....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Μεταθέσεις στα 6 χρόνια και αμετάθητο στα 25 !

ΠΗΓΗ : ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Image
ΠΡΟΣ   :    Υπουργό Εθνικής Άμυνας               Αρ. Πρωτ.160/2015                        
                 κ. Πάνο Καμμένο                            Αθήνα, 17 Ιουν 2015
KOIN    :    - κ.κ. ΑΝΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ, ΓΓ ΥΠΕΘΑ
                 - ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ
                 - Περιφερειακές Ενώσεις – μέλη μας
                 - Στρατιωτικοί συντάκτες
ΘΕΜΑ   :    Υπουργική Απόφαση Εξειδίκευσης Κριτηρίων Μεταθέσεων
ΣΧΕΤ    :    α.  Υπ΄ αριθμ. Φ.411/253437/Σ.2358/1-7-2013 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των Κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)
            β.  Υπ΄ αριθμ. Φ.411/27/81060/Σ.172/9-3-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ  Β΄ 378 «Συγκρότηση και λειτουργία των κατά κλάδο συμβουλίων μεταθέσεων, εξειδίκευση κριτηρίων και λοιπών θεμάτων σχετικά με τις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)
Αξιότιμε κ. Υπουργέ.
Ήδη τα Γενικά Επιτελεία άρχισαν να κοινοποιούν τις μεταθέσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, σχεδιασμένες με τα κριτήρια που θέσπισε η σχετική (α) υπουργική απόφαση.
Ωστόσο, τα προβλήματα που δημιούργησε η ανωτέρω απόφαση και επισημάνθηκαν από την Ομοσπονδία μας, από την εφαρμογή της (β) όμοιας, η οποία τυγχάνει παρόμοια με αυτήν, είναι πολλά και δυστυχώς ανεπίλυτα μέχρι και σήμερα.
Η Ομοσπονδία μας, στην προσπάθεια να συνεισφέρει στην ανακούφιση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και στο μέτρο που της αναλογεί, σας αποστέλλει ως κατωτέρω την πρότασή της, με τις παρεμβάσεις της (με bold) μορφή για την τροποποίηση της υπόψη σχετικής (α) υπουργικής απόφασης, η οποία πρέπει να καταργηθεί άμεσα:
ΑΠΟΦΑΣΗ
«Συγκρότηση και λειτουργία των κατά κλάδο συμβουλίων μεταθέσεων,
εξειδίκευση κριτηρίων και λοιπών θεμάτων
σχετικά με τις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις
των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών
των Ενόπλων Δυνάμεων»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του ΝΔ νομοθετικού διατάγματος 2592/1953 (ΦΕΚ Α΄ 254) «περί Οργανώσεως της Ιατρικής Αντιλήψεως»
β. Του ΝΔ νομοθετικού διατάγματος 1400/1973 (ΦΕΚ Α΄ 114) «περί Καταστάσεως των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»
γ. Του ΝΔ νομοθετικού διατάγματος 445/1974 (ΦΕΚ Α΄ 160) «περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων»
δ. Του Ν.νόμου 705/1977 (ΦΕΚ Α΄ 279 ΦΕΚ 279 Α΄/26.9.1977) «Περί Στρατεύσεως των Ελληνίδων»
ε. Του Ν.νόμου 1513/1985 (ΦΕΚ Α΄ 12) «Οπλίτες του Στρατού Ξηράς με Πενταετή Υποχρέωση και άλλες Διατάξεις»
στ. Του άρθρου 13 του Ν.νόμου 1848/1989 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Προέλευση των Μονίμων Αξιωματικών του Οικονομικού και του Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες Διατάξεις»
ζ. Του Ν.νόμου 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»
η. Του Ν.νόμου 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
θ. Του Ν.νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
ι. Του άρθρου 28 του ΠΔ Προεδρικού Διατάγματος 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα»
ια. Του Ν.νόμου 2936/2001 (ΦΕΚ Α΄ 166) «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες Διατάξεις»
ιβ. Του άρθρου 21 του Ν.νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224) «Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις»
ιγ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/05 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98 ΦΕΚ 98/22 Απρ 05, τ. Α΄)
ιδ. Του Ν.νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
ιε. Του Ν.νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» και ιδίως την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 8 «Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων – Προσφυγές»
ιστ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Γενικά
1. Η παρούσα απόφαση αφορά τους Αξιωματικούς όλων των κατηγοριών, τους Ανθυπασπιστές, τους Μονίμους και Εθελοντές Υπαξιωματικούς, τους μονιμοποιηθέντες και μηΕθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και τους μονιμοποιηθέντες και μηΕπαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), οι οποίοι θα καλούνται εφ΄ εξής και για τις ανάγκες της παρούσας, με τον όρο «στελέχη» ή «στέλεχος», κατά περίπτωση. Τα αντίστοιχα θέματα των λοιπών κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού ρυθμίζονται από τις ισχύουσες για αυτές διατάξεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 60 του Ν.νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167).
2. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ο όρος «μετάθεση», νοείται συμπληρωματικά και ο όρος «τοποθέτηση», εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά.
3. Τα κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 5 § 1 α (2) του Ν.νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) γνωστοποιούνται με πρωτοβουλία του στελέχους εγγράφως ή ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία (Διεύθυνση που τηρεί τα ατομικά του έγγραφα), συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπου αυτό απαιτείται.
4. Στελέχη, που εμπίπτουν στις κατηγορίες των κοινωνικών κριτηρίων καθώς και αυτά που επιθυμούν συνυπηρέτηση με σύζυγο στρατιωτικό ή δημόσιο υπάλληλο, μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον το επιθυμούν, σε Μονάδα ή Υπηρεσία που εδρεύει σε πόλη προτίμησής τους ως υπεράριθμα, ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων τους και πέραν των προβλεπομένων για το βαθμό τους θέσεων βάσει των ΠΟΥ.
4. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων του ΓΕΕΘΑ καταρτίζουν ετησίως και τηρούν επετηρίδες με τη μοριοδότηση όλου του στρατιωτικού προσωπικού, όπως αυτή εξειδικεύεται στις διατάξεις της παρούσας, τις οποίες και κοινοποιούν στο σύνολο του προσωπικού για ενημέρωση, έως 20 Φεβρουαρίου εκάστου έτους.
Άρθρο 2
Σχεδιασμός και Χρόνος Υλοποίησης Τακτικών Μεταθέσεων
1. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των τακτικών μεταθέσεων των στελεχών είναι μια διαρκής διαδικασία που πρέπει να λαμβάνει υπόψη κάθε δεδομένο το οποίο μπορεί να επηρεάσει την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας σε συνάρτηση με την υπηρεσιακή εξέλιξη των στελεχών αλλά και τις κοινωνικές παραμέτρους που αυτές επηρεάζουν (οικογένεια, σχολική εκπαίδευση, στέγαση, οικονομικά, προβλήματα υγείας κ.α.). Ο σωστός σχεδιασμός προφυλάσσει τα στελέχη και την υπηρεσία από αιφνιδιασμό και συμβάλλει στην έγκαιρη επίλυση προβλημάτων. Μερικές από τις παραμέτρους που επηρεάζουν την υλοποίηση των μεταθέσεων και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό αυτών είναι οι εξής:
α. Υπό εξέλιξη ή μελλοντικές ενέργειες αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, (διάλυση, συγκρότηση και αναδιοργάνωση Μονάδων ή Υπηρεσιών).
β. Υποχρεώσεις της Χώρας που απορρέουν από τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς (αντιπροσωπείες, σύνδεσμοι, παρατηρητές, ειρηνευτικές αποστολές κ.α.).
γ. Τακτικές και έκτακτες αποστρατείες και παραιτήσεις στελεχών.
δ. Τακτικές και έκτακτες κρίσεις με τα αποτελέσματα που αυτές επιφέρουν, (κάλυψη θέσεων υψηλής ευθύνης Αξκών που αποστρατεύονται ή μετατίθενται λόγω προαγωγής, συμπλήρωση του απαιτούμενου σε κάθε βαθμό χρόνου διοίκησης).
ε. Τοποθετήσεις στελεχών Εκτός Οργανικής Δύναμης (ΕΟΔ) Μονάδων ή Υπηρεσιών.
στ. Αιτήσεις στελεχών με οξέα οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα υγείας.
ζ. Αιτήσεις στελεχών για συνυπηρέτηση.
2. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καταρτίζονται μέχρι τη 10η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους πίνακες κατά Κλάδο και ειδικότητα, με τις κενές οργανικές θέσεις που πρέπει να πληρωθούν κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις ως και τις θέσεις στις οποίες τα στελέχη έχουν συμπληρώσει τον ανώτατο χρόνο παραμονής. Οι ανωτέρω πίνακες κοινοποιούνται στις Μονάδες ή Υπηρεσίες μέχρι την 20η Δεκεμβρίου και λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα όλα τα στελέχη. Επίσης αναρτώνται σε κατάλληλο χώρο στις ιστοσελίδες των Γενικών Επιτελείων, πρόσβαση στις οποίες θα έχουν τα στελέχη με ειδικούς κωδικούς που θα τους χορηγούνται.
3. Οι γενικές θέσεις, οι θέσεις εξωτερικού και οι θέσεις Διοικητών και Διευθυντών Επιτελικών Γραφείων Μειζόνων Σχηματισμών, καταρτίζονται σε ιδιαίτερους πίνακες.
4. Μετά την κοινοποίηση των πινάκων τα στελέχη, εφόσον επιθυμούν, υποβάλλουν έγγραφη ατομική αναφορά για την κάλυψη αυτών. Οι αναφορές υποβάλλονται ανυπερθέτως, έντυπα ή ηλεκτρονικά, μέχρι την 20η Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους, από τη Μονάδα ή Υπηρεσία όπου υπηρετούν τα ενδιαφερόμενα στελέχη απευθείας στην αρμόδια Διεύθυνση του οικείου ΓΕ.
5. Οι πίνακες με τα υπό μετάθεση στελέχη κοινοποιούνται στις Μονάδες ή Υπηρεσίες μέχρι την 30η Μαρτίου του προηγούμενου έτους και λαμβάνουν γνώση όλα τα στελέχη (ακόμη και αυτά που δεν μετατίθενται). Αυτοί Οι πίνακες αυτοί συνοδεύονται υποχρεωτικά από τους αντίστοιχους πίνακες μορίων των στελεχών που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής (ανεξάρτητα εάν μετατίθενται ή μη). Στους αποστελλόμενους πίνακες μορίων θα πρέπει να εμφανίζονται συγκεντρωτικά και αναλυτικά τα μόρια εκάστου στελέχους αλλά και αιτιολογική υπόμνηση όσων εξ αυτών δε μετατίθενται (μη παρέλευση διετίας από τη τελευταία τοποθέτηση, ειδικές καταστάσεις όπως χρόνος διοίκησης, άδεια κυήσεως κ.α).
6. Για τις θέσεις που δεν έχει υποβληθεί αναφορά επιθυμίας υπηρέτησης, θα επιλέγονται κατ’ αρχάς και εφόσον αυτό είναι δυνατό νεοεξερχόμενα στελέχη των παραγωγικών σχολών ή νεοκατατασσόμενα στελέχη, με οποιονδήποτε τρόπο, στις Ένοπλες Δυνάμεις. Εάν λόγω βαθμού που προβλέπεται για αυτήν τη θέση, τα ανωτέρω καθίστανται αδύνατα, τότε επιλέγονται στελέχη κατάλληλου βαθμού τα οποία έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να μετατεθούν από τη Μονάδα ή Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, έχοντας δηλώσει φρουρά προτίμησης στην ίδια ή συνορεύουσα Περιφερειακή Ενότητα. Εξαιρούνται θέσεις που προϋποθέτουν ειδική εκδήλωση επιθυμίας (όπως Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων, θέσεις σε υποβρύχια κ.α.)
7. Για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών θα επιλέγονται, κατ’ αρχάς, στελέχη που έχουν δηλώσει σχετική επιθυμία και σε αρνητική περίπτωση, στελέχη που υπηρετούν ήδη στην πλησιέστερη Μονάδα ή Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται η κενή θέση. Στη περίπτωση αυτή θα διατάσσεται απόσπαση μέχρι η θέση να πληρωθεί από στέλεχος αναλόγου ειδικότητας και ανεξαρτήτως βαθμού. Από τις ρυθμίσεις αυτές εξαιρούνται οι θέσεις Διοικητών και προϊσταμένων Επιτελικών Γραφείων Μειζόνων Σχηματισμών, καθώς και θέσεις που προϋποθέτουν ειδική εκδήλωση επιθυμίας (όπως Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων, θέσεις σε υποβρύχια κ.α.) .
8. Οι ετήσιες τακτικές μεταθέσεις υλοποιούνται κατά τη θερινή περίοδο υποχρεωτικώς δε και ανυπερθέτως από τη 15η Ιουνίου μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, προκειμένου να επέλθει ομαλή μεταβατική περίοδος στην οικογένεια του μετατιθέμενου στρατιωτικού και ιδίως στα τέκνα αυτού, που είναι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Άρθρο 3 2
Προϋποθέσεις, Περιορισμοί Μεταθέσεων και Εξειδίκευση Κριτηρίων
1. Οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί μεταθέσεων και η εξειδίκευση των κριτηρίων έχουν ως εξής:
α. Τα στελέχη καλύπτουν θέσεις που προβλέπονται από το βαθμό και την ειδικότητά τους, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 3 του Ν.ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) σύμφωνα με τους ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης Υλικού (ΠΟΥ) και τις εκάστοτε υπηρεσιακές απαιτήσεις. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τοποθέτηση στελέχους με τον προβλεπόμενο από τον ΠΟΥ βαθμό, λόγω έλλειψης προσωπικού στον αντίστοιχο βαθμό ή λόγω ανωτέρας βίας ή σε περίπτωση κάλυψης θέσης συγκεκριμένης ειδικότητας, στην οποία εντάσσονται στελέχη ίδιου ή διαφορετικού βαθμού, θα επιλέγονται τα στελέχη με τα περισσότερα μόρια ανεξαρτήτως βαθμού, σε περίπτωση επιθυμίας της θέσης, ενώ σε περίπτωση μη επιθυμίας της θέσης θα επιλέγονται κατ’ αρχήν στελέχη από τον αμέσως κατώτερο βαθμό και σε περίπτωση κωλύματος από τον αμέσως ανώτερο από τον προβλεπόμενο για τη θέση βαθμό. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερα στελέχη ίδιου ή διαφορετικού βαθμού, συγκεντρώνουν τα ίδια μόρια και διεκδικούν κοινή θέση η οποία βάσει του ΠΟΥ προβλέπεται να καλυφθεί από περισσότερους του ενός βαθμούς (πχ. Υπλγό – Ανθλγό ή Κατώτερο Αξκό) τότε θα επιλέγεται ο ανώτερος ή αρχαιότερος εξ αυτών. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη η ιεραρχική δομή των Μονάδων ή Υπηρεσιών, η ειδικότητα, η εξειδίκευση, η ασφάλεια πτήσεων και εδάφους καθώς και η κρισιμότητα στελέχωσης των Μονάδων ή Υπηρεσιών.
β. Οι μεταθέσεις στελεχών από το βαθμό του Δεκανέα και αντιστοίχων μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων, διατάσσονται μετά τη συμπλήρωση τετραετούς συνεχούς υπηρέτησης των στελεχών αυτών σε μία (1) Μονάδα ή Υπηρεσία τόπου προτίμησής του, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη ετών, μετά από αναφορά του ενδιαφερομένου στελέχους και πάντοτε σύμφωνα με την επετηρίδα που διαμορφώνεται κατ΄ έτος με βάση τα μόρια, καιδιετούς τουλάχιστον συνεχούς υπηρέτησης των στελεχών αυτών σε μία (1) Μονάδα ή Υπηρεσία τόπου μη προτίμησής του, με δυνατότητα παράτασης, μετά από αναφορά του ενδιαφερομένου στελέχους εφόσον εκφράζεται επιθυμία του και πάντοτε σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και την επετηρίδα που διαμορφώνεται κατ΄ έτος με βάση τα μόρια, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της παρούσας απόφασης. Ως χρόνος παραμονής σε μία (1) υπηρεσία, δεν λογίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο το στέλεχος αποσπάται ή διατίθεται σε Επιχειρήσεις Υποστηρίξεως Ειρήνης, εφόσον είναι επιθυμία του στελέχουςή για την παρακολούθηση υποχρεωτικής εκπαίδευσης διάρκειας μεγαλύτερης των τριών (3) μηνών, σε τόπο εκτός της έδρας της οργανικής του τοποθέτησης, εφόσον η απόσπαση ή διάθεση αυτή δεν πραγματοποιείται κατόπιν επιθυμίας του. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η μετάθεση στελέχους και πριν τη συμπλήρωση διετούς συνεχούς υπηρέτησης σε μία (1)Υπηρεσία, εφόσον το στέλεχος μετατίθεται σε θέση εξωτερικού ή στην Κύπρο. Όλοι οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για μεταθέσεις λόγω εκτάκτων οικογενειακών προβλημάτων και/ή προβλημάτων υγείας και/ή εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
(1) Η συγκεκριμένη φρουρά αποτελεί επιλεγμένο τόπο προτίμησης του στελέχους.
(2) Η θέση που θα καλύψει το στέλεχος προβλέπεται ρητά για το βαθμό, που φέρει από τον ΠΟΥ της νέας Υπηρεσίας, υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων της υποπαραγράφου 1 α και γ του παρόντος άρθρου.
γ. Τα στελέχη που ολοκληρώνουν με μέριμνα της υπηρεσίας ειδικές εκπαιδεύσεις εσωτερικού - εξωτερικού (φοίτηση σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μεταπτυχιακά προγράμματα, εξειδικευμένες κατά Κλάδο εκπαιδεύσεις) μετατίθενται, μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, σε θέσεις αντίστοιχες του αντικειμένου εκπαίδευσής τους με σκοπό την αξιοποίηση των γνώσεων που απέκτησαν. Τα στελέχη τα οποία διαθέτουν πτυχίο συμβατό με το προσοντολόγιο κάθε θέσης μετατίθενται κατά προτεραιότητα σε αυτές τις θέσεις, με την προϋπόθεση ότι ο τόπος μετάθεσης είναι συμβατός με τον τόπο προτίμησης.
δ. Θέσεις για τις οποίες καθορίζεται ως απαραίτητο προσόν η γλωσσική επάρκεια συγκεκριμένου επιπέδου, στελεχώνονται από προσωπικό που κατέχει πιστοποιημένα το υπόψη προσόν, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.
ε. Στην περίπτωση που στέλεχος καλύπτει θέση εκτός οικείου Κλάδου πλην ήτου Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), η παραμονή σε αυτή τη θέση δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) συνεχόμενα έτη. εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
στ. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στελεχών σε θέσεις υπευθύνων για προμήθειες κυρίου και λοιπού υλικού και παρακολούθησης συμβάσεων, πρόσκτησης νέων μονάδων ή εκτέλεσης νέων έργων ή κατασκευών, καθορίζεται σε τρία (3) συνεχόμενα έτη. Μεταξύ δύο θητειών σε μια από αυτές τις θέσεις, δεν είναι δυνατόν να μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι (6) ετών.
ζ. Καθορίζεται για κάθε στέλεχος ανώτερο όριο μεταθέσεων οι έξι (6) μεταθέσεις σε διάστημα 25 ετών συνολικής υπηρεσίας, από τις οποίες οι τρεις (3) υποχρεωτικά στον τόπο πρώτης προτίμησης του στελέχους. Στον ανωτέρω περιορισμό δεν υπάγονται οι μεταθέσεις για εκπαίδευση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Επίσης δεν υπάγονται οι μεταθέσεις εξωτερικού και γενικών θέσεων εφόσον το στέλεχος τοποθετήθηκε σε αυτές με δική του αίτηση.
η. Μετά τη παρέλευση 25ετούς συνολικής υπηρεσίας το στέλεχος μετατίθεται υποχρεωτικά σε Μονάδα ή Υπηρεσία της πόλης προτίμησής του και εάν αυτό δεν είναι δυνατόν μετατίθεται σε Μονάδα ή Υπηρεσία του οικείου ή άλλου Κλάδου των ΕΔ που απέχει το ανώτερο 40 χιλιόμετρα οδικώς από αυτήν (την πόλη) και πάντα εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία υπάγεται ο τόπος πρώτης προτίμησης του στελέχους. Εξαιρούνται όσοι αιτούνται τη τοποθέτησή τους σε θέση υψηλής ευθύνης και όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το ανώτερο όριο μεταθέσεων (6) της 25ετούς συνολικής υπηρεσίας. Μετά τη συμπλήρωση του ανώτερου ορίου μεταθέσεων ή τη συμπλήρωση 30ετούς συνολικής υπηρεσίας, το στέλεχος υπάγεται εφόσον το επιθυμεί στις ανωτέρω ευεργετικές διατάξεις. Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής εξαιρούνται απαρέγκλιτα οι Ανώτατοι Αξιωματικοί και τα στελέχη που έχουν αποφοιτήσει από τις ΑΔΙΣΠΟ, ΑΣΠ και ισότιμες αυτών, έχουν εκπαιδευτεί με έξοδα της υπηρεσίας στο εσωτερικό ή εξωτερικό και δεν έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο πρόσθετο χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία.
θ. Στελέχη που υπηρετούν σε φρουρά, που αποτελεί πρώτο επιλεγμένο τόπο προτίμησής τους δεν μετατίθενται πριν τη συμπλήρωση τεσσάρων (4), τουλάχιστον, ετών υπηρεσίας στον τόπο αυτό, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη ετών, μετά από αναφορά του ενδιαφερομένου, ενώ μετατίθενται υποχρεωτικά μετά από διετή τουλάχιστον υπηρέτηση σε φρουρά, που δεν αποτελεί τόπο προτίμησης.
2. Ο σχεδιασμός των μεταθέσεων για την κάλυψη των κατά Κλάδο κενών θέσεων λαμβάνει υπόψη το σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 5 του Ν.νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) και ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία παραμετροποιούνται στα παραρτήματα της παρούσας, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των Κλάδων:
α. Την απόδοση, όπως αυτή αποτιμάται στις εκθέσεις αξιολόγησης των στελεχών της τελευταίας δεκαετίας, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία όπως αυτή καθοριζόταν με το νομοθέτημα που ήταν σε ισχύ το χρόνο της αξιολόγησης και παραμετροποιείται στα παραρτήματα της παρούσας.        
β. Την επίδοση στα υποχρεωτικά κατά κλάδο σχολεία – σχολές, όπως τούτη (η επίδοση) ίσχυε κατά το χρόνο που το στέλεχος έλαβε μέρος στα σχολεία – σχολές και παραμετροποιείται στα παραρτήματα της παρούσας.
γ. Την υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης.
δ. Την επιχειρησιακή βαρύτητα των Μονάδων ή Υπηρεσιώνπου υπηρέτησε το στέλεχος.
ε. Την επιτελική εμπειρία σε Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) και Μείζονες Επιχειρησιακούς Σχηματισμούς.
στ. Τις ονομαστικές ηθικές αμοιβές. Οι ονομαστικές ηθικές αμοιβές συνεκτιμώνται από τα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων, στη διαμόρφωση της γενικής εντύπωσης του στελέχους, αλλά δεν μοριοδοτούνται.
ζ. Τις πάσης φύσεως πειθαρχικές ποινές, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από την επιβολή τους.
ζ. η. Τέκνα που θα φοιτήσουν στη Β ́ και Γ ́ Λυκείου κατά το επόμενο από την υλοποίηση των μεταθέσεων σχολικό έτος, προκειμένου να μην αλλάζουν σχολικό περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή ο γονέας υποβάλλει ιεραρχικά μέχρι την 20η  Νοεμβρίου του έτους υπεύθυνη δήλωση επιθυμίας μη μετάθεσης για το επόμενο έτος, η οποία θα συνοδεύεται από βεβαίωση του διευθυντού του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής και στην οποία θα βεβαιώνεται η εγγραφή του στη Α΄ ή Β΄ Τάξη του Λυκείου. Το εν λόγω αίτημα ικανοποιείται κατά απόλυτη προτεραιότητα. Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος (διάλυση μονάδος, μεταστάθμευση κλπ) η υπηρεσία οφείλει να τοποθετήσει το εν λόγω στέλεχος σε μονάδα η επιτελείο πλησίον του τόπου διαμονής του και όχι σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων. Εάν εντός της ανωτέρω απόστασης δεν εδρεύει μονάδα του οικείου Κλάδου τότε το στέλεχος τοποθετείται σε μονάδα άλλου Κλάδου και αν αυτό καθίσταται αδύνατο, μετατίθεται σε τόπο προτίμησής του.
η. θ. Προβλήματα υπογονιμότητας υπό θεραπευτική αγωγή.
θ. ι.Την εκπαίδευση με μέριμνα της υπηρεσίας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό (φοίτηση σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μεταπτυχιακά προγράμματα, εξειδικευμένες κατά Κλάδο εκπαιδεύσεις).
η. Δεδηλωμένη από το στέλεχος αδυναμία παραμονής σε φρουρά στην οποία υπηρετεί, για βιοποριστικούς λόγους. Η αναφερόμενη αδυναμία πρέπει να αναφέρεται έως την 20η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους και να αποδεικνύεται από μη αμφισβητούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα δεικνύουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το ετήσιο κόστος ενοικίασης κατοικίας και το κόστος φοίτησης τέκνων σε δημόσια σχολεία ή σχολές συνυπολογιζόμενου του κόστους ενοικίασης κατοικίας σε τέκνα που φοιτούν σε σχολές δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικά, στην περίπτωση που τα ως άνω έξοδα υπερβαίνουν τα 2/3 του αθροιστικού οικογενειακού εισοδήματος, η μετάθεση στην πρώτη φρουρά προτίμησης είναι υποχρεωτική.
3. Οι μεταθέσεις στελεχών στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στα Στρατιωτικά Γραφεία (ΣΓ) του Πρωθυπουργού, του Υπουργού και των Αναπληρωτών ή Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας, καθώς και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), στις Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθώς και οι μεταθέσεις σε θέσεις Διευθυντών και Υπασπιστών στα Επιτελικά Γραφεία Αρχηγών (ΕΓΑ) των Κλάδων και του ΓΕΕΘΑ, εξαιρούνται του συστήματος των κριτηρίων.
4. Πολύτεκνοι, γονείς τριών (3) τέκνων, Γονείς με τρία (3) και άνω εξαρτώμενα τέκνα, προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, ή φοιτούν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), γονείς ενός (1) τουλάχιστον τέκνου με δυσίατο ή ανίατο νόσημα, ένα (1) τέκνο (στρατιωτικός) οικογένειας με τρία (3) τέκνα, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι ή/και στρατιωτικοί, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, γονείς τέκνων που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και εξακολουθούν να είναι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η είναι γονείς τέκνων ηλικίας μέχρι 25 ετών εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων τους και πέραν των προβλεπομένων για το βαθμό τους θέσεων βάσει του ΠΟΥ. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα στελέχη του ανωτέρω εδαφίου, που υπηρετούν σε Μονάδες ή Υπηρεσίες εκτός της πόλης προτίμησής τους, μετατίθενται υποχρεωτικά σε Μονάδα ή Υπηρεσία της πόλης, εφόσον το επιθυμούν και το αιτηθούν με αναφορά τους.
4. Στον τόπο προτίμησής τους, υπηρετούν στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία άνω του 67%.
5. Στον τόπο προτίμησής τους υπηρετούν, υποχρεωτικά, μετά από αναφορά τους, έναντι των υπολοίπων, στελέχη που ανήκουν στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:
α. Όσοι έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία 67% και άνω ή με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ή/και τη γονική μέριμνα ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και οι ανάδοχοι γονείς ατόμου με ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή ή έχουν τέκνο με μαθησιακές δυσκολίες που χρειάζεται ειδικό τμήμα ή σχολείο και ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς.
β. Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών που έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο, καθώς και διαζευγμένοι γονείς που ασκούν την επιμέλεια ή/και τη γονική μέριμνα ενός (1) τουλάχιστον ανήλικου τέκνου.
6. Η προτεραιότητα ικανοποίησης των ειδικών κατηγοριών γίνεται με την ως άνω αύξουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας εντός της ίδιας κατηγορίας προτεραιότητα έχει αυτός που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια.
7. 5. Το ανίατο ή το δυσίατο του νοσήματος και ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας αποδεικνύεται με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση των οικείων κατά κλάδο υγειονομικών επιτροπών των ενόπλων δυνάμεων ή των οικείων πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών ή με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος του ΝΔ ν.δ 2592/1953 (ΦΕΚ Α΄254) ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
8. 6. Σε περίπτωση δήλωσης του ίδιου τόπου προτίμησης από περισσότερα του ενός στελέχη και εφόσον απαιτείται κάλυψη κενής οργανικής θέσης στον τόπο αυτό, που καλύπτεται από στελέχη ίδιας ειδικότητας ή/και διαφορετικού βαθμούεπιλέγεται κατ’ αρχάς το στέλεχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια, ανεξαρτήτου βαθμού. Σε περίπτωση που απαιτηθεί μετακίνηση στελεχών σε πόλη τόπο μη προτίμησής τους, επιλέγονται για μετακίνηση κατ’ αρχάς τα στελέχη που συγκεντρώνουν τα λιγότερα μόρια, ανεξαρτήτως βαθμού. Στις παραπάνω περιπτώσεις είναι δυνατό να αποφασιστεί διαφορετικά, κατόπιν πλήρους, εμπεριστατωμένης και ειδικά αιτιολογημένης γνώμης του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στα ενδιαφερόμενα στελέχη.
9. 7. Η υλοποίηση των μεταθέσεων στελεχών που υποβάλλουν αίτηση παραιτήσεως ή αποστρατείας αναστέλλεται. Τα στελέχη αυτά παραμένουν στη Μονάδα ή Υπηρεσία φρουρά που υπηρετούν. ή τοποθετούνται σε άλλη θέση εντός της ίδιας φρουράς, εφόσον η τοποθέτηση αυτή δε συνεπάγεται οικονομικό κόστος.
Άρθρο 4 3
Κριτήρια Μεταθέσεων Εξωτερικού
Για την πλήρωση των θέσεων εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί του άρθρου 2 και επιπλέον τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Πλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα έντυπα ανάλυσης καθηκόντων και περιγραφής της θέσης.
β. Να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών από τον επαναπατρισμό του στελέχους λόγω προηγούμενης μετάθεσής του στο εξωτερικό ή στην Κύπρο, για διάστημα πλέον του (1) ενός έτους, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της παρούσας απόφασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος που να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις κάλυψης της θέσεως και δεν έχει υπηρετήσει στο εξωτερικό ή στην Κύπρο.
γ. Να μην έχει συμπληρώσει συνολικά δεκαοκτώ (18) μήνες εκπαίδευσης ή μετάθεσης - απόσπασης στο εξωτερικό την τελευταία τετρατετία.
δ. Ο χρόνος συμμετοχής σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) λογίζεται στη συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό, μόνο στην περίπτωση εθελοντικής τοποθέτησης κατόπιν αναφοράς συμμετοχής προσμετρούμενος κατά το 1/4 της κανονικής παραμονής. Του παρόντος περιορισμού εξαιρείται το διάστημα συμμετοχής κατά το πρώτο 12μηνο των αποστολών αρχικής εγκατάστασης καθώς επίσης και των αποστολών που έχουν χαρακτηρισθεί επίσημα από τα Γενικά Επιτελεία ως αποστολές υψηλής επικινδυνότητας.
ε. Ο χρόνος συμμετοχής σε εκπαίδευση στο εξωτερικό λογίζεται στη συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό, εφόσον η εκπαίδευση έχει συνεχόμενη διάρκεια μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών.
στ. Η συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό (εκπαίδευση, τοποθέτηση – μετάθεση - απόσπαση) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.
ζ. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων δε λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς των παραγράφων β και ε του παρόντος άρθρου σε περίπτωση αδυναμίας επιλογής προσωπικού που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις κάλυψης της θέσης.
η. Γλωσσική επάρκεια όπως αυτή καθορίζεται από το ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39) και συγκεκριμένα:
(1) Για τις θέσεις Στρατιωτικών Αντιπροσωπειών στο ΝΑΤΟ – ΕΕ και αναπληρωτών αυτών, καθώς και λοιπών Διεθνών Οργανισμών, γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον κατηγορίας «Πολύ Καλή» ή γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας σωρευτικά σε επίπεδο τουλάχιστον κατηγορίας «Καλή».
(2) Για τις θέσεις Ακολούθων Άμυνας (ΑΚΑΜ) και Στρατιωτικών – Ναυτικών – Αεροπορικών Ακολούθων (ΣΝΑΑ), όταν η αγγλική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους διαπίστευσης, αγγλομάθεια τουλάχιστον κατηγορίας «Πολύ Καλή». Όταν η αγγλική γλώσσα δεν είναι επίσημη γλώσσα της χώρας διαπίστευσης το επίπεδο αγγλομάθειας είναι δυνατόν να είναι και μικρότερης κατηγορίας εφόσον το στέλεχος έχει χαρακτηρισθεί ως γλωσσομαθής (τουλάχιστον κατηγορίας «Μέτρια») της χώρας που θα διαπιστευθεί.
(3) Κατηγορίας τουλάχιστον «Καλή» για τις λοιπές θέσεις, πλην νήσου Κύπρου.
(4) Το επίπεδο γλωσσομάθειας των θέσεων στα Στρατιωτικά Επιτελεία ΝΑΤΟ - ΕΕ, Συμμαχικά Στρατηγεία και στις ΕΥΕ καθορίζεται στο ισχύον έντυπο ανάλυσης καθηκόντων και περιγραφής θέσης, όπως αναλύεται στην αντίστοιχη συμφωνία τυποποίησης (STANAG). Το εν λόγω επίπεδο γλωσσομάθειας, όπου αυτό απαιτείται, πρέπει να αναγράφεται στην εκάστοτε προκήρυξη θέσεων των ΓΕ.
θ. Στελέχη που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) ή τους έχει επιβληθεί καταστατική ποινή ή εκκρεμεί παραπομπή τους ενώπιον Πειθαρχικών Συμβουλίων δεν μετατίθενται στο εξωτερικό.
ι. Οι Αξιωματικοί να έχουν προαχθεί τουλάχιστον κατ’ εκλογή στον κατεχόμενο βαθμό.
ια. Οι Ανθυπασπιστές, Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, ΕΜΘ και μονιμοποιηθέντες ΕΠΟΠ να έχουν βαθμολογίες (γενική εντύπωση) επιπέδου «Λίαν Καλώς» και άνω.
ιβ. Τα προς επιλογή στελέχη να είναι υγιή, όπως καθορίζεται στο ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα 133/2002 (ΦΕΚ Α΄ 109), και να μην έχουν μεταπέσει στις ειδικές καταστάσεις των άρθρων 14,14α, 15 και 16 του ΝΔ 1400/73 (ΦΕΚ Α΄ 114).
ιγ. Πλέον των ανωτέρω, συνεκτιμώνται τα εξής:
(1) Η γνώση της επίσημης γλώσσας ή τοπικής διαλέκτου και άλλων ξένων γλωσσών, οι οποίες να έχουν καταχωρηθεί στον ατομικό φάκελο των προς επιλογή στελεχών.
(2) Η προηγούμενη εμπειρία ένεκα της υπηρεσίας του στελέχους σε ανάλογες θέσεις εσωτερικού.
Άρθρο 5 4
Συνυπηρέτηση Συζύγων - Τοποθέτηση Μετά από Άδεια Κυήσεως
1. Υπό την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 5 § 6 του Ν.νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167), η συνυπηρέτηση με σύζυγο του στελέχους των ΕΔ εφόσον είναι Αξιωματικός, Ανθυπασπιστής ή Υπαξιωματικός, ΕΜΘ και μονιμοποιηθείς ΕΠΟΠ, είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία ανεξαρτήτως του αριθμού των μορίων του, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Το επιθυμούν τα στελέχη. Η επιθυμία αυτή πιστοποιείται με την υποβολή σχετικής αναφοράς και από τους δύο (2) συζύγους.
β. Προβλέπεται κατ’ αρχάς από τους Πίνακες Οργάνωσης & Υλικού (ΠΟΥ) θέση αντιστοίχου βαθμού και ειδικότητας, όταν η συνυπηρέτηση υλοποιείται στο εσωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση θα υλοποιείται, είτε σε οργανική θέση του Κλάδου τους, είτε σε θέση πέραν των προβλεπομένων, ανεξαρτήτως Κλάδου.
γ. Δεν έχουν υποστεί τα ενδιαφερόμενα στελέχη ειδική εκπαίδευση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, συνεπεία της οποίας υπηρετούν σε συγκεκριμένη θέση και από τη μετακίνηση αυτή βλάπτεται το υπηρεσιακό συμφέρον με τη μη αξιοποίηση - απόδοση των γνώσεών τους που αποκτήθηκαν από την εκπαίδευση.
δ. Δεν υφίσταται υποχρέωση υπηρέτησης του στελέχους σε συγκεκριμένη Μονάδα ή Υπηρεσία για συμπλήρωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο.
ε. Ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, που εδρεύει κατ’ αρχάς σε ίδια περιφερειακή ενότητα και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε όμορη περιφερειακή ενότητα η οποία βρίσκεται υποχρεωτικά εντός της ιδίας περιφερειακής ενότητας και απέχει το ανώτερο 40 χιλιόμετρα οδικώς από τη Μονάδα ή Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο έτερος σύζυγος. Σε περίπτωση που εντός της απόστασης αυτής δεν υφίσταται θέση που να προβλέπει το βαθμό ή την ειδικότητα του στελέχους, αυτό μετατίθεται σε γενική θέση Μονάδος ή Υπηρεσίας του ίδιου ή και άλλου Κλάδου των ΕΔ. Ο εν λόγω χιλιομετρικός περιορισμός δύναται να αρθεί κατόπιν σχετικής αναφοράς του μετατιθέμενου στελέχους. Κατ’ εξαίρεση για τις νήσους, πλην Κρήτης, ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων που εδρεύει στην ίδια νήσο ή/και πληροί την παραπάνω χιλιομετρική προϋπόθεση.
2. Σε περίπτωση λύσης του γάμου με σύζυγο στρατιωτικό, η συνυπηρέτηση είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία, εφόσον το επιθυμούν και τα δύο (2) στελέχη και από το γάμο που λύθηκε υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα μέχρι 25 ετών εφόσον εξακολουθούν να είναι μαθητές ή φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική αναφορά και των δύο (2) στελεχών.
3. Στελέχη σε περίπτωση λύσης του γάμου, με σύζυγο που δεν είναι στρατιωτικός, οι οποίοι είναι γονείς ανήλικων τέκνων και δεν έχουν την επιμέλεια ή/και τη γονική μέριμνα αυτών ή είναι γονείς τέκνων μέχρι 25 ετών εφόσον εξακολουθούν να είναι μαθητές ή φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον το επιθυμούν, μετατίθενται κατά προτεραιότητα στην πόλη μόνιμης διαμονής ή σπουδών των τέκνων τους, ή πλησίον αυτής και όχι σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 χιλιομέτρων. Εάν η πόλη διαμονής ή σπουδών των τέκνων βρίσκεται σε νήσο, το στέλεχος μετατίθεται υποχρεωτικά εντός της ίδιας νήσου.
4. 3.Οι γυναίκες στελέχη των ΕΔ που επιστρέφουν από άδεια κύησης - τοκετού, τοποθετούνται σε Μονάδα ή Υπηρεσία που εδρεύει στον τόπο προτίμησής τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, σύμφωνα με τους ΠΟΥ του οικείου Κλάδου, άλλως σε όμορη περιφερειακή ενότητα, γενική θέση Μονάδος ή Υπηρεσίας του ίδιου Κλάδου ή άλλου Κλάδου των ΕΔ, που εδρεύει όπου και δύνανται να παραμείνουν για πέντε (5)τρία (3) έτη, εφόσον το επιθυμούν, υπό την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 5 § 1 α (γ) του Ν.νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167), που αφορά στην απόκτηση των απαιτουμένων προσόντων για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Εάν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε διαφορετική φρουρά από αυτή που υπηρετεί ο στρατιωτικός σύζυγός τους, αυτός δεν έχει δικαίωμα μετάθεσης στη φρουρά αυτή προ της παρέλευσης τριετίας, εκτός αν το επιβάλλουν σοβαροί λόγοι υγείας.
5. 4. Οι συνυπηρετούντες σύζυγοι στρατιωτικοί τοποθετούνται, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό, σε θέσεις που δεν έχουν μεταξύ τους σχέση διοικητικής εξάρτησης.
6. 5. Σε κάθε περίπτωση αιτήματος στελέχους για συνυπηρέτηση κατά τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, τα αρμόδια κατά Κλάδο συμβούλια υποχρεούνται σε άμεση συνεργασία, με σκοπό την κατά το δυνατόν ικανοποίηση του αιτήματος των ενδιαφερομένων στελεχών, ενημερώνοντάς τους σχετικά. Για την εξέταση κάθε αιτήματος συνυπηρέτησης τα οικεία ΓΕ και κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποχρεούνται να συνεννοούνται και να συνεργάζονται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας συγκροτείται την 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους Διακλαδική Επιτροπή Συνυπηρετήσεων, για το συντονισμό των αρμοδίων κατά Κλάδο συμβουλίων μεταθέσεων, με ενημέρωση των ενδιαφερομένων στελεχών.
7. Η εκτέλεση μετάθεσης των συνυπηρετούντων συζύγων στρατιωτικών υλοποιείται σε κοινή ημεροχρονολογία. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή, λόγω υπηρεσιακών ή άλλων λόγων, η μετάθεση ενός εκ των δύο στελεχών συζύγων στην αρχική ημεροχρονολογία μετάθεσης, τότε αναστέλλεται και η μετάθεση του άλλου στελέχους, προκειμένου να επιτευχθεί η δέσμευση του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου.
Άρθρο 6 5
Αμοιβαία Μετάθεση Στελεχών
1. Είναι δυνατή η αμοιβαία μετάθεση ή αμοιβαία αλλαγή μετάθεσης στελεχών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α. Υποβολή αναφοράς από τα ενδιαφερόμενα στελέχη ότι επιθυμούν την αμοιβαία μετάθεση ή αμοιβαία αλλαγή μετάθεσής τους, στην οποία θα αναφέρονται και οι λόγοι.
β. Οι υπηρεσιακές ανάγκες εξυπηρετούνται ή δεν βλάπτονται.
γ.Πληρούνται οι προϋποθέσεις και συνηγορούν τα κριτήρια μεταθέσεων.
2. Οι αναφορές υποβάλλονται ιεραρχικά, με τη γνώμη κάθε κλιμακίου, έντυπα ή ηλεκτρονικά, απευθείαςστην αρμόδια διεύθυνση του οικείου Γενικού ΕπιτελείουΓΕη οποία εισάγει επειγόντως το θέμα στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων.
3. Σε περίπτωση που πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και δεν υφίσταται δυσμενής εγγραφή στους ατομικούς φακέλους των ενδιαφερομένων, που να επηρεάζουν την κάλυψη των θέσεων αυτών, η αποδοχή του αιτήματος είναι υποχρεωτική για το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Τα έξοδα των αμοιβαίως μετακινουμένων Στρατιωτικών βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τους μετατιθέμενους και γίνεται περί αυτού σχετική μνεία στη διαταγή, ως επίσης και ότι μετατίθενται αμοιβαία κατόπιν αίτησής τους. Σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί διαταγή μετάθεσης με ανάλογη έγκριση πίστωσης του προϋπολογισμού, τα έξοδα μετάθεσης θα βαρύνουν την Υπηρεσία υπέρ του στελέχους το οποίο μετατίθεται στη φρουρά για την οποία εγκρίθηκε η σχετική πίστωση.
Άρθρο 7 6
Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις Ανακαλούμενων στην Ενεργό Υπηρεσία
εκ της Αποστρατείας Μονίμων Αξιωματικών
1.   Οι Αξιωματικοί που ανακαλούνται στην ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167), μετατίθενται όπως παρακάτω:
α. Μετατίθενται σΣε Υπηρεσίες - Μονάδες και λοιπούς φορείς, που υπάγονται ή εποπτεύονται από τα ΓΕ των Κλάδων, σε ανάλογες με το βαθμό τους θέσεις, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Επίσης σε θέσεις Πολιτικής Άμυνας – Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΑΜ - ΠΣΕΑ) των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
β. Δεν μετατίθενται σε θέση Διευθυντή Όπλου ή Σώματος ή σε θέση ευθύνης ή σε θέση Διοικητή επιχειρησιακής μονάδας ή σε θέση ευθύνης προμηθειών και διενέργειας διαγωνισμών ύψους άνω των 70.000 ευρώ ετησίως.
γ. Δεν μετατίθενται σε θέσεις εξωτερικού.
2. Κατά το σχεδιασμό των μεταθέσεων των Μονίμων εξ Εφέδρων Αξιωματικών, πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων περιορισμών, εφαρμόζονται τα κριτήρια μεταθέσεων του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167), όπως αυτά επιμέρους εξειδικεύονται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 8 7
Αποσπάσεις – Διαθέσεις
1. Τα στελέχη των ΕΔ αποσπώνται βάσει των υπηρεσιακών και των κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 5 του Ν.νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167). Ο περιορισμός του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης 1 α (2) (α) του ίδιου άρθρου δεν ισχύει και δεν λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό των αποσπάσεων, η διοίκηση όμως οφείλει να επιλέγει κατ’ αρχάς μεταξύ των στελεχών που δεν υπάγονται στις εν λόγω κατηγορίες. Στελέχη των ΕΔ δεν επιτρέπεται να αποσπώνται προ της παρέλευσης ενός (1) έτους διετίας από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης απόσπασής τους.
2. Διάθεση είναι η προσωρινή μετακίνηση στελεχών των ΕΔ για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που άπτονται της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και μαχητικής ικανότητας στρατιωτικών Μονάδων ή Υπηρεσιών. Για τις διαθέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 5 του Ν.νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167). Η διάρκεια των διαθέσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και τις δύο (2) σε απόλυτο αριθμό ανά έτος, μετά τη λήξη του οποίου αυτές παύουν αυτοδικαίως και τα στελέχη επιστρέφουν στη μονάδα από την οποία διατέθηκαν, χωρίς άλλη διατύπωση ή διαταγή με έκδοση φύλλου πορείας ή μεταβάσεως από την ίδια τη Μονάδα ή Υπηρεσία. Κατά των διαταγών διαθέσεων τα στελέχη δεν έχουν δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 8 § 2 του Ν.νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167).
3. Η μέγιστη χιλιομετρική απόσταση της Μονάδας ή Υπηρεσίας στην οποία δύναται να αποσπάται ή να διατίθεται ένα στέλεχος από την οικογενειακή του εστία, δε μπορεί να υπερβεί τα 40 χιλιόμετρα (οδικώς), εκτός εάν το ίδιο το στέλεχος συνηγορήσει με γραπτή του αναφορά.
4. Σε περίπτωση που η διαδρομή δεν εξυπηρετείται από αστική συγκοινωνία καταβάλλεται στο στέλεχος ημερήσια αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων, για κάθε ημέρα απόσπασης, ανεξάρτητα από την απόσταση της Μονάδας ή Υπηρεσίας στην οποία αποσπάστηκε από τη Μονάδα ή Υπηρεσία που ανήκει, κατά τα προβλεπόμενα. Σε περίπτωση χρήσης ιδιωτικού οχήματος καταβάλλεται το αντίστοιχο τίμημα βάσει χιλιομετρικής οδικής απόστασης. Το ύψος της μονάδας της χιλιομετρικής αποζημίωσης καθορίζεται κατ’ έτος με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας. Επίσης αποζημίωση καταβάλλεται σε περίπτωση που το στέλεχος για την εκτέλεση των καθηκόντων του (πχ προσωπικό σε βάρδιες) στον τόπο διάθεσης - απόσπασης πρέπει να κάνει χρήση ιδιωτικού οχήματος λόγο έλλειψης υπηρεσιακού οχήματος ή αστικής συγκοινωνίας ώστε να μεταβεί στο χώρο εργασίας του εφόσον δεν μπορεί η Υπηρεσία να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες πλησίον του χώρου αυτού.
5. 3. Η αρμοδιότητα αποσπάσεων και διαθέσεων μεταβιβάζεται στους Αρχηγούς των ΓΕ, οι οποίοι έχουν δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασής της συνολικά ή εν μέρει και κατά κατηγορία στελεχών σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης.
Άρθρο 9 8
Αναστολή Κριτηρίων
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί με απόφασή του να αναστέλλει τα κριτήρια μεταθέσεων σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης, εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνημα για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Άρθρο 10 9
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων
Η αρμοδιότητα μεταθέσεων κατωτέρων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Μονίμων και Εθελοντών Υπαξιωματικών, μονιμοποιηθέντων και μηΕθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και μονιμοποιηθέντων και μηΕπαγγελματιών Οπλιτών μεταβιβάζεται στους Αρχηγούς των ΓΕ, οι οποίοι έχουν δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασής της, γενικά ή εν μέρει και κατά κατηγορία στελεχών, σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης.
Άρθρο 1110
Δήλωση Τόπου Προτίμησης
Η δήλωση του τόπου προτίμησης:
α. Υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, στην αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Κλάδου του ΓΕ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές ισχύει η τελευταία υποβληθείσα δήλωση τόπου προτίμησης και δεν απαιτείται η κατ’ έτος επανυποβολή της.
β. Περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:
(1) Στοιχεία ταυτότητας και υπηρεσιακά στοιχεία του στελέχους.
(2) Στοιχεία της οικογενειακής του κατάστασης και στοιχεία συναρτώμενα με τα κοινωνικά κριτήρια. Συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων.
(3) Την επιθυμία μετάθεσης σε θέσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.
(4) Τις πόλεις Τους τόπους προτίμησης των στελεχών καθώς και τις Μονάδες ή Υπηρεσίες επιθυμίας τους, όπως αυτοί καθορίζονται στην παρ.1 (ιε) του άρθρου 1 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167). Πρέπει να δηλώνεται τουλάχιστον μία (1) πόλη ένας (1) τόπος προτίμησης. Μπορούν να δηλωθούν και περισσότεροιες πόλεις τόποι προτίμησης και στην περίπτωση αυτή ο η πλέον επιθυμητόςή να δηλώνεται πρώτοςη.
(5) Τις θέσεις επιχειρησιακής αξιοποίησης που επιθυμεί να μετατεθεί το στέλεχος.
(6) Την επιθυμία συνυπηρέτησης.
(7) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία επιθυμεί να αναφέρει το στέλεχος επισυνάπτοντας και άλλη προσωπική αναφορά του.
Άρθρο 1211
Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων
1. Στον κάθε Κλάδο των ΕΔ συγκροτούνται Συμβούλια Μεταθέσεων, τα οποία γνωμοδοτούν επί των τοποθετήσεων – μεταθέσεων – αποσπάσεων των στελεχών των ΕΔ. Από τις υπόψη γνωμοδοτήσεις προκύπτουν οι πίνακες των προς μετάθεση στελεχών.
2. Τα Συμβούλια συγκαλούνται με διαταγή του Προέδρου τους. Στα Συμβούλια δικαίωμα ψήφου έχουν ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο εισηγητής. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου οι εκτελούντες χρέη γραμματέα.
3. Οι αποφάσεις των συμβουλίων λαμβάνονται πλειοψηφικά, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4. Οι Γραμματείες των Συμβουλίων μεριμνούν για τη συγκέντρωση και τη διάθεση των στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για την διαμόρφωση των γνωμοδοτήσεων των Συμβουλίων.
5. Οι εισηγητές κατά τη συνεδρίαση θέτουν υπόψη των λοιπών μελών των Συμβουλίων λεπτομερή στοιχεία, που αφορούν στους κρινομένους στα προς μετάθεση στελέχη.
6. Για κάθε σύσκεψη των Συμβουλίων τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από όλους τους συμμετέχοντες και στα οποία αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία των μελών του Συμβουλίου (παρόντων και απόντων) καιη αιτιολογία της απόφασης, ενώ καταγράφονται υποχρεωτικά και περιληπτικά οι απόψεις όλων των μελών (και των μειοψηφούντων) και η εισήγηση του εισηγητήτα μειοψηφούντα μέλη και οι απόψεις τους.
7. Οι συμμετέχοντες είτε ως μέλη είτε ως εισηγητές στα ανωτέρω συμβούλια φέρουν πλήρη ευθύνη για κάθε υπέρβαση ή παράλειψη πράξεων για τις οποίες ελέγχονται πειθαρχικά και ποινικά από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Μέλη που υποπίπτουν στα ανωτέρω παραπτώματα, απομακρύνονται άμεσα από τα συμβούλια στα οποία συμμετέχουν, αλλά και από τις θέσεις στις οποίες υπηρετούν.Επίσης η Υπηρεσία δεν θα τους παρέχει νομική κάλυψη σε περίπτωση οποιασδήποτε αξίωσης εκ των θιγομένων, προϊόντος υπέρβασης ή παράλειψης των πράξεών τους.
Άρθρο 1312
Διαδικασία Προσφυγής – Προθεσμίες
1. Η απόφαση μετάθεσης κοινοποιείται ενυπογράφως στον ενδιαφερόμενο αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο, υποχρεωτικώς ένα (1) έτος πριν την υλοποίησή της. Κατά την κοινοποίηση πρέπει κατ΄ ελάχιστο να γνωστοποιείται στο μετατιθέμενο η ονομασία και η γεωγραφική θέση της νέας θέσεως ή υπηρεσίας στην οποία τοποθετείται.
2. Τα συμβούλια μεταθέσεων οφείλουν να κοινοποιούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μαζί με τις αποφάσεις μεταθέσεων και αντίγραφο των πρακτικών της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, καθώς και πίνακες εξαγωγής μορίων για όλα τα στελέχη.
3. 2.Ως ημερομηνία κοινοποίησης θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας ημερομηνίαεισόδου στη Μονάδα της απόφασης μετάθεσης, οπότε και η Μονάδα οφείλει να ενημερώσει ενυπογράφως τους εμπλεκόμενουςενδιαφερομένους αυθημερόν. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε επιδιώκεται η ενημέρωση κατά το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα και οι λόγοι της καθυστέρησης ως και ο τρόπος ενημέρωσης του ενδιαφερομένουαναφέρονται αμέσως άμεσα στην αρμόδια Διεύθυνση των οικείων ΓΕ.
4. 3.Με την κοινοποίηση της απόφασης μετάθεσης η διοίκηση οφείλει να ενημερώνει ενυπογράφως τον ενδιαφερόμενο για το δικαίωμα άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 8 § 2 του Ν.νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) και τη σχετική προθεσμία.Δικαίωμα διοικητικής προσφυγής έχουν και τα στελέχη τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στους πίνακες των μετατιθέμενων ενώ έχουν αιτηθεί μεταθέσεως.
5. 4. Το αρμόδιο διοικητικό όργανο, υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής προσφυγής. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των πέντε (5) εργασίμων ημερών για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης μετάθεσης, οι πίνακες του προς μετάθεση προσωπικού προωθούνται για κύρωση αρμοδίως.
6. Ο μετατιθέμενος δεν υποχρεούται προς αναχώρηση πριν την καταβολή της σχετικής πίστωσης.
Άρθρο 14 13
Συμβούλια Μεταθέσεων Στρατού Ξηράς (ΣΞ)
Καθορίζονται τα παρακάτω συμβούλια για το ΣΞ:
α. Το Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτάτων (ΣΜΑΝ):
(1) Το εν λόγω συμβούλιο αποτελείται από:
(α) Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) ως Πρόεδρο.
(β) Τον Α΄ Υπαρχηγό ΓΕΣ.
(γ) Τον Β΄ Υπαρχηγό ΓΕΣ.
(δ) Το Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ).
(ε) Το Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ).
(στ) Τον αρχαιότερο Αντιστράτηγο που υπηρετεί στο ΓΕΕΘΑ ή σε Υπηρεσίες του κατά περίπτωση.
(ζ) Το Διευθυντή Όπλου - Σώματος, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση μόνον για τις μεταθέσεις ανωτέρων - κατωτέρων αξιωματικών σε θέσεις ευθύνης αντιστοίχου Όπλου - Σώματος.
(η) Το Διευθυντή της Διεύθυνσης Μονίμου Στρατιωτικού Προσωπικού (ΔΙΜΣΠΡΟ) του ΓΕΣ, που συμμετέχει στη σύνθεση μόνον για τις μεταθέσεις εξωτερικού, ως μέλη.
(2) Στην αρμοδιότητα του ΣΜΑΝ υπάγονται:
(α) η πλήρης, εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανώτατων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς, οι οποίες δεν αποφασίζονται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ).
(β) η πλήρης, εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις των Ανωτέρων - Κατωτέρων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς σε θέσεις ευθύνης.
(γ) η πλήρης, εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις εξωτερικού, του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού.
(3) Ως εισηγητής στο ΣΜΑΝ ορίζεται:
(α) το νεότερο μέλος του Συμβουλίου για τις μεταθέσεις των Υποστρατήγων και των Ταξιάρχων.
(β) ο Διευθυντής Όπλου – Σώματος του ΓΕΣ για τις μεταθέσεις Ανωτέρων- Κατωτέρων Αξιωματικών αντιστοίχου Όπλου – Σώματος σε θέσεις ευθύνης.
(γ) Ο Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ για τις μεταθέσεις εξωτερικού του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού.
(4) Το ΣΜΑΝ συνεδριάζει σε απαρτία, παρόντων των 4/6 ή 5/7 των μελών του.
(5) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται ο Γραμματέας του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ).
β. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων – Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων (ΣΜΑΚΟ).
(1) Το εν λόγω συμβούλιο αποτελείται από:
(α) Το Διευθυντή Β΄ Κλάδου ΓΕΣ, ως Ππρόεδρο.
(β) Το Διευθυντή ΔΙΜΣΠΡΟ/ΓΕΣ.
(γ) Τους Υποδιευθυντές Διευθύνσεων Όπλων του ΓΕΣ, ως μέλη.
(δ) Τον Τμηματάρχη ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/3 για τις γενικές θέσεις και τους Τμηματάρχες των 1ων Γραφείων/Διευθύνσεων Όπλων του ΓΕΣ για τις θέσεις κάθε Όπλου αντίστοιχα, ως εισηγητές και μέλη.
(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚΟ είναι η πλήρης, εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανωτέρων και κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων του Στρατού Ξηράς, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.
(3) Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 2/3 των μελών του. Η παρουσία του Υποδιευθυντή του Όπλου και του αρμόδιου για τις μεταθέσεις Τμηματάρχη είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των δύο αναβάλλεται η συνεδρίαση.
(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται κατάλληλος Ανώτερος Αξιωματικός, με διαταγή του Αρχηγού ΓΕΣ (Α/ΓΕΣ).
γ. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων – Κατωτέρων Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΜΑΚΣ).
(1) Το εν λόγω συμβούλιο αποτελείται από:
(α) Το Διευθυντή Β΄ Κλάδου ΓΕΣ, ως Ππρόεδρο.
(β) Το Διευθυντή ΔΙΜΣΠΡΟ/ΓΕΣ.
(γ) Τους Υποδιευθυντές Διευθύνσεων Σωμάτων ΓΕΣ, ως μέλη.
(δ) Τον Τμηματάρχη ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/3 για τις γενικές θέσεις και τους Τμηματάρχες των 1ων Γραφείων/Διευθύνσεων Σωμάτων του ΓΕΣ για τις θέσεις κάθε Σώματος αντίστοιχα, ως εισηγητές και μέλη.
(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚΣ είναι η πλήρης, εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανωτέρων και κατωτέρων Αξιωματικών Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.
(3) Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 2/3 των μελών του. Η παρουσία του Υποδιευθυντή του Σώματος και του αρμόδιου για τις μεταθέσεις Τμηματάρχη είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των δύο αναβάλλεται η συνεδρίαση.
(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται κατάλληλος Ανώτερος Αξιωματικός, με διαταγή του Αρχηγού ΓΕΣ (Α/ΓΕΣ).
δ. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών (ΣΜΑΥ).
(1) Το εν λόγω συμβούλιο αποτελείται από:
(α) Το Διευθυντή ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ, ως Ππρόεδρο.
(β) Τους Υποδιευθυντές Διευθύνσεων Σωμάτων ΓΕΣ, ως μέλη.
(γ) (β) Τους Διευθυντές 1ων Γραφείων/Διευθύνσεων Όπλων – Σωμάτων (Ο - Σ)/ΓΕΣ, ως μέλη.
(δ) (γ) Τους αντίστοιχους Τμηματάρχες του ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/3 και των Διευθύνσεων Ο - Σ/ΓΕΣ, ως εισηγητές και μέλη.
(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΥ είναι η πλήρης, εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.
(3) Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 2/3 των μελών του. Η παρουσία του Υποδιευθυντή του Όπλου ή Σώματος και του αρμόδιου για τις μεταθέσεις Τμηματάρχη είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των δύο αναβάλλεται η συνεδρίαση.
(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται κατάλληλος Ανώτερος Αξιωματικός, με διαταγή του Αρχηγού ΓΕΣ (Α/ΓΕΣ).
Άρθρο 15 14
Συμβούλια Μεταθέσεων Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ)
Καθορίζονται τα παρακάτω συμβούλια για το ΠΝ:
α. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανώτατων Αξιωματικών (ΣΜΑΝ).
(1) Το εν λόγω συμβούλιο αποτελείται από:
(α) Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/ΓΕΝ), ως Πρόεδρο.
(β) Τον Αρχηγό Στόλου.
(γ) Τον τρίτο σε αρχαιότητα Ανώτατο Μμάχιμο Αξιωματικό που υπηρετεί σε οργανική θέση των ΕΔ.
(δ) Τον αρχαιότερο εν ενεργεία Ανώτατο Μηχανικό Αξιωματικό που υπηρετεί στο ΠΝ.
(ε) Τον Υπαρχηγό ΓΕΝ.
(στ) Τον αρχαιότερο ανώτατο Αξιωματικό Οικονομικού ή Υγειονομικού, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση υποχρεωτικάμόνον για τις μεταθέσεις αξιωματικών αρμοδιότητας ΣΜΑΝ αντιστοίχων ειδικοτήτων.
(ζ) Το Διευθυντή Διεύθυνσης Β' Κλάδου (ΔΚΒ) του ΓΕΝ υποχρεωτικά, ως μέλη.
(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΝ είναι:
(α) η πλήρης, εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανώτατων Αξιωματικών του ΠΝ, οι οποίες δεν αποφασίζονται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ),
(β) η πλήρης, εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις των Ανώτερων Αξιωματικών του ΠΝ σε επιχειρησιακές θέσεις υψηλής ευθύνης. Ως τέτοιες νοούνται οι θέσεις των Διοικητών Ομάδων Πλοίων, Διοικητών Ναυτικών Διοικήσεων - Υπηρεσιών, Κυβερνητών Πολεμικών Πλοίων, Διευθυντών Διευθύνσεων του ΓΕΝ και Διευθυντών Κλάδων του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ),
(γ) η πλήρης, εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις εξωτερικού, του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού.
(3) Ως εισηγητής στο ΣΜΑΝ ορίζεται:
(α) ο Αρχηγός ΓΕΝ για τις μεταθέσεις των Υποναυάρχων,
(β) ο Υπαρχηγός ΓΕΝ για τις μεταθέσεις των Αρχιπλοιάρχων,
(γ) ο Διευθυντής ΔΚΒ του ΓΕΝ για τις μεταθέσεις των λοιπών στελεχών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΣΜΑΝ.
(4) Το ΣΜΑΝ συνεδριάζει σε απαρτία, παρόντων των 5/6 ή 6/7 των μελών του, κατά περίπτωση. Η παρουσία του αρχαιότερου ανώτατου Αξιωματικού Οικονομικού ή Υγειονομικού, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση μόνον για τις μεταθέσεις αξιωματικών αρμοδιότητας ΣΜΑΝ αντιστοίχων ειδικοτήτων και του Διευθυντή ΔΚΒ του ΓΕΝ είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας τους, κατά περίπτωση, αναβάλλεται η συνεδρίαση.
(5) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται ο Γραμματέας του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ).
β. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανώτερων - Κατώτερων Αξιωματικών (ΣΜΑΚ).
(1) Το εν λόγω Συμβούλιο αποτελείται από:
(α) Τον Υπαρχηγό ΓΕΝ, ως Πρόεδρο.
(β) Τον Διευθυντή ΔKB του ΓΕΝ.
(γ) Τους Διευθυντές Υγειονομικού, Δ' και Ε' Κλάδων ΓΕΝ, υποχρεωτικά, κατά περίπτωση, όταν πρόκειται για τη γνωμοδότηση μεταθέσεων Αξιωματικών Υγειονομικού, Μηχανικών και Οικονομικών, αντίστοιχα.
(δ) Το Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3), υποχρεωτικά.
(ε) Έναν (1) εκ των Τμηματαρχών Μεταθέσεων Μαχίμων, Μηχανικών, Οικονομικών, Υγειονομικών και Αξιωματικών Ειδικοτήτων, της Διεύθυνσης ΓΕΝ/Β3, υποχρεωτικά, ως εισηγητή, κατά περίπτωση, όταν πρόκειται για τη γνωμοδότηση μεταθέσεων στελεχών των αντίστοιχων ειδικοτήτων, ως μέλη.
(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚ είναι η πλήρης, εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανώτερων και Κατώτερων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, πλην εκείνων που αποφασίζονται από το ΣΜΑΝ.
(3) Το ΣΜΑΚ συνεδριάζει σε απαρτία παρόντων των 3/4 ή 4/5 των μελών του, ανάλογα με τη σύνθεσή του. Η παρουσία του Διευθυντή Υγειονομικού, Δ' και Ε' Κλάδων, Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3), και ενός (1) εκ των Τμηματαρχών Μεταθέσεων Μαχίμων, Μηχανικών, Οικονομικών, Υγειονομικών και Αξιωματικών Ειδικοτήτων, της Διεύθυνσης ΓΕΝ/Β3, κατά περίπτωση, όταν πρόκειται για τη γνωμοδότηση μεταθέσεων στελεχών των αντίστοιχων ειδικοτήτων, είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας τους, κατά περίπτωση, αναβάλλεται η συνεδρίαση.
(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται κατάλληλος Ανώτερος Αξιωματικός της Διεύθυνσης Β3 του ΓΕΝ, με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου.
γ. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών (ΣΜΑΥ).
(1) Το εν λόγω Συμβούλιο αποτελείται από:
(α) Τον Διευθυντή ΔΚΒ του ΓΕΝ, ως Πρόεδρο.
(β) Το Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3).
(γ) Τον Τμηματάρχη Μεταθέσεων Μάχιμων Αξιωματικών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3-ΙΙ) υποχρεωτικά.
(δ) Τον Τμηματάρχη Μεταθέσεων Μηχανικών Αξιωματικών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3-ΙΙ) υποχρεωτικά, ως μέλη.
(ε) Τον Τμηματάρχη Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3-ΙΝ/) υποχρεωτικά, ως εισηγητή και μέλος.
(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΥ είναι η πλήρης, εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.
(3) Το ΣΜΑΥ συνεδριάζει σε απαρτία παρόντων των 4/5 των μελών του. Η παρουσία του Τμηματάρχη Μεταθέσεων Μάχιμων Αξιωματικών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3-ΙΙ), του Τμηματάρχη Μεταθέσεων Μηχανικών Αξιωματικών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3-ΙΙ) και του Τμηματάρχη Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3-ΙΝ/), κατά περίπτωση, είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας τους, κατά περίπτωση, αναβάλλεται η συνεδρίαση.
(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται κατάλληλος Ανώτερος Αξιωματικός της Διεύθυνσης Β3 του ΓΕΝ, με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου.
Άρθρο 16 15
Συμβούλια Μεταθέσεων Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ)
Καθορίζονται τα παρακάτω συμβούλια για την ΠΑ:
α. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτάτων (ΣΜΑΝ)
(1) Το Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτάτων (ΣΜΑΝ) αποτελείται από:
(α) τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Α/ΓΕΑ) ως Πρόεδρο,
(β) τον Αρχηγό του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (Α/ΑΤΑ),
(γ) τους δύο (2) επόμενους αρχαιότερους μόνιμους εν ενεργεία Ιπτάμενους Αξιωματικούς που Υπηρετούν σε οργανικές θέσεις των ΕΔ,
(δ) τον Αρχαιότερο μόνιμο εν ενεργεία Ανώτατο Μηχανικό Αξιωματικό που υπηρετεί σε οργανική θέση των ΕΔ,
(ε) τον αρχαιότερο Αξιωματικό Αεράμυνας ή Σωμάτων εκάστης ειδικότητας, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση μόνον για τις μεταθέσεις αξιωματικών αρμοδιότητας ΣΜΑΝ αντιστοίχων ειδικοτήτων υποχρεωτικά, ως μέλη,
(στ) το Διευθυντή Διεύθυνσης Β' Κλάδου (ΔΒΚ) του ΓΕΑ, υποχρεωτικά.
(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΝ είναι:
(α) η πλήρης, εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανωτάτων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας εκτός αυτών που είναι αρμοδιότητας ΚΥΣΕΑ,
(β) η πλήρης, εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξιωματικών της ΠΑ σε θέσεις Υψηλής Ευθύνης,
(γ) η πλήρης, εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις εξωτερικού, του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού.
(3) Το ΣΜΑΝ ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 5/6 ή 6/7 των μελών του Συμβουλίου, κατά περίπτωση. Η παρουσία του αρχαιοτέρου Αξιωματικού Αεράμυνας ή Σωμάτων εκάστης ειδικότητας, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση μόνον για τις μεταθέσεις αξιωματικών αρμοδιότητας ΣΜΑΝ αντιστοίχων ειδικοτήτων και του Διευθυντή Διεύθυνσης Β' Κλάδου (ΔΒΚ) του ΓΕΑ, είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας τους, κατά περίπτωση, αναβάλλεται η συνεδρίαση.
(4) Ως εισηγητής ορίζεται ο Διευθυντής ΔΒΚ.
(5) Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί ο Γραμματέας του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ).
β. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων - Κατωτέρων Αξιωματικών (ΣΜΑΚ).
(1) Το Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων - Κατωτέρων (ΣΜΑΚ) αποτελείται από:
(α) τΤον Υπαρχηγό ΓΕΑ (Υ/ΓΕΑ) ως Πρόεδρο,
(β) το Διευθυντή Κλάδου Προσωπικού (ΔΒΚ) του ΓΕΑ,
(γ) το Διευθυντή Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ, υποχρεωτικά,
(δ) τον αμέσως νεότερο από τους ανωτέρω, υπηρετούντα αξιωματικό της ειδικότητας του αξιωματικού που κρίνεται για μετάθεση, υποχρεωτικά,
(ε) τον Τμηματάρχη Σχεδιασμού Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ, υποχρεωτικά, ο οποίος εκτελεί χρέη εισηγητή, ως μέλη.
(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚ είναι η πλήρης, εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξιωματικών της ΠΑ, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.
(3) Το ΣΜΑΚ ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 4/5 των μελών του Συμβουλίου. Η παρουσία του Διευθυντή Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ, του αμέσως νεοτέρου από τους ανωτέρω, υπηρετούντα αξιωματικού της ειδικότητας του αξιωματικού που κρίνεται για μετάθεση, και του Τμηματάρχη Σχεδιασμού Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ, είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας τους, κατά περίπτωση, αναβάλλεται η συνεδρίαση.
(4) Γραμματέας ορίζεται με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου Ανώτερος ή Κατώτερος Αξιωματικός του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ.
γ. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών (ΣΜΑΥ).
(1) Το Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών αποτελείται από:
(α) το Διευθυντή Κλάδου Προσωπικού (ΔΒΚ) του ΓΕΑ ως Πρόεδρο,
(β) Αξιωματικό βαθμού Σμηνάρχου, που υπηρετεί σε οργανική θέση του ΓΕΑ στον τομέα Υποστήριξης,
(γ) Αξιωματικό βαθμού Σμηνάρχου, που υπηρετεί σε οργανική θέση του ΓΕΑ στον τομέα Αεράμυνας,
(δ) τον Τμηματάρχη Σχεδιασμού Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ υποχρεωτικάπου εκτελεί χρέη εισηγητή, ως μέλη.
(2) Τα μέλη του ΣΜΑΥ των υποπαραγράφων γ 1 (γ) και γ 1(δ), ορίζονται με διαταγή του Υπαρχηγού ΓΕΑ.
(3) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΥ είναι η πλήρης, εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών της ΠΑ που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.
(4) Το ΣΜΑΥ ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 4/5 των μελών του Συμβουλίου. Η παρουσία του Τμηματάρχη Σχεδιασμού Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ, είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας τους, κατά περίπτωση, αναβάλλεται η συνεδρίαση.
(5) Γραμματέας ορίζεται με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου, Ανώτερος ή Κατώτερος Αξιωματικός του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ
Άρθρο 17 16
Συμβούλια Μεταθέσεων Αξιωματικών
Κοινού Σώματος Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων
1. Συγκροτείται Συμβούλιο Μεταθέσεων των στελεχών του Κοινού Σώματος Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, αποτελούμενο από:
α. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΝΣ), ως Ππρόεδρο.
β. Τους τρεις αρχαιότερους μετά τον Διευθυντή, μόνιμους εν ενεργεία Αξιωματικούς του Σώματος, ως μέλη.
γ. Τον Τμηματάρχη του Τμήματος Προσωπικού του ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΝΣ, υποχρεωτικά, ως μέλος και εισηγητή.
2. Καθήκοντα γραμματέα, ανατίθενται σε μόνιμο αξιωματικό του Τμήματος Προσωπικού του ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΝΣ, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
3. Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε χώρο του ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΝΣ, ύστερα από πρόσκληση του Ππροέδρου, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με ψήφο υποχρεωτικά όλων των μελών.
Άρθρο 18 17
Συμβούλια Μεταθέσεων Αξιωματικών
Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων (ΣΔΓ)
1. Το Συμβούλιο Μεταθέσεων των στελεχών του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων, αποτελούμενο αποτελείται από:
α. Τον Διευθυντή του ΓΕΕΘΑ/ΔΣΔΓ ως Πρόεδρο.
β. Τον αρχαιότερο Αξιωματικό ΣΔΓ μετά το Διευθυντή που υπηρετεί στη Διεύθυνση ΣΔΓ του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΣΔΓ).
β. γ. Τον Τμηματάρχη Σταδιοδρομίας και Εξέλιξης του ΓΕΕΘΑ/ΔΣΔΓ βαθμού ανωτέρου Αξιωματικού, υποχρεωτικά.
γ. δ. Τους τρεις (3) δυο (2) αρχαιότερους Αξιωματικούς του Σώματος μετά το Διευθυντή, ως μέλη.
2. Καθήκοντα Γραμματέα ανατίθενται σε Αξιωματικό ΣΔΓ, οποιουδήποτε βαθμού τουλάχιστον Λοχαγού, ο οποίος ορίζεται από το ΓΕΕΘΑ/ΔΣΔΓ, δίχως δικαίωμα ψήφου.
3. Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε χώρο του ΓΕΕΘΑ/ΔΣΔΓ, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με ψήφο υποχρεωτικάόλων των μελών.
Άρθρο 19
Συμβούλια Μεταθέσεων Στρατιωτικών Ιερέων
1. Συγκροτείται Συμβούλιο Μεταθέσεων των στελεχών του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων (ΣΣΙ) αποτελούμενο το οποίο αποτελείται από:
α. το Διευθυντή της Διεύθυνσης ΣΣΙ του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΙ) ως Ππρόεδρο.
β. τους Διευθυντές ΓΕΣ/Γραφείο Στρατιωτικών Ιερέων (Γρ. ΣΙ), ΓΕΝ/Γρ.ΣΙ και ΓΕΑ/ Γρ.ΣΙ.
γ. τον Τμηματάρχη Σταδιοδρομίας και Εξέλιξης του ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΙ, υποχρεωτικά, ως μέλος.
δ. τον αρχαιότερο Αξιωματικό του ΣΣΙ βαθμού τουλάχιστον Αντισυνταγματάρχη, σε περίπτωση που δεν συμπίπτει με τα μέλη των ανωτέρω υποπαραγράφων β και γ, ως μέλη.
2. Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε απαρτία κατά το νόμο, σε χώρο του ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΙ, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με ψήφο υποχρεωτικά όλων των μελών.
Άρθρο 20
Τελικές Διατάξεις
1. Με αποφάσεις των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α΄50), καθορίζονται:
α. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι χρονικές λεπτομέρειες συλλογής και παρουσίασης στα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων των υπηρεσιακών – κοινωνικών κριτηρίων, των δηλώσεων τόπου προτίμησης των στελεχών και της πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταθέσεως που καθορίζονται στο Ν.ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167) και εξειδικεύονται με την παρούσα αΑπόφαση.
β. Η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες Γραμματειών Συμβουλίων Μεταθέσεων, κατά την κρίση των Γενικών Επιτελείων.
γ. Ο τύπος του εντύπου της δήλωσης τόπου προτίμησης και η τυχόν προσθήκη νέων στοιχείων.
2. Ο υπολογισμός και η μοριοδότηση των κριτηρίων της παρούσας απόφασης αφορά το σύνολο των ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας των στελεχών των ΕΔ, εκτός των κοινωνικών κριτηρίων του τόπου προτίμησης – επιθυμίας μετάθεσης και της διάθεσης στέγης, η μοριοδότηση των οποίων υπολογίζεται και λαμβάνεται υπόψη για τις μεταθέσεις αρχής γενομένης πέντε έτη (5) μετά το έτος δημοσιεύσεως της παρούσης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεωςκαι εφεξής.
3. Για όσα θέματα δεν περιλαμβάνονται ρητές ρυθμίσεις στην παρούσα απόφαση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν.ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
4. Η παρούσα καταργεί κάθε διαταγή των Γενικών Επιτελείων που ρυθμίζει θέματα με το ίδιο αντικείμενο και η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά των παραρτημάτων της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται κάθε διαταγή των Γενικών Επιτελείων που ρυθμίζει θέματα με το ίδιο αντικείμενο, καθώς και οι Φ.411/27/81060/Σ.172/9-3-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 378/Β') και Φ.Φ.411/150326/Σ.1373/27-4-2012/Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1400/Β'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Κατ' εξαίρεση η Φ. 411/27/81060/Σ.172/9-3-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 378/Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εξακολουθεί να εφαρμόζεται για το σχεδιασμό και υλοποίηση των μεταθέσεων του έτους 2013.
5. Ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μεταθέσεων έτους 2014 και μετά γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του ιδίου ως άνω άρθρου.
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των παραρτημάτων της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, επειδή έχουν χαρακτηριστεί «ΑΠΟΡΡΗΤΑ».
Ευελπιστούμε στην αποδοχή της προτάσεώς μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Ο Πρόεδρος
Τσουκαράκης Ανέστης
Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800
Ο Γεν. Γραμματέας
Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Υπολοχαγός (ΠΒ)
6972516650

poes.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου