....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Οι Στρκοί πιο κακοπληρωμένοι του Δημοσίου ακόμη και με τους μισθούς του 2012 !


ΣΧΟΛΙΟ : Ακούει άραγε ή διαβάζει κανείς???


Ακόμη κι αν η κυβέρνηση δεχόταν να επιστρέψουν οι μισθοί των στρατιωτικών εκεί που ήταν το 2012,οι στρατιωτικοι θα παρέμεναν οι χειρότερα αμειβόμενοι στον δημόσιο τομέα.Οι αριθμοί αυτό δείχνουν. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε σ΄ έναν πίνακα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών είναι αδιάψευστα.


Σύμφωνα με την ΠΟΕΣ “οι Έλληνες στρατιωτικοί μειονεκτούν και στις ειδικές παροχές επιδοματικού χαρακτήρα, παρόλο που εργάζονται σε χειρότερες συνθήκες από τους δημοσίους υπαλλήλους και χωρίς ποτέ να αποζημιώνονται για την υπερωριακή τους απασχόληση η οποία συχνά υπερβαίνει τις 70 ώρες εβδομαδιαίως.


Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι οι Έλληνες Στρατιωτικοί μειονεκτούν ακόμη και έναντι των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας, αφού δεν λαμβάνουν τη θεσμοθετημένη από καιρό αποζημίωση για εργασία πέραν του 5μέρου αλλά ούτε και την αποζημίωση για νυκτερινή εργασία που δικαιούνται επίσης οι φύλακες των σωφρονιστικών ιδρυμάτων αλλά και του Υπουργείου Πολιτισμού.


Συνοπτικά τα επιδόματα είναι τα κατωτέρω:

Επιδόματα που και Παροχές που δεν αποδίδονται στους Στρατιωτικούς
Επίδομα απομακρυσμένων Παραμεθόριων Περιοχών (100€)
Προσαύξηση Βασικού Μισθού στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας (20 ώρες μηνιαίως με 6 € την ώρα κατά μέσο όρο) (20 x 6 = 120 € μηνιαίως)
Αποζημίωση για εργασία κατά τις Κυριακές & Εξαιρέσιμες καθώς και Αποζημίωση Νυκτερινής Εργασίας (16 ώρες μηνιαίως με 7,5 € την ώρα κατά μέσο όρο) (16 x 7,5 = 120 € μηνιαίως)
Ειδικά Επιδόματα που λαμβάνουν μόνο οι Στρατιωτικοί
Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης (από 130 έως 250€)
Επίδομα Επιχειρησιακής Ετοιμότητας (43€) που δίδεται μόνο σε όσους υπηρετούν σε Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων, στα Υποβρύχια αλλά και σε μονάδες των νησιών του Αν. Αιγαίου καθώς και του Έβρου που από τη φύση τους έχουν αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.
Επίδομα Διοίκησης Διεύθυνσης (28 - 95€) που δίδεται μόνο σε όσους ασκούν διοίκηση επιπέδου Μονάδας και στα στελέχη από το βαθμό του Άνχη και άνω
Επιδόματα που μπορούν να αντιστοιχισθούν σε επιδόματα των Στρατιωτικών
Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (150€) που αντιστοιχεί στο Επίδομα Ειδικών Συνθηκών που λαμβάνουν οι στρατιωτικοί (65€)
Επίδομα Θέσης Ευθύνης (από 100 έως 900€) που αντιστοιχεί στο Επίδομα Επιτελικής Ευθύνης (από 26 έως 350€)
Κίνητρο Επίτευξης Στόχων (προσαύξηση 15% του βασικού μισθού)

Παραθέτουμε σε πίνακα αριθμητικά και στατιστικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι ακόμα και αν επιστρέψουν οι μισθοί των στρατιωτικών στα επίπεδα που ίσχυαν την 31-7-2012, οι βασικές αποδοχές τους θα υπολείπονται κατά μέσο όρο 7,3% των αντιστοίχων αποδοχών των Δ.Υ. Αυτό εν ολίγοις σημαίνει ότι ακόμα και αν το δημόσιο συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση 2193/2014 του ΣτΕ, οι αυξήσεις που θα έχουν δοθεί στους στρατιωτικούς, θα καλύψουν μόνο το μισό της διαφοράς που τους χωρίζει από τις βασικές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο.
Δείτε τον πίνακα:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Με πράσινο σημαίνονται οι βαθμοί των Αξκών κατηγορίας ΑΣΕΙ,με κίτρινο οι βαθμοί της κατηγορίας ΑΣΣΥ,με  σκούρο  σωμόν οι βαθμοί των ΕΜΘ και με ανοιχτό σωμόν οι βαθμοί των ΕΠΟΠ.
2. Η αντιστοίχηση των βαθμών των Στρκών, με τους βαθμούς των Δ.Υ. έγινε βάσει το χρόνου υπηρεσίας με ορίζοντα 40ετίας και λαμβάνοτας υπόψη τη νέα βαθμολογική εξέλιξη που καθορίζουν οι διατάξεις του ν.3883/2010 και οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ από 1/1/2012
3. Γιατιςανάγκεςτηςανωτέρωσύγκρισηςηκατηγορία"ΑΣΕΙ"αντιστοιχείστηκατηγορίατωνδημοσίωνυπαλλήλων"ΠΕ",ηκατηγορία"ΑΣΣΥ"στηκατηγορία "ΤΕ" και οι κατηγορίες "ΕΜΘ" και "ΕΠΟΠ" στη κατηγορία "ΔΕ".
4. ΕπισημαίνεταιότιαρκετάαπόταστελέχητηςκατηγορίαςΕΠΟΠαλλάκαιτωνΕΜΘδιαθέτουντίτλουςΑνώτερηςΕκπαίδευσηςοιοποίοιόμωςδεν αναγνωρίζονται από την υπηρεσία, για την προσαύξηση των αποδοχών τους.
5. Οπίνακαςσυγκρίνειτουςβασικούςμισθούς(ΒΜ)τωνΔημοσίωνΥπαλλήλων(ΔΥ)μετοάθροισματωνΒΜκαιτουΕπιδόματοςΧρόνουΥπηρεσίας(ΕΧΥ) τωνστρατιωτικών,αφούηανάλογηαύξησητωνΔΥεμπεριέχεταιστοβασικότουςμισθό καιαποδίδεταιμέσωτωνΜισθολογικώνΚλιμακίων.
ΑΝΑΛΥΣΗ:
1. Η ισχύουσα μέση ποσοστιαία διαφορά ανά κατηγορία στελέχους είναι: ΑΣΕΙ: -16,70% , ΑΣΣΥ: -19,10% , ΕΜΘ: -6,90% και ΕΠΟΠ: -8,80% .
2. Ταπαραπάνωποσοστάεφόσονυποτεθείότιεφαρμόζεταιπλήρωςηαπόφαση2193τουΣτΕμεταβάλλονταιωςεξής:ΑΣΕΙ:-7,80%,ΑΣΣΥ:-13,30%, 
ΕΜΘ: -0,50% και ΕΠΟΠ: -2,80%.
3. Ηαρνητικήειςβάροςτωνστρατιωτικώνδιαφοράδιατηρείταιμέχριτο25οέτοςυπηρεσίας(31ογιατηνκατηγορίατωνστελεχώνπροέλευσης"ΑΣΣΥ")μετις 
εξής μέσες τιμές ανά κατηγορία: ΑΣΕΙ: -9,70%, ΑΣΣΥ: -13,50%, ΕΠΥ-ΕΜΘ: -4,80% και ΕΠΟΠ: -5,70%.
4. Περισσότεραστοιχείασχετικάμετιςδιαφορέςτωνβασικώναποδοχώνστρατιωτικώνκαιδημοσίωνυπαλλήλωνπερίεχονταιστουςαναλυτικούςπίνακες 
κάθε κατηγορίας στελεχών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
1. Ταστοιχείαεπιβεβαιώνουνότιακόμακαιανεπιστρέψουνοιμισθοίτωνστρατιωτικώνσταεπίπεδαπουίσχυαντην31-7-2012,οιβασικές
αποδοχές τους θα υπολοίπονται κατά μέσο όρο 7,3% των αντιστοίχων αποδοχών των Δ.Υ. Αυτό εν ολίγοις σημαίνει ότι ακόμα και αν το δημόσιο συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση 2193 του ΣτΕ, οι αυξήσεις που θα έχουν δοθεί στους στρατιωτικούς, θα καλύψουν μόνο το μισό της διαφοράς που τους χωρίζει από τις βασικές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου