....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Ανακοίνωση για την επιστροφή ποσού εισφοράς Υγειονομικής Περίθαλψης !

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχα σήμερα το πρωϊ με το παρακάτω Δικηγορικό Γραφείο και αφού έλαβα όλες τις επεξηγήσεις - πληροφορίες, μου απέστειλαν την παρακάτω ενημέρωση, προς γνώση των μελών μας που επιθυμούν να πράξουν τα γενόμενα. Για περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία του Παραρτήματός μας.

κ. Χατζημάλλη καλησπέρα

Συνέχεια της επικοινωνίας σας με τον συνεργάτη μου κ. Αργυρόπουλο σας αποστέλλω συνημμένα το ενημερωτικό - πρόταση του γραφείου μας μαζί με σχετικά υποδείγματα αναφορικά με την κατάθεση στο ΓΛΚ αίτησης για τον εξορθολογισμό του τρόπου υπολογισμού των κρατήσεων για την υγειονομική περίθαλψη των στρατιωτικών συνταξιούχων, τον αναδρομικό επαναϋλοπογισμό της  και την επιστροφή της διαφοράς, ως αχρεωστήτως καταβληθείσας.
Περαιτέρω παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με εκτίμηση 
Ροδάνθη Πετραδέλλη 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Δικηγορικό Γραφείο
ΠΕΤΡΑΔΕΛΛΗ - ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Λ. Αλεξάνδρας 48 , Αθήνα - ΤΚ 11473
Τηλ : 2103000090 - 2103245428, fax : 2103000095
e-mail : r.petradelli@yahoo.gr


ΠΡΟΣ: 1. Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού  Πιερίας
2. Κάθε ενδιαφερόμενο


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  -   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

     ΘΕΜΑ: α/ «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ».
β/  ΔΙΑΚΟΠΗ  ΜΗΝΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ  0,20€, ΑΡΘΡΟΥ 102 του ν.4387/2016 «υπέρ ταμείων συνταξιούχων»  
--------------
Αξιότιμοι κύριοι,
Με παράγραφο 5 του άρθρου 35 του Ν.4387/2016 αναπροσαρμόστηκε το ποσοστό κρατήσεων υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ενώ παράλληλα αποσαφηνίστηκε ότι ο υπολογισμός της συγκεκριμένης κράτησης πρέπει να γίνεται επί του καθαρού ποσού που προκύπτει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων που επιβάλλουν στις συντάξεις οι μνημονιακοί νόμοι Ν.3865/2010 Ν.3986 /2011, 4024/2011, 4051/2012 & 4093/ 2012.
Μέχρι σήμερα το ΓΛΚ  υπολογίζει την συγκεκριμένη κράτηση επί του συνόλου των συντάξιμων αποδοχών, δηλαδή πριν την αφαίρεση των κρατήσεων των ανωτέρω μνημονιακών νόμων,  με αποτέλεσμα να  παρακρατούνται μεγαλύτερα από τα πραγματικά αναλογούντα ποσά  για υγειονομική περίθαλψη και να δημιουργείται σημαντική μηνιαία οικονομική βλάβη στους συνταξιούχους.
Για την άρση και αποκατάσταση της συγκεκριμένης αδικίας απαιτείται η κατ΄ αρχήν  υποβολή σχετικής αίτησης στο ΓΛΚ με αίτημα αφενός μεν την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της συγκεκριμένης κράτησης – εισφοράς (εφόσον δεν έχει αλλάξει), αφετέρου την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος του ποσού που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του ποσού που πραγματικά έπρεπε να παρακρατηθεί και του ποσού έχει παρακρατηθεί.
Το γραφείο μας σε ότι αφορά  τους πελάτες του, έχει ήδη καταθέσει  για λογαριασμό τους  σχετική αίτηση στο ΓΛΚ με αίτημα:
(α)  την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς   για την υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα  με τα οριζόμενα στο άρθρο 35  του  Ν.4387/2016
(β) τον αναδρομικό επαναϋπολογισμό  της εισφοράς για την υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τα ανωτέρω και την επιστροφή σε κάθε δικαιούχο ως αχρεωστήτως καταβληθέν το ποσό  που έχει καταβληθεί  πέραν του πραγματικά αναλογούντος.
Περαιτέρω προσφέρουμε την δυνατότητα στο σύνολο των μελών σας να καταθέσουν την υπόψη αίτηση μέσω του γραφείου μας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, άλλη δέσμευση ή υποχρέωση.   
Για την υλοποίηση των ανωτέρω απαιτείται η χορήγηση στοιχείων των μελών σας ή η επικοινωνία των ιδίων με την ειδική γραμμή ενημέρωσης (210-3001313) για το συγκεκριμένο θέμα, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν για αυτοματοποιημένη ενημέρωσή τους και να δηλώσουν την επιθυμία τους για την εκ μέρους μας κατάθεσης αίτησης για λογαριασμό τους, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό τους,  τον 13ψήφιο αριθμό μητρώου συνταξιούχου και το κινητό τους τηλέφωνο.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μας δηλώσουν την σχετική επιθυμία τους, αποστέλλοντας και τα στοιχεία τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο r.petradelli@yahoo.gr  ή  μέσω της Ενώσεώς σας όπου προσερχόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους σε κατάσταση, όπως το συνημμένο υπόδειγμα και να μας αποσταλούν  συγκεντρωτικά.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι στην ίδια κατάσταση και κατ΄ επέκταση αίτηση, μπορούν να μας δηλώνουν και την τυχόν επιθυμίας τους να συμπεριληφθεί και το αίτημα της  διακοπής της μηνιαίας παρακράτησης των 0,20€ του άρθρου 102 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α/85/2016) υπέρ Συλλογικών Οργάνων Συνταξιούχων.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε και  το υπόδειγμα της αίτησης που πρέπει να συ  μπληρωθεί και να κατατεθεί στο ΓΛΚ, για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, καθώς και υπόδειγμα κατάστασης για ομαδική χορήγηση στοιχείων.
                                                         Αθήνα, 02-10-2016
  Με τιμή

        Ροδάνθη Π. Πετραδέλλη
      ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
               Παρ΄ Αρείω Πάγω- Μέλος Α.ΑΚ.Ε.
ΑΙΤΗΣΗ

Του ………………………………………………………………
του ………………………………………………………………
στρατιωτικού συνταξιούχου με αριθμό μητρώου ………………………………………………………..
κατοίκου …………………………………………………….
Οδός …………………………………………………………..
Αριθμ. …………………………………………………………
Τηλ: …………………………………………………………….

Αθήνα …../…………/2016

ΘΕΜΑ: «Επαναϋπολογισμός Εισφοράς Υγειονομικής Περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥ και Αναδρομική Επιστροφή Διαφοράς της»

ΠΡΟΣ:  ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Κάνιγγος 29 - Τ.Θ. 1116
ΤΚ 101 10, ΑΘΗΝΑ
  1. 1. Τυγχάνω συνταξιούχος του δημοσίου, ως εν αποστρατεία στέλεχος  των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ή μέλος ορφανικής οικογένειας (σύζυγος/τέκνο θανόντος εν ενεργεία και συνταξιούχου στελέχους που υπηρέτησε στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας) και λαμβάνω την κατά  νόμο δικαιούμενη σύνταξη.
2. Επειδή από το έτος 2010 και εντεύθεν, κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο Ν.2084/1992, ο υπολογισμός της εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ (4% αρχικώς και στη συνέχεια 6%) πραγματοποιείτο επί του ονομαστικού ποσού που αναγράφετο στην Πράξη Συνταξιοδότησης μου και όχι επί του πραγματικά καταβαλλόμενου, που προκύπτει μετά την αφαίρεση των μνημονιακών κρατήσεων - μειώσεων - εισφορών αλληλεγγύης  συνταξιούχων των ν.3865/2010 Ν.3986/ 2011, 4024/2011, 4051/2012 & 4093/ 2012 (όπως ορθώς εφαρμόζεται πλέον κατ΄ εφαρμογή του Ν.4387/2016).
Επειδή επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου, προκειμένου να διεκδικήσω το ποσό των αναδρομικών που μου αναλογεί στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο κατά περίπτωση Δικαστήριο.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ
      ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να επαναϋπολογισθούν οι κρατήσεις για Υγειονομική Περίθαλψη, υπέρ ΕΟΠΥ, που πραγματοποιήθηκαν επί την των συντάξιμων αποδοχών μου από το έτος 2010 έως και σήμερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4387/2016 και να μου επιστραφούν αναδρομικά οι διαφορές εισφοράς θέματος, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, νομιμοτόκως από την ανά μήνα παρακράτηση του κάθε επιμέρους ποσού.
Αθήνα, ___/____2016
                                                                        Ο αιτών


ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΣΥΝ/ΧΟΥ
ΚΙΝΗΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
e-mail


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου