επί του καταβαλλόμενου κάθε φορά μηνιαίου επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή στον προϊστάμενο πρεσβείας στην Λευκωσία, ανάλογα με το διοικητικό βαθμό, ως εξής:
Μόνιμοι εν ενεργεία ή εξ εφεδρείας αξιωματικοί και ανθυπασπιστές και ανακαταταγμένοι έφεδροι αξ/κοί:

(1) Αντιστράτηγος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς: ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%)
(2) Αντιστράτηγος: εβδομήντα έξι τοις εκατό (76%)
(3) Υποστράτηγος: εβδομήντα ένα τοις εκατό (71%)
(4) Ταξ/χος: εξήντα εννέα τοις εκατό (69%)
(5) Σ/χης: εξήντα τοις εκατό (60%)
(6) Ανχ/ης: πενήντα επτά τοις εκατό (57%)
(7) Τ/χηζ: πενήντα πέντε τοις εκατό (55%)
(8) Λ/γός: σαράντα τρία τοις εκατό (43%)
(9) Υπλ/γός: σαράντα δύο τοις εκατό (42%)
(10) Ανθλ/γός: σαράντα ένα τοις εκατό (41%)
(11) Ανθ/στής: τριάντα τοις εκατό (30%)

β. Ανθλ/γοί θητείας, έφεδροι αξιωματικοί (ΔΕΑ) και μόνιμοι− εθελοντές και επαγγελματίες οπλίτες:
(1) Ανθυπολοχαγοί θητείας και (ΔΕΑ): είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
(2) Αρχιλοχίας: είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
(3) Επιλοχίας: είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%)
(4) Λοχίας − ΕΠΟΠ δεκανέας − οπλίτης: είκοσι τρία τοις εκατό (23%)

γ. Κληρωτοί οπλίτες:
(1) Κληρωτοί υπαξιωματικοί: οκτώ τοις εκατό (8%)
(2) Κληρωτοί στρατιώτες: έξι τοις εκατό (6%)
Αποζημίωση Ειδικών Περιπτώσεων

1. Στο προσωπικό του προηγούμενου άρθρου, δεν περικόπτεται η μηνιαία αποζημίωση εξωτερικού σε περίπτωση λήψης κανονικής άδειας ή εφόσον μετακινείται στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση, μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες κατ’ έτος.

2. Η χορήγηση αναρρωτικής άδειας μέχρι δύο (2) μήνες δε συνεπάγεται οποιαδήποτε περικοπή της αποζημίωσης. Σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας πάνω από δύο (2) μήνες, δε δικαιούται κανονική άδεια με αποζημίωση, παρά μόνο μετά τη συμπλήρωση έτους από τη ληφθείσα άδεια κατά το προηγούμενο έτος. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων απουσιών, λόγω αναρρωτικής άδειας,
που διαρκούν πάνω από δύο (2) μήνες εντός του ίδιου έτους και δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία της υπηρεσίας, η Διοίκηση μπορεί να εισηγηθεί την ανάκληση του στρατιωτικού στην κεντρική υπηρεσία.

3. Η ημερήσια αποζημίωση υπολογίζεται στο ένα τριακοστό (1/30)
Δαπάνες Μεταφοράς Οικοσκευής
Για την αντιμετώπιση της δαπάνης αποδεδειγμένης μεταφοράς και συσκευασίας της οικοσκευής, από και προς την Κύπρο, καταβάλλονται τα παρακάτω ποσά, χωρίς απόδοση λογαριασμού, ως εξής:

α. Ποσό ίσο προς ένα και μισό (1½) του βασικού τους μισθού ημεδαπής, για τους μετακινούμενους με οικογένεια εγγάμους αξιωματικούς.

β. Ποσό ίσο προς το μισό (1/4) του βασικού τους μισθού ημεδαπής, για τους μετακινούμενους χωρίς οικογένεια εγγάμους, καθώς και για τους άγαμους αξιωματικούς.

γ. Ποσό ίσο προς ένα και μισό (1½) του βασικού μισθού ημεδαπής του μονίμου ανθυπολοχαγού, για τους μετακινούμενους με οικογένεια εγγάμους ανθυπασπιστές, μονίμους και εθελοντές οπλίτες, καθώς και τους ανακαταταγμένους εφέδρους αξιωματικούς.

δ. Ποσό ίσο προς το μισό (1/2) του βασικού μισθού ημεδαπής του μονίμου ανθυπολοχαγού, για τους μετακινούμενους χωρίς οικογένεια εγγάμους, καθώς και τους άγαμους.

ε. Ποσό ίσο προς το μισό (1/2) του βασικού μισθού ημεδαπής του μονίμου ανθυπολοχαγού, για τους εφέδρους αξιωματικούς που διανύουν θητεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου