....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα νέα μας γραφεία στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ....

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Μισθολόγιο ΕΔ-ΣΑ «τεσσάρων ταχυτήτων». Τι ισχύει και για τους αποστράτους !

ΠΗΓΗ : staratalogia

 Τι αλλάζει με το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Μπορεί η πολιτική ηγεσία του υπουρ­γείου Άμυνας να πα­ρείχε διαβεβαιώσεις το προηγούμενο δι­άστημα ότι δεν θα γίνουν μειώσεις στους μισθούς των ένστολων, ωστόσο οι εξελί­ξεις έδειξαν άλλα. Ανάμεσα στις βασικές αλλαγές που έρχονται με το νέο Ειδικό Μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΔ-ΣΑ), που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο-σκούπα, είναι το ανώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών, η αντικατάσταση της ημερήσι­ας αποζημιώσεως εκτός έδρας με μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ για τα στελέχη που υπηρετούν σε ακριτι­κές περιοχές και η διατήρηση των επιδομάτων αναπηρίας και κιν­δύνου στα σημερινά επίπεδα για έναν χρόνο, με κίνδυνο να σταματήσουν, αν έως τότε δεν έχει εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφα­ση των συναρμόδιων υπουργών για το ύψος τους και τους δικαιούχους (μετά από προτάσεις των αρχηγών).

Το Ειδικό Μισθολόγιο, συμφώνως με εκτιμήσεις στρατιωτικών, εκτιμάται ότι πλήττει τα κα­τώτερα βαθμολογικά και νεότερα ηλικιακά στελέχη των ΕΔ-ΣΑ, οι οργανώσεις των οποίων έχουν ήδη ξεσηκωθεί, προαναγγέλλοντας κινητοποιήσεις. Στρατιωτικοί μάς τόνιζαν ότι με μια πρώτη ματιά πρέπει να θεωρούνται ικανοποιημένα τα στελέχη που προέρχονται από Ανώτατα Στρατιωτι­κά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και έχουν προϋπηρεσία άνω της 15ετίας, ενώ υπάρχει σχετικός προβληματισμός για τους έχοντες προϋπηρεσία κάτω της 15ετίας.

ΔΑΙΔΑΛΩΔΕΣ. Σε κάθε περί­πτωση, το νέο Ειδικό Μισθολόγιο των στρατιωτικών είναι τόσο περίπλοκο και έχει τόσες υποπεριπτώσεις, που σχεδόν το κάθε στέλεχος αποτελεί ουσιαστικώς και μια ξεχωριστή περίπτωση. Οι πρώτες βασικές διαπιστώσεις-παρατηρήσεις είναι οι εξής:

 Στην κορυφή είναι ο βασικός μισθός του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, που διαμορφώνεται στα 4.200 ευρώ, και ακολουθούν οι Αρχηγοί Γενι­κών Επιτελείων (3.800 ευρώ).

 Ο βασικός μισθός του ανθυπολοχαγού (άγαμου), επί του οποίου γίνονται όλες οι μετρήσεις για όλα τα στελέχη, όλων των Κλάδων διαμορφώνεται στα 1.155 ευρώ. Σε αυτόν δεν υπολογίζεται το επίδο­μα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας (180 ευρώ), το οποίο προσαυξά­νεται κατά 55 ευρώ για τους έγγα­μους και κατά 115 ευρώ για όσους έχουν παιδιά.

 Για τους προερχόμενους από την Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) οι μισθοί ξεκινούν από τα 985 ευρώ για τον νέο μόνιμο λοχία, κελευστή και σμηνία, φθάνοντας «στην οροφή» στα 2.445 ευρώ.

 Οι προελεύσεως ΕΠΟΠ, ΟΠΥ, ΕΜΘ και ΕΠΥ ξεκινούν από τα 939 ευρώ και φθάνουν στα 2.109 ευρώ.

 Θεσμοθετείται επίδομα παραμε­θορίου, στα 100 ευρώ για όσους υπηρετούν στους νομούς Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δώδεκανήσων, στη Σαμοθράκη και στη Σκύρο.

 Τυπικώς, τα επιδόματα επικινδυνότητας δεν κόβονται, απλώς προκύπτει ότι θα γίνει επανακαθορισμός των δικαιούχων με αποφάσεις των Αρχηγών των οι­κείων Κλάδων. Χαρακτηριστικώς να σημειώσουμε ότι δεν θίγεται το πτητικό επίδομα των ιπταμένων, εκτός -πιθανότατα- από όσους υπηρετούν σε θέσεις εξωτερικού, για τους οποίους ενδέχεται το επί­δομα να μειωθεί κατά 30%.

 Τέλος, διατηρείται η χορήγηση επιδόματος θέσεως ευθύνης από τον βαθμό του ταγματάρχη και άνω και αντιστοίχων, καθώς τα στελέχη αυτά ασκούν καθήκοντα αυξημένης ευθύνης, με απαραίτη­τη προϋπόθεση ωστόσο την πραγ­ματική ενασχόλησή τους με τα κα­θήκοντα της θέσεώς τους.

«“Ταφόπλακα” για νεοεισερχόμενους και παλιούς»

ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗΣ
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ), πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ έρχεται πλέον στη ζωή των στρατιωτικών. Ένα μισθολόγιο που ακολουθεί τη φιλοσοφία και τη δομή του Ενιαίου Μισθολογίου των εν γένει δημοσίων υπαλλήλων, με ένα επίδομα, αυτό των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, το οποίο κατά την αιτιολογική του έκθεση δικαιολογείται λόγω της ιδιαιτερότητας του λειτουρ­γήματος. Ωστόσο, υπολείπεται έναντι αυτού, αλλά και έναντι των αποδο­χών των υπηρετούντων στα Σώμα­τα Ασφαλείας κατά πολύ, καθόσον δεν νομοθετείται η αποζημίωση της υπερωριακής εργασίας τους, δεν υπάρχει για αυτούς η προωθημένη ιεραρχική εξέλιξη, δεν αναγνωρίζε­ται η ανθυγιεινή εργασία τους, το επίδο­μα θέσης ευθύνης δεν αποδίδεται ανάλογα με τη θέση, αλλά ανάλογα με τον βαθμό και η αμοιβή τους δεν είναι συνδεόμενη με την περιγραφή και την αξιολό­γηση των θέσεων εργασίας τους. Διαφαίνεται μεγάλη δι­καστική διεκδίκηση και πιθανολογούμε νίκη.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ταξίαρχος ε.α., πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ)

ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ τους αποστράτους, από 1ης/1/2019 περικόπτεται η προσωπική διαφορά (ΠΔ) σε ποσοστό μέ­χρι 18% επί της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης (ΠΔ = Κα­ταβαλλόμενη σήμερα μείον επανυπολογισμένη). Σε όσους υπάρχει υπολειπόμενη διαφορά μετά την περικο­πή του 18% θα εμφανισθεί ως προσωπική διαφορά (για την επόμενη... περικοπή). Η περικοπή προ φόρου μπορεί να φθάσει και τα 380 ευρώ!

Εντός του 2018 θα πρέπει να εκδοθούν νέες συνταξιοδοτικές πράξεις. Μεγάλοι χαμένοι είναι όσοι έχουν λίγα συντάξιμα χρό­νια. Επίσης, περικόπτεται η οικογενει­ακή παροχή. Κατά τον επανυπολογισμό δεν υπολογίζονται οι τρεις μνημονιακές μειώσεις. Σύμφωνα με γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εγείρεται θέμα αντισυνταγματικότητας της διάταξης για την προσωπι­κή διαφορά.

Υπόψη ότι από 1ης/1/2018 παύουν οι δόσεις των αναδρομικών. Το μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμε­ων και των Σωμάτων Ασφαλείας, από 1ης/1/2017, αλλά­ζει τελείως δομή και φιλοσοφία, καθώς υπάρχουν κλιμάκια αναλόγως των ετών υπηρεσίας, χωρίς μισθολογικές προα­γωγές, και τέσσερις κατηγορίες, αναλόγως της προέλευσης.

ΗΛΙΑΣ Γ. ΝΤΟΥΒΛΗΣ
Σμηναγός (ΥΔΚ) ε.α, γ.γ του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΑΣΥΔΑ)

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για ένα μισθολόγιο «ταφόπλακα» στις αποδοχές τόσο των νεοεισερχόμενων όσο και των πα­λαιών στον ευαίσθητο Κλάδο της Εθνικής Άμυνας υπηρετούντων συναδέλφων.

Σε μια περίοδο κρίσιμη για την εθνική μας ασφάλεια, σε μια γειτονιά «καζάνι που βράζει» και με την τουρκική προκλη­τικότητα να μετατρέπεται σε επιθετι­κότητα, το έμψυχο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσα από την απαράδεκτη κατηγοριοποίησή του σε «πατρικίους και πληβείους», δέ­χεται ακόμα ένα πλήγμα, πιο σοβα­ρό και πιο επικίνδυνο αυτή τη φορά. για τη συνοχή του. Πλήρης απαξίωση των αποφοίτων των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), παρά την πολυδιαφημισμένη αναβάθμισή τους με τον περ­σινό νόμο του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου